Browse catalog... From 3221371 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytko...
24440000-0 Sukcesywne dostawy nawozów
24440000-0 Sukcesywne dostawy nawozów
Budowa sali sportowej z zapleczem sanitarnym i pracowniami dydaktycznymi - etap II
55321000-6 Usługa przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
79530000-8 Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język obcy, jak i z języka ob...
03300000-2 Dostawa materiału zarybieniowego dla obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1 - część 5.
45316110-9 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Dalki, Ganina, Goślinowo, Jankowo Dolne, Klina, Lubo...
Zakup paliw płynnych, oleju silnikowego oraz płynu do spryskiwaczy przy pomocy dostarczonych kart pa...
Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PARKU AKADEMICKIEGO (I ETAP) PRZY ULICACH: AKADEMICKIEJ, REJEWSKI...
„Remont dachu budynku dworu zlokalizowanego na działce 71/11 w miejscowości Skrzynka gm. Lipiany”. P...
Wykonanie dokumentacji projektowej – projekt koncepcyjny i wykonawczy dla Muzeum Miejskiego im. Maks...
79342200-5 promocja Miasta i Centrum podczas trzech kolejnych edycji gali finałowej konkursu The Look of the Ye...
79810000-5 Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania katalogu w ramach wystawy Krystyny Piotrowskiej
45000000-7 Wykonanie remontu lokalu nr 29 przy ul. Berlińskiego 4 w Łodzi w branży ogólnobudowlanej, elektryczn...
72000000-5 ZP/35/2017 - Usługa serwisowania: 1. systemu CliniNet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., 2...
45233120-6 Przebudowa oraz remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ładzice
Opracowanie wkładu multimedialnego dla realizacji koncepcji wystawy podczas EXPO 2017 Astana
65310000-9 Dystrybucja energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wodzisławskiego
Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrz...
38430000-8 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Dostawa pieczywa
45310000-3 ZP/42/2017 – wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja oświetlenia w budynku B Instytutu „Centrum Zd...
65310000-9 Dystrybucja energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wodzisławskiego
Wykonanie opracowania i jego prezentację, w zakresie ograniczenia na obiektach Zamawiającego zużycia...
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych.
38000000-5 Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersyte...
39711110-3 Dostawa sprzętu AGD ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
Dostawa plandek okryciowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskie...
Rozbudowa ulicy Krótkiej oraz części ulicy Fabrycznej w Warce
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej
REMONT URZĄDZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU NR 191 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. DWORCOWEJ 6A W GRUPIE - SP...
45000000-7 „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr...
Dostawa agregatów prądotwórczych jednofazowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego...
DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU GOSPODARCZEGO - SPRAWA NR 51/2017
45000000-7 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec termomoder...
72253200-5 Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego dla systemu SYNAPS, nr sprawy 277/BŁiI/16/DG
45421000-4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i usługowych będących w zasobach Zarzą...
33696500-0 Dostawa do Pracowni Serologii Transfuzjologicznej odczynników i materiałów zużywalnych do badań immu...
32520000-4 Dostawa i uruchomienie sprzętu elektronicznego w Centrum Monitoringu Wizyjnego miasta Kielce
37452110-5 DOSTAWA ODZIEŻY I OBUWIA SPORTOWEGO ORAZ SPRZĘTU SPORTOWEGO - SPRAWA NR 35/2017
Świadczenie usługi ochrony budynków Sądu Rejonowego w Piasecznie i Prokuratury Rejonowej w Piaseczni...
REMONT POMIESZCZEŃ AKUMULATOROWNI WRAZ Z OPRACOWANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO NA USPRAWNIENIE WENTYLAC...
Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB
33183100-7 IMPLANTY ORTOPEDYCZNE, W FORMIE BANKU IMPLANTÓW, DO OSTEOSYNTEZY WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTRUMENTARIUM DL...
Wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Wrocławskiej od Placu Sybiraków d...
24000000-4 Dostawa środków higieny doju do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Bi...
Sukcesywna dostawa oleju napędowego do magazynu paliw Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie
24450000-3 zakup środków ochrony roślin i nawozu azotowego
remont elewacji wraz z kolorystyką budynku „A” Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
45233200-1 Roboty nawierzchniowe zewnętrzne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku i mod...
44510000-8 „Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i sprzętu warsztatowego”
45233000-9 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie - ETAP I
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego nad drogą powiatową nr 1574 K Ptas...
Dostawa filtrów dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
Dostawa drzew i krzewów produkowanych w pojemnikach, oznaczonych etykietą wraz z dostawą innych niez...
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Ag...
45330000-9 Roboty budowlane w zakresie wykonania wentylacji nawiewno – wywiewnej w przyziemiu oraz na II piętrz...
Usługi druku katalogu i książki wraz z ich dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Kr...
45000000-7 Foundrymet - Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii - Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawc...
45316110-9 Część I – Budowa oświetlenia ul. Kamiennej Część II – Budowa oświetlenia ul. Ustronie
Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/ Sanatoriów w Uzdrowisku Szczawno- Jedlina...
Budowa Przedszkola Samorządowego w Kamionce
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19
44130000-0 Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyce, gmina Warka
39162100-6 na dostawy pomocy dydaktycznych
33140000-3 Dostawa materiałów onkologicznych (DFZP-ML-271-49/2017)
50531400-0 ZP/PN/2017/25 - dźwigi
DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH ORAZ AKCESORIÓW APTECZNYCH
79823000-9 Druk publikacji na potrzeby Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Rewitalizacja zabytkowej kamienicy Piankiego przy ul. Warszawskiej nr 18 w Ciechanowie realizowana ...
98390000-3 Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, specjali...
Wycinka, pielęgnacja oraz zabiegi chirurgiczne w koronach drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie...
Remonty, modernizacja, przebudowa dróg gminnych w tym: a) dróg gminnych na terenie miasta i gminy S...
45111300-1 Remont pokrycia dachowego wiat nr 137,176,177,178,179 na terenie Jednostki Wojskowej w Hajnówce
39151000-5 Dostawa foteli oraz mebli do zabudowy kuchennej wraz z montażem na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu W...
45233142-6 Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszów w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne opa...
09000000-3 Dostawa oleju opałowego