Browse catalog... From 3180862 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
15000000-8 Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
15000000-8 Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
15110000-2 Przedmiotem zamówienia jest zakup raz z dostawą mięsa i drobiu oraz wędlin
30236000-2 Zakup sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do wprowadzenia e-usług, wraz z usługą instalacji, mon...
48000000-8 Dostawa oprogramowania
Dostawa materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie
Bieżąca konserwacja pomieszczenia sali konferencyjnej z wymianą instalacji grzewczej i elektrycznej ...
Przebudowa drogi gminnej (nr 160843S) ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową sieci wodoc...
Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku w zakresie: 1. Sieć ad...
„Wymiana części pokrycia dachowego wraz z remontem pomieszczeń poddasza budynku szpitala w formule: ...
remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Wczasowym Delfin Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział Rewia Ju...
09111000-0 dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Kamionka w 2017 roku
Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102240L Komarówka Podlaska – Derewiczna od km 0+000 do km 2+...
33100000-1 Dostawa i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni kierunku pie...
72267000-4 Świadczenie usług serwisu dla licencji oprogramowania PKI Nexus posiadanego przez BGK, wraz z możliw...
45100000-8 Budowa ciągu pieszo-jezdnego z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1445K Gnojnik – Lip...
45220000-5 Budowa ścieżki rowerowej z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łap...
Wspomaganie podgrzewu ciepłej wody użytkowej przy pomocy instalacji solarnej budynków należących do ...
Dostawa laptopów
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których gmina Wieruszów ...
Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie ...
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego
33652100-6 Dostawy produktów leczniczych dla krwi oraz organów krwiotwórczych, produktów leczniczych dla układu...
45233140-2 Przebudowa ulicy Wiślanej w Jarocinie wraz z łącznikiem do ul. Warcianej poprzez ulicę Małopolską
Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej
Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów podróżnych.
03222321-9 Dostawa owoców oraz jabłek dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
33000000-0 Sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych, sprzętu do anestezji i resuscytacji, rurek nosowo-gar...
Na „rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego”, nr sprawy:
33199000-1 Dostawa materiałów opatrunkowych oraz obłożenia pola operacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakł...
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC RZEMIEŚLNICZEJ I CHRZANOWSKIEGO W KOSAKOWIE WRAZ Z ...
64214400-3 Dzierżawa cyfrowego łącza telekomunikacyjnego zapewniającego dowiązanie do policyjnej sieci teletran...
50112000-3 Naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Kaliszu
Obsługa notarialna
Świadczenie usług wsparcia z zakresu administracji, logistyki i komunikacji przy projektach Polska M...
72591000-4 Objęcie nadzorem autorskim wraz opieką serwisową systemu AMMS oraz InfoMedica zainstalowanego w jedn...
45230000-8 Rozbudowa ulicy Domagały w Krakowie.
79341000-6 Promocja Rzeszowa w ramach występów drużyny siatkarskiej Asseco Resovia Rzeszów w 2017 r. w Rzeszowi...
33763000-6 Dostawa środków czystości, higienicznych oraz worków na odpady.
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: • decyzji o środowis...
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramac...
Opracowanie szaty graficznej i druk poradnika dotyczącego prawidłowego odżywiania się osób dorosłych...
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa i przekazanie do użytk...
Dostawa mięsa drobiowego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
45211310-5 Zamówienie uzupełniające na wykonanie remontu sanitariatu męskiego V piętra segmentu A oraz pomieszc...
45233142-6 Remont drogi wojewódzkiej nr 577 od km 39+600 do 40+900 m. Giżyce - nr postępowania 166/16
90611000-3 Wykonanie usług bieżącego utrzymania mostów polegających na wykonaniu robót związanych z utrzymaniem...
39160000-1 Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespo...
33100000-1 Zestawy do strzykawki automatycznej wyroby medyczne
Szprotawa – modernizacja koryta i wałów, gm. Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków, Gaworzyce. W...
79810000-5 Przetarg nieograniczony na usługę drukowania
Budowa drogi na dz. nr 425/1 w miejscowości Rokitnica
Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Jan...
Przebudowa mostów wraz z dojazdami w m. Krynica Zdrój: na potoku Czarny Potok w ciągu DW nr 971 oraz...
Zakup fabrycznie nowej sezonowej hali namiotowej dla Hotelu Pałac w Olszanicy
72320000-4 Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz d...
30232100-8 Dostawa sprzętu komputerowego
Utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Wronki w roku 2017
Na dostawę ambulansów transportowych – 2 szt. wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ...
45321000-3 Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku głównego Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośn...
42514310-8 Dostawa filtrów i narzędzi
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia placu przy górnej stacji kolejki na Kamienn...
30197644-2 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papierniczych.
79823000-9 Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach
45261900-3 Świadczenie konserwacyjnych robót blacharsko-dekarskich
na usługę wykonania prototypu dla inkubowanej FUTURE KAYAKS
15300000-1 Dostawa żywności do ZSP w Zalesiu Górnym
Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi
Rozbiórkę i budowę części muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż granicy działki nr 16/7 ark. mapy 17...
Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji klimatyzacji [układ K-14 (4 i 5), K-15 (4, 5 i 6), K...
60000000-8 Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A – 1 i...
Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 24 miesięcy.
remont pomieszczeń i kanalizacji w piwnicy w narożniku od strony ul. Reymonta i al. Mickiewicza w Pa...
Sprzątanie i utrzymanie porządku w dwóch obiektach biurowych, a także na terenie posesji znajdującej...
39518000-6 ZP/24/2017 - Dostawa bielizny pościelowej oraz koszul położniczych i operacyjnych dla Instytutu "CZM...
50420000-5 Zamówienie z wolnej ręki ZP-18/17 na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznyc...
72400000-4 Usługa dostępu do internetu i transmisji danych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła...
44113700-2 Sukcesywna dostawa masy mineralno-asfaltowej na gorąco wraz z transportem w termosie do miejsca wbu...
30234700-5 Dostawa taśm magnetycznych do streamera HP StorageWorks DAT 160