Browse catalog... From 3072599 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
601134007 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbiel do Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 im. Mari...
452332207 Budowa ulicy łączącej pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie na odcinku od km...
703000004 Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Gminy Kielce i Skarbu Państwa
391410002 Dostawa specjalistycznego wyposażenia zaplecza kuchennego i baru na potrzeby Międzynarodowego Centru...
451127239 Zadanie 1. Organizacja placu zabaw przy Urzędzie Gminy w Kołbieli ul. Szkolna 1 Zadanie 2. Organiza...
454430004 Remont elewacji budynku Przedszkola nr 42 przy ul. Agrykola 9 w Warszawie (znak sprawy ZP-57/16)
851470001 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych placówek ...
501165006 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych GDDKiA Oddział w Warszawie ...
453000000 Prace modernizacyjne w salach lekcyjnych w Zespole Szkół w Wołominie ul Legionów 85
851470001 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych placówek ...
452331402 Budowa odcinka drogi od skrzyżowania ulic Modlińskiej i Paderewskiego do ulicy Bohaterów Modlina w N...
601000009 Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeziny do szkół w roku szkolnym 2016/2017
851470001 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych placówek ...
452331206 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa - Zielonka - Wołomin - Miąse - Tłuszcz...
773100006 Sadzenie drzew na terenie Sielc w ramach realizacji projektu pn. /100 drzew dla Sielc/ finansowanego...
553210006 Gmina Adamówka. Przygotowywanie i sprzedaż obiadów w stołówce Gimnazjum w Adamówce.
905110002 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie ...
452331426 Remont drogi wojewódzkiej nr 575 w km 12+540 do km 15+040 długości 2,5 km- nr postępowania 080/16
152210003 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach...
906500008 Odbiór, transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołbiel.
451112000 Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000- km 2+402 do drogi powi...
452332207 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinku od km 39+700 do km 40+700 - nr postępowania ...
452331402 Rozbudowa ulicy Zniczowej w Bielsku-Białej
452332207 Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo od km 4+897 do km 9+984 - etap Ic ...
453000000 Dostawa, usługi i roboty budowlane dodatkowe dla zadania pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadó...
452433005 Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych na Stawach Brustmana (staw nr 1) polegających na umocnieniu...
451121006 Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjn...
452464007 Utrzymanie cieków wodnych oraz urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania WZMiUW w Opolu ...
797100004 Usługa całodobowej ochrony
302331410 Dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją
450000007 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smarków.
331621004 Dostawa ostrzy do pił ortopedycznych, ostrzy do dermatomu i noża HUMBIEGO kompatybilnych z systemami...
713200007 Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalnośc...
224620006 produkcja toreb /Teraz czytam/
452142105 Termomodernizacja budynku szkoły z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 273 przy ul. Bal...
905113005 Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielni...
450000007 Łącznik - rozbudowa i modernizacja
336965000 Dzierżawa 3 sztuk analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywa...
452331000 Projekt i wykonanie robót w zakresie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelski...
452154001 Remont kwater wojennych na terenie Miasta Gniezna
229000009 Dostawa druków i ksiąg medycznych do SPSK NR 1 PUM OS ZP 49 16
301900007 Dostawa materiałów biurowych, papieru oraz kopert z nadrukiem
712470001 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specj...
909019002 Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyj...
167000002 Zakup i dostawa ciągnika komunalnego, ładowacza czołowego, przyczepy rolniczej jednoosiowej, kosiark...
195200007 Dostawa środków czystości i sprzętu gospodarczego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dwor...
155000003 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Ropczycach.
716000004 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych w zakresie zmiany klas...
331141213 zakup ambulansu medycznego z wyposażeniem
331950003 Dostawa sprzętu medycznego w podziale na zadania, w tym m. in. kardiomonitory, respiratory, defibryl...
452331402 Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 753 w m. Trzcianka od km 16+371 do km 16+427
791000005 Przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych z zakładania działalności w formie spółki ka...
713200007 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierz...
713310007 Wykonanie likwidacji otworów podsadzkowych TP-2 i TP-3
452331402 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Leszczynek, gmina Kutno.
983800001 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki, ich transport i prze...
452331000 Budowa drogi gminnej na odcinku Olszowa Dabrowa - Wierzchowiny
452331237 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stary Wielisław.
553210005 ZZP-2380-64/23016 Świadczenie usług gastronomicznych dla osób zatrzymanych i przebywających w PPdOZ ...
909190002 Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzec...
452332207 Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Mszczonów poprzez wykonanie nawierzchni warstwow...
452330009 Remont drogi gminnej publicznej - ul. Spacerowej w Ostrołęce
453151009 wykonanie instalacji sieci logicznej i elektrycznej w segmencie E budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzę...
453112002 Przebudowa instalacji elektrycznej z robotami poinstalacyjnymi i malarskimi w Przedszkolu Nr 245 prz...
450000007 Przebudowa drogi w miejscowości Kraszewice
703300003 Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi...
398000000 dostawy środków do utrzymania czystości oraz drobnego sprzętu gospodarczego
712500005 Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych w roku 2016 na terenie Miasta Katowice - zamówienie uz...
601720004 Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II
712000000 SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA KOST...
712470001 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP 1 ul. Obj...
331844007 Dostawa endoprotez, protez, ekspanderów piersiowych dla SPZZOZ w Gryficach
714100005 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miejscowo...
452122008 Modernizacja Budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 50 przy ul. Lindego 20, Etap II - Zagospodarowanie ...
452332207 Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś - Jerka
905110002 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gm...
452330009 Ryczywół - Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska w formule zaprojektuj i wybuduj o dł. 3,257km
642120005 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji ...