Browse catalog... From 3074254 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
Remont ul. Bałuckiego (na odc. od ul. Racławickiej do ul. Ursynowskiej) w Warszawie
90630000-2 Świadczenie usług piaskarką na drogach gminnych w sezonie zimowym 2016/2017
Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych OZE w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie ...
Bezpośrednia ochrona 1) fizyczna stała 2) polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromad...
1.Remont nawierzchni chodnika ul. Racławickiej (na odc. od ul. Bałuckiego do ul. Puławskiej) w Wars...
32321200-1 Dostawa sprzętu audiowizualnego
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn. Dostawa i montaż ele...
Przebudowa drogi krajowej Nr 86 polegająca na budowie przystanku autobusowego wraz z zatoką, wiatą p...
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2016/2017
72591000-4 Serwis pogwarancyjny systemu łączności DGT MCS działającego w obiektach Małopolskiego Pogotowia Ratu...
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją w formule „zaprojektuj i wybuduj...
Usługa odświeżenia estetyki pomieszczeń, polegająca na reperacji ścian i sufitów oraz ich malowaniu,...
45400000-1 ZP/116/2016 - Prace projektowe oraz remontowo-budowlane niezbędne do wykonania w celu utworzenia Prz...
Zakup licencji na używanie programu Statistica (rozszerzony pakiet akademicki + zestaw medyczny)
90620000-9 Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na ...
Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, ...
WAG.261.1.13.2016 dostawa energii elektrycznej dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy
Dostawa urządzeń, akcesoriów i wyrobów do komputerów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczeg...
WAG.261.1.12.2016 dostawa, montaż konfiguracja przełączników centralnych dla potrzeb K-P OW NFZ w B...
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach C i D w Ośrodku Z...
45453000-7 DSE Jarosław: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w b...
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – II etap
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powia...
30124000-4 Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco – drukujących dla potrze...
Przebudowa dróg leśnych leśnictwa Dęby w Nadleśnictwie Górowo Iławeckie
51120000-9 Prace montażowe trybun i riggingu przy organizacji imprez w TAURON Arena Kraków
79823000-9 usługa druku plakatu na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
NAKŁADKI NA DROGACH GMINNYCH W RADLINIE: NA UL. RYMERA BOCZNA 49 K ORAZ NA PARKINGU PRZY UL. DAMRO...
37310000-4 Zakup profesjonalnych instrumentów perkusyjnych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w ...
85000000-9 Usługi opiekuńcze dla klientów MOPS w Mysłowicach
Wykonanie drenażu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 14
„Wyposażenie budynków A, B i C-1 ŚUW w hydranty ø 25 oraz zawory hydrantowe ø 52 ”.
przetarg nieograniczony na dostaw artykułów spożywczych – produkty mleczarskie, oleje i tłuszcze roś...
33141121-4 Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach
09135100-5 Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla jednostek budżetowych gminy Zakrzówek
Dostwa art. spożywczych na rzecz Centrum Zdrowia Psychicznego
45340000-2 Częściowa wymiana ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie Oleszno - znak postępowania 973/2016
Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla Jednostki Wojskowej Nr 6021
Częściowa rozbiórka budynku bukaciarni – jałownika nr inw. 181/62 (bez fundamentów i podłoża betonow...
Przewozy kurierskie, w tym przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dla Okręgowej Komisji Egzaminacyj...
Dostawa videobronchoskopu, zestawu do cyfrowego drenażu klatki piersiowej, zaklejarki do preparatów ...
71320000-2 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadaniaPomo...
Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH
45233120-6 Przebudowa ul. Bronowickiej w zakresie budowy zatok parkingowych - etap I.
45261900-3 Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w re...
Prenumerata specjalistycznych czasopism zagranicznych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych w roku 20...
Przełożenie czynnych instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku dawnej ...
09135100-5 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 70 tys. litrów (ilość szacunkowa) do kotłowni Szkoły Podst...
45233200-1 Przebudowa ulic: Piaskowej, Świerkowej i Sosnowej we wsi Dąbrówka.
33692510-5 Dostawa prepratów do zywienia dojelitowego na potrzeby COZL
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów – etap I Rozwój bazy przedszko...
45112720-8 Budowa placu zabaw dl najmłodszych mieszkańców Burowca okolic.
Utrzymanie w sprawności i bieżąca konserwacja oraz awaryjne naprawy sygnalizacji świetlnych w ciągac...
45215200-9 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I ŁAZIENEK PLACÓWKI CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO NR 2
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie...
Usługa w zakresie wycinki, nasadzeń, pielęgnacji drzewostanu, usuwania karp w kompleksach wojskowych...
45262000-1 Roboty konserwacyjne strzelnicy garnizonowej w Olesznie
45321000-3 Modernizacja czworaka B w zespole pałacowo-parkowym w Rogalinie, będącym oddziałem Muzeum Narodowego...
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
Przebudowa ulicy Słonecznej w Gardnie.
30236000-2 Dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego wraz z tabletami i oprogramowaniem: 1) Dostawa sprzętu s...
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych w I Oddziale ZUS w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 12.
Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów pływalni krytej, pawilonu sportowo-administracyjnego, ...
Wykonanie robót polegających na odtworzeniu systemu monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie s...
45432100-5 Budowa budynku socjalno-dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
45111300-1 Wykonanie robót remontowo – budowlanych związanych z rozbiórką obiektów budowlanych w miejscowości R...
Wykonanie odwodnienia (opasek) wokół budynku w Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1” w Tarnowie, ul...
Dostawa niszczarki biurowej o podwyższonym poziomie wydajności dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk...
03452000-3 Dostawa i sadzenie drzew w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach zadania rewaloryzacja zi...
Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki nr 897/8 w miejscowości Siciny.
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na fina...
„Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi w rama...
Budowa ciągu rowerowego dla połączenia skrzyżowania ul. Gliwickiej – Brackiej z infrastrukturą rower...
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w s...
45300000-0 Wykonanie systemu klimatyzacji wraz z montażem urządzeń w budynkach jednostek sądownictwa powszech...
03200000-3 Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw, ziemniaków i owoców