Browse catalog... From 3372089 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45262800-9 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarne...
45231300-8 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów, gm. Kazimierza Wielka – Etap I msc. Wymysłó...
16000000-5 Dostawa siewnika doświadczalnego
90000000-7 Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nier...
30190000-7 Dostawa artykułów biurowych i papierniczych
33168100-6 Dostawa wieży endoskopowej
44111000-1 Sukcesywne dostawy bloczków silikatowych na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp....
45000000-7 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ulicy Fredr...
45233142-6 Odbudowa drogi powiatowej nr 1761G na odcinku Jeleńcz – Półczno – Osława Dąbrowa w km 4+822 – 7+239...
45233120-6 Przebudowa drogi na działce o nr ewid. 400 w miejscowości Brody
15400000-2 dostawa artykułów spożywczych
45233222-1 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 4+488-4+655 polegająca na budowie chodni...
34110000-1 Dostawa samochodów osobowych w ramach projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie...
50800000-3 Roboty budowlane związane z remontem pustostanów - lokali mieszkalnych zlokalizowanych w nieruchomoś...
38000000-5 Dostawa aparatury do badania gruntów.
45000000-7 Przebudowa drogi – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Rudyszwałd i Roszków
33100000-1 „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszk...
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej Nr 107794L w Strzelcach
30125110-5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych w postaci tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Kr...
72514200-3 „Rozbudowa macierzy w celu zwiększenia zasobów węzła infrastruktury przestrzennej”
09300000-2 "Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Przasnysz oraz podległych jedn...
45300000-0 Remont pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą instalacji wody zimnej, kanalizacji oraz instalacji pr...
45200000-9 „Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobra...
71320000-7 ZAPROJEKTOWANIE I RZECZOWA REALIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU KOMPLKESU WOJKOWEGO 2223 W BRZEGU W ZA...
71247000-1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi dojazdowej do budynku a...
79823000-9 Druk i oprawa nakładu książki Męska rzecz
45111300-1 Wykonanie termomodernizacji stropodachów przyziemia budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przyc...
45000000-7 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Korszach
45212200-8 Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w Gminie Budzów, w miejscowo...
45216121-8 Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowi...
45000000-7 Budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami w miejscowości Kobiele Wielkie
45000000-7 Wykonanie remontu instalacji c.o. oraz sanitariatów w budynku głównym na VI i VII piętrze w Oddziale...
33790000-4 Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
45000000-7 Utwardzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Al. Brzóz w Piasecznie na odcinku Al. Kasztanów - ul...
45111000-8 Przebudowa ul. Sienkiewicza w Prochowicach
45453000-7 Remont dachu w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
45443000-4 Wykonanie prac elewacyjnych na ścianie zachodniej budynku willi położonej w Łodzi przy ul. Wólczańsk...
09134100-8 Zakup i sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazow...
45230000-8 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu kapitalnego sieci tr...
45000000-7 Modernizacja obiektów KP PSP w Krasnymstawie – etap V ”Obudowa budynku garażowego i wstawienie bram...
45200000-9 "Budowa infrastruktury pasterskiej - bacówki wraz z niezbędną infrastrukturą" na potrzeby Projektu N...
45453000-7 Remont węzłów sanitarnych/ węzeł WC dziewczęcy i chłopców oraz personelu nauczycielskiego na poziomi...
45000000-7 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu w kompleksie Domu Studenckiego nr 1 przy ul. Jana Paw...
45000000-7 Robota budowlana (modernizacja) w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy ul. ...
45233142-1 Remont cząstkowy dróg gminnych kamieniem dolomitowym i poprawienie profilu dróg równiarką na terenie...
45214400-4 Roboty remontowe pomieszczeń na potrzeby Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskie...
45233120-6 Budowa ulicy Widokowej w Piszczacu
38540000-2 Dostawa spektrofotometru UV-VIS dla Instytutu Chemii Poltechniki Warszawskiej Filii w Płocku
45100000-8 Przebudowa drogi gminnej – ul. Okrężna, Rybno Wielkie, gmina Kiszkowo, pow. Gniezno
45111200-0 Wykonanie I etapu prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym budynku mieszkalnym i gos...
90650000-8 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa
16000000-5 Dostawa ciągnika rolniczego
71333000-1 RDW w Chełmie, usługi ścinki i umocnienia poboczy.
45233140-2 Łężce- Przemków droga dojazdowa do gruntów rolnych
33190000-8 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż agregatu wody lodowej chłodzenia aparatu rezonansu magn...
45000000-7 Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, W...
15000000-8 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr. 1 w Raciborzu.
71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadozru autorskiego dotyczącej budowy dźwiekowe...
45110000-1 Rozbiórka budynków dawnego folwarku przy ul. Knosały w Radzionkowie.
30190000-7 Dostawa materiałów biurowych dla Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądów Rejonowych: w Kraśniku, w Lu...
80530000-8 Przeprowadzenie cykli aktywizacyjno-zawodowych dla skazanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza E...
39130000-2 Dostawa mebli dla Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.Oznaczenie sprawy:OZ/D/18/32/JP.
71319000-7 Oszacowanie wartości 99 nieruchomości gruntowych na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu u...
14212200-2 Dostawa kruszywa drogowego na drogi gminne na terenie sołectw Piotrówek Drugi, Ciechanki Łęczyńskie,...
45212220-4 Przebudowa nawierzchni boisk sportowych wraz z umieszczeniem urządzeń sportowych oraz elementów małe...
45453000-7 Prace remontowo- budowlane w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu zlokalizowanego przy ul. Franc...
45233123-7 Przebudowa dwóch zjazdów do drogi krajowej, oraz przebudowa zjazdu publicznego łącznika dojazdowego ...
63500000-4 Usługa zorganizowania turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych dla seniorów UMCS
45233142-6 Przebudowa drogi nr 116262D (km 0+000 - 0+240) w Golińsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r...
39162100-6 Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjno-pomiarowego
39160000-1 Dostawa fabrycznie nowych mebli i wyposażenia sal lekcyjnych, biblioteki, sali matematycznej i sali ...
45000000-7 Roboty budowlane polegające na remoncie sklepienia i ścian sieni oraz elewacji dziedzińca kamienicy ...
45233140-2 Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 2+642 – 4+052
39150000-8 ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W WIDAWIE
45000000-7 „Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
45000000-7 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.
30190000-7 Dostawa artykułów biurowych
33651600-4 DOSTAWA SZCZEPIONEK
39150000-8 Dostawa mebli i innego wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczeci...
45000000-7 Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowości Mgoszcz oraz Bartlewo.
45000000-7 Ochrona gatunków rzadkich i ginących roślin naszej strefy klimatycznej, poprzez założenie kolekcji g...
44611200-8 Dostawa respiratora transportowo-stacjonarnego dla dzieci i dorosłych -szt. 1, zgodnie z Załączniki...
45233120-6 Przebudowa drogi ul. Leśna Droga na os. Mazurskim w Mrągowie
48210000-3 Dostawa rozwiązania do ochrony poczty elektronicznej przed spamem i wirusami
33182200-1 zakup systemów do kompresji klatki piersiowej
45000000-7 „Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy wraz z ...
45000000-7 Instalacja pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła w postaci sond pionowych z przeprowadzeniem analizy ...
45212200-8 Międzypokoleniowa strefa aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych na terenie ZPER w Grudziądz...
45453000-7 Remont 9 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 9 części
45000000-7 Przebudowa deszczowni Szkółki Leśnej Margonin w Nadleśnictwie Podanin – ETAP II
45233220-7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 13+496-31+011 - Odcinek w km 17+...
44621220-7 Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Trawniki.
45233000-9 „Wykonanie posadzki przejazdu bramnego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków E...
73000000-2 Przygotowanie raportów na potrzeby projektu „System prognozowania polskiego rynku pracy” przyznanego...
45233142-6 Remont drogi gminnej nr K420115 Nowe Bystre – Kule – Słodyczki (Droga przez wieś w kierunku Brylówki...
71247000-1 Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna” z podz...
09000000-3 świadczenie kompleksowej usługi polegającej na: dystrybucji energii oraz sprzedaży energii elektrycz...
24500000-9 Sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Dębno w r...
15110000-2 DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO, WOŁOWEGO I DROBIOWEGO
45453000-7 Siciny, Pocysterski Pałac Prepozyta (XVIII w.). Remont pokrycia dachowego – III etap – kontynuacja.