Browse catalog... From 3387352 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45000000-7 Montaż klimatyzacji i modernizacja kotłowni w budynku kina Niwa w Nasielsku
30200000-1 Dostawa wyposażenia do klasopracowni na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla t...
48000000-8 Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie funkcjonalności istniejącyc...
30213300-8 Dostawa sprzętu komputerowego
15000000-8 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej
45000000-7 Klub Dziecięcy Nidusiowo Gorzów Wielkopolski
33168000-5 Zakup sprzętu medycznego w postaci toru wizyjnego operacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Medycznej ...
90500000-2 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiek
34144710-8 Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, ładowarki kołowej teleskopowej.
45233120-6 Przebudowa dróg powiatowych w zakresie likwidacji przełomów, Zadanie II - Przebudowa drogi powiatow...
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej Nr 147021N w m. Łążyn – post. II
33141110-4 Zakup i dostawa opatrunków dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.
45400000-1 „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach”
34144210-3 ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM TERENOWYM
45100000-8 Budowa budynku garaży wraz z zapleczem technicznym dla WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Wysokiem Mazowieck...
71322000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku...
34144210-3 Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środow...
45453000-7 Wykonanie prac remontowych na terenie budynku głównego oraz warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych Nr ...
45316000-5 „Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza”.
72268000-1 Dostawa oprogramowania do analizy danych klasy BI dla Systemu SOW wraz z wdrożeniem
45233220-7 Budowa ulicy Ruczaj w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz budo...
45233252-0 Remont nawierzchni dróg położonych na terenie Miasta Łodzi w ramach zadania „Plan dla dzielnic” z ...
45453000-7 Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Rejowieckiej, Al. Przyjaźni i ul. Rampa Brzeska w...
98380000-0 „Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto ...
39141000-2 „Dostawa wyposażenia kuchni do trzech publicznych żłobków na terenie Szczecina, w ramach rządowego p...
79823000-9 Wydruk billboardów w ramach projektu pt. "Business Boost for Malopolska"
63510000-2 Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży oraz sukcesywnego dostarczania biletów lotniczych na krajowe...
45233200-1 Przebudowa ul. 11 Listopada w Radomsku
45215140-2 Modernizacja budynków Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, prz...
45111200-0 „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tuchów (ul. Tarnowska) – ETAP II”
79810000-5 Przygotowanie do druku i druk broszury promocyjnej i broszury informacyjnej o Programie Współpracy T...
45000000-7 wykonanie i odbiór robót budowlanych typowej kontenerowej stacji typu: MRw-bpp (5,46x3,06) 20/630-6 ...
45212200-8 Budowa przyszkolnego boiska sportowego wraz z remontem infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawo...
39294100-0 Dostawa galanterii promocyjnej w ramach projektu "Business Boost for Malopolska"
45212200-8 Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku
45233220-7 Budowa ulicy Krabowej w Bydgoszczy wraz z siecią kanalizacji deszczowej (dz. nr ew. 62 i 63 w obrębi...
79952100-3 Wynajem sprzętu oświetleniowego na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych Polskiej Opery Królews...
66113000-5 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu
45112710-5 Zagospodarowanie terenu: prace budowlano remontowe przy Zespole Placówek Europejski Dom Spotkań Młod...
45000000-7 Roboty budowlane w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, al. Piastów 50: ZAD...
39141000-2 Dostawa wyposażenia Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą
45000000-7 zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Siłownia dla zdrowia w Łowiczu ...
45443000-4 Remont elewacji zewnętrznej magazynu z wykonaniem doku załadunkowego w Szepietowie
70000000-1 Wykonanie prac geodezyjnych na terenie Rzeszowa i Przemyśla – cz. 6 (2 części )
45215210-2 Zmiana sposobu użytkowania Budynku Oświaty na Środowiskowy Dom Samopomocy
45523314-0 Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie
45000000-7 Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3B w Płocku
45000000-7 Wykonanie rozbiórki budynków wchodzących w skład zasobu Miasta Łodzi, wraz z robotami towarzyszącymi...
45000000-7 Budowa żłobka wraz z częścią mieszkalną w ramach zadania pn. Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłob...
39295200-8 Dostawa wyposażenia do budynku pływali krytej Delfin w Połańcu ul. Witosa 1 – sprzęt: basenowy, RTV...
42214000-9 Zakup wyposażenia dla Działu Żywienia
71351910-5 Sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego podczas wykonywania prac i robót określonych ...
37482000-0 „Zakup Tablicy do Wyświetlania Wyników w obiekcie Hali Lodowej przy ul. Chemików 4"
45000000-7 Przebudowa drogi gminnej nr 107677 R relacji Gnojnica – Góra Ropczycka
09310000-5 Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii (PPE) zlokalizowanych na nieruchomościach za...
45300000-0 „Wewnętrzne roboty instalacyjno- budowlane na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (...
34163500-0 Organizacja wizyty studyjnej w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana P...
45000000-7 Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 1713E w m. Smardzew w km 316+875”.
45110000-1 Rozbiórka obiektów budowlanych w ramach inwestycji pn. "Budowa 2 –poziomowego parkingu zlokaliz...
45212221-1 Budowa kompleksu boisk sportowych wraz całą infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania budżetowego...
79710000-4 Ochrona fizyczna osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzy...
66511000-5 świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Instytutu Lotnictwa
50323200-7 Wykonywanie napraw i konserwacji komputerowych urządzeń peryferyjnych – drukarek, skanerów oraz urzą...
33140000-3 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku
66110000-4 Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019-2023
72254100-1 Świadczenie usług audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych systemów i infrastruktury inform...
33100000-1 „Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. w restrukturyzacji ”
45212354-2 Modernizacja i zmiana aranżacji wnętrza Wieży Grodzkiej Zamku Królewskiego w Warszawie
45233141-9 Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych bez walca na terenie miasta Białegostoku – rejo...
55110000-4 Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hot...
45233123-7 PRZEBUDOWA I BUDOWA WEJŚCIA NA PLAŻĘ PRZY KOŃCU UL. UZDROWISKOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI KOŃCOWEJ UL...
45421132-8 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV w lokalach zarządzanych przez ZGM Sp. z o.o. w ...
71540000-5 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rewitalizacja centrum – utworze...
45233142-6 Przebudowa drogi gminnej nr 104726R w sołectwie Wola Zarczycka w km od 3+461 do 4+536
50521000-2 Świadczenie usług serwisowych angiografu ze stacją monitorującą
45221119-9 Remont mostu w miejscowości Ruda Łańcucka przez rzekę Trzebośnica w km 0+360 na drodze gm. nr 104713...
45293222-1 Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wyk...
45000000-7 Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej LKS „OLYMP
34144210-3 Zakup średniego samochodu gaśniczego dla potrzeb OSP w Łukowej
45233120-6 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od ul. Piasko...
32420000-3 Zakup przełączników sieciowych wraz z akcesoriami
39110000-6 „Dostawa mebli i wyposażenia, na potrzeby żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie ...
34144210-3 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy.
39294100-0 Dostawa materiałów dla Województwa Małopolskiego związanych z organizacją imprezy sportowej w dniu 6...
79800000-2 Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych dla Katowickiej SSE S.A.
45453000-7 Remont elewacji zespołu wejściowego skrzydła zachodniego do budynku „A”, budynku garaży, wejścia do ...
45233100-0 Remont w ramach zadań inwestycyjnych pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulicy Strażackiej w W...
45000000-7 Część I: „Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Królowej Jadwigi 5, bę...
45000000-7 Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby) oraz remont drogi nr 639030P w Jankowie
33140000-3 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do strylizacji, materiałów szewnych, środków dezynfekc...
39514100-9 Zakup wraz z dostawą środków czystości dla pracowników służb operacyjno - technicznych
77310000-6 Zagospodarowanie zielenią z utworzeniem ścieżki edukacyjnej terenu przy ul. Magenta w Warszawie
45000000-7 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumptracka.
45210000-2 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU SPORTOWEGO W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 ...
45233120-6 „Przebudowa drogi Brzeziny Bukowina – Mała w km 0+000-2+800”
33100000-0 OKSYGENERATOR DO URZĄDZENIA ECMO
45233226-9 Naprawa nawierzchni drogi gminnej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Ogrodniczej w Roczynach”
45233220-7 Przebudowa drogi gminnej w Samborowiczkach
30000000-9 Dzierżawa używanych urządzeń wielofunkcyjnych
60130000-8 Świadczenie usług transportu medycznego pacjentów do Ambulatoryjnej Stacji Dializ