Browse catalog... From 3236735 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
95522100-7 PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAMIENNEJ ELEWACJI BAZYLIKI MNIEJSZEJ ŚW.ERAZMA I PANKRACEGO W JELENIE...
45233120-6 Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zad...
45210000-2 Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianego do realizacji na działce Nr. ...
45231300-8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki z przewodem tło...
33141000-0 Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zakładu im. Sue Ryder przy ul. Mehoff...
80580000-3 Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminów TOEIC, dostarczenie cateringu, dostarczenie ma...
34120000-4 Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PSONI Koło w Zamościu
90513800-4 Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Czarnej
45233000-9 Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych gminy Oleśnica w roku 2017
80000000-4 Przeprowadzenie kursu nowoczesnych metod diagnostyki samochodów dla nauczycieli Zespołu Szkół im. ge...
09135100-5 Dostawa oleju opałowego lekkiego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samo...
45233223-8 „Przebudowa dróg gminnych ulicy Jana Pawła II o nr G1.2 oraz ulicy Gile o nr G2.2i G2.3 na terenie G...
31173000-9 Dostawa sensorów prądowych - cewek Rogowskiego.
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 7 budynków komunalnych mieszk...
55100000-1 Usługi hotelarsko-gastronomiczne (wraz z udostępnieniem sali wykładowej oraz miejsc do zajęć tereno...
31173000-9 Dostawa sensorów napięciowych przystosowanych do montażu w głowicach konektorowych kątowych typu CB-...
14212200-2 Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew
45233129-9 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ulic Rzepińskiej, Nocznickiego i Narutowicza w Sł...
15896000-5 Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Gastronomii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzy...
45000000-7 Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
63514000-5 Usługi przewodnickie w oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w latach 2017 – 2018
45233120-6 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w Gminie Słubice
31000000-6 Dostawa materiałów elektrycznych, podłogowych, ślusarskich i remontowych, ujętych w wykazach stanowi...
45000000-7 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Bielawkach, gmina Kutno na budynek mi...
30109000-7 Dostawa materiałów piśmienniczo- biurowych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszal...
45233142-6 REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBOŃ W ROKU 2017
45231400-9 Budowa linii oświetleniowej Paproć dz. Nr 176, 278/5, 278/8, 295/1.
45232440-8 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słodkowo oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w prasę ...
45233129-9 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ulic Kupieckiej i Sportowej w Słubicach.
50730000-1 Konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
24111000-5 Dostawa gazów technicznych i mieszanek gazowych w butlach dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Mari...
45000000-7 Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ul. Cervi w Jeleniej Górze
45233125-1 Przebudowa pasów wyłączania z ulicy Słowackiego na łącznice węzła Lotnisko w Gdańsku
45000000-7 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jawornik Polski wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii...
71420000-8 Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną dot. Szkółki oraz...
33696500-0 Dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawa aparatu do koagulologii wraz z odczynnikami na potrz...
79952000-2 Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wra...
34300000-0 Dostawa części do pojazdów i silników do nich z podziałem na 2 części
33696500-0 Dostawa odczynników i szkiełek do mikromacierzy firmy Agilent Technologies lub równoważnych do Platf...
45233140-2 PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 936 WRAZ Z CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 4+160 W MIEJSCOWOŚCI WODZIS...
45314320-0 Budowa infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej w m. Białystok – przygotowanie doku...
45221111-3 Zaprojektowanie i budowa dwóch mostów w miejscowości Biertowice w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578...
45210000-2 WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 22 ORAZ IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ŚCIAN PRZYZIEMIA BUDYNKU NR 14...
33140000-3 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opi...
45233120-6 Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Czarnej Białostockiej
45100000-8 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki – etap II od km 21+302 do km 33+962. ...
45000000-7 Remont balkonów
33141110-4 Dostawa materiałów opatrunkowych z podziałem na 23 pakiety dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w T...
45310000-1 Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego zespołu garaży istniejących , przy zbiegu ulicy Aleja ...
45231300-8 Modernizacja ujęcia wody w Wólce
45343000-3 WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CZĘSTO...
45233120-6 Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Jarzębinowej w miejscowości ...
33141110-4 dostawa materiałów opatrunkowych
45400000-1 Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu
39130000-2 Dostawa mebli biurowych
45000000-7 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami
45233142-6 Wykonanie cienkich dywaników z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno
48000000-8 E-administracja Gminy Osjaków
41110000-3 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków dla ZIKiT w Krakowie
45233141-9 ROBOTY BUDOWLANE BIEŻĄCE UTRZYMANIE I NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH O NAWIERZCHNIACH ZIEMNYCH, TRAWIASTYCH...
45000000-0 Budowa i przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z kostki brukowej