Browse catalog... From 3258536 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
Roboty budowlane polegające na wydzieleniu stref bezpieczeństwa w budynku nr 112 wraz z budową klima...
30000000-9 Przetarg nieograniczony z dn. 31.07.2017 nr. 8/2017/WIP-WIP "NA DOSTAWĘ APARATURY LABORATORYJNEJ DLA...
45212200-8 Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Tęczowej w Ostrzeszowie
45321000-3 WYKONANIE ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH ELEWACJI I DACHÓW OBIEKTU SZKOLNEGO w ramach zadania Poprawa efektyw...
45233220-7 Wykonanie uszorstnienia nawierzchni jezdni na łuku poziomym poprzez ułożenie cienkowarstwowej nawier...
71000000-8 PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W ...
80212000-3 ZEFS/9/2016/2 Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za...
45000000-7 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część...
45331000-6 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Kamień oraz rozbudowa i przebudowa kanalizacji...
45233140-2 wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg leśnych w leśnictwie Szczukwin
18100000-0 Dostawę umundurowania dla pracowników ZTM
39294100-0 DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH DLA NASK II
45111200-0 Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centr...
33694000-1 Materiały do hodowli komórek
75100000-7 Szkoła profesjonalnej opieki
30192113-6 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.
80000000-4 "Recenzenci – grupa „Przemysł odzieżowy”
42233226-9 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI SKAWA
15000000-8 Dostawa artykułów żywnościowych, ZOZ/DZP/PN/13/17
33694000-1 Dostawa testów ELISA do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt
71220000-6 „Opracowanie: dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy...
33140000-3 Dostawa materiałów sterylizacyjnych wg pakietów 1 – 20
45254100-3 Przebudowa chodnika Popiołowego na poz. III
80000000-4 „Recenzenci – grupa „Obsługa transportu kolejowego”
71000000-8 Opracowanie projektu Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie
45331100-7 Zmiana systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z wykonaniem nowego ...
45000000-7 Zmiana systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w ...
80000000-4 „Recenzenci – grupa „Obsługa transportu kolejowego”
90524000-6 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania – spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalneg...
45000000-7 Zmiana systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w ...
45000000-7 Remont drogi gminnej nr 375003T Do przystanku – Celiny; km 1+420 do 2+000.
45400000-1 Przebudowa części środkowej budynku oraz montaż urządzeń w węźle głównym wody lodowej w SPWSZ w Szcz...
45233120-6 Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap 1
45000000-7 Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Ścinawie w celu poprawy bezpie...
45333000-0 Wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z przebudową i podłączeniem trzech generatorów azotu ...
45111000-8 Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Osiny-Targówka etap II”.
80000000-4 Recenzenci – grupa „Obsługa portów i terminali"
75211200-0 Usługa realizacji projektu „Adaptacja budynku na potrzeby centrum kryzysowego dla ofiar przemocy dom...
45233120-6 „Przebudowa drogi w msc. Burdeniszki na odcinku o długości ok. 1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawi...
03100000-1 Dostawa warzyw
45112723-9 „Zagospodarowanie parku w Bolechowie etap II”
45232421-3 Rozbudowa, przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Orli
45453000-7 wykonanie robót remontowych w klatce schodowej w budynku położonym przy Al. Wojska Polskiego 48 ofic...
45000000-7 Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Tra...
43260000-3 Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb ZGKiM
45000000-7 Budowa przedszkola w Seceminie.
45233142-6 Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Bolewice w roku 2017.
45000000-7 Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku
09310000-5 Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyła...
90513900-5 Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Zagórzu przy u...
45350000-5 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego na paliwo gazowe z kotłem dwufunkcyjnym wraz z...
44221000-5 Wykonanie i wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami w pomieszczeniach Oddziału Klinicznego Neuro...
85121000-3 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
45233220-7 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Liśnik Duży – Kolonia polegająca na przebudowie drogi na o...
09123000-7 Negocjacje dot. kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometa...
33696500-0 Dostawa pożywek mikrobiologicznych
33183200-8 DOSTAWA ENDOPROTEZ KOŃCZYNY GÓRNEJ
80000000-4 Recenzenci – grupa „Mechanika precyzyjna i automatyka przemysłowa
15100000-9 Przetarg nieograniczony nr 3/2017
45000000-7 Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na część administracyj...
51210000-7 Dostawa i montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym wraz z wykonywaniem...
45233142-6 Remont drogi powiatowej nr 2378D relacji Radzimów – Bierna na odcinku 1700 mb od km 2+684,00 do km 4...
71320000-7 "Opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji stacji wentylatorowej przy szybie Wilson"
45233200-1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne – Studniska Górne na odcinku 1000 mb w ...
71356100-9 Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem prz...
33692000-7 Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, produktów do receptury i materiałów stomat...
35000000-4 Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaś...
45000000-7 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) wraz z infrastrukturą towarzys...
45214210-5 Wykonanie modernizacji korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu w rama...
45453000-7 Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30A n...
79420000-4 Zarządzanie projektem "Bezpieczne Pogranicze"
71247000-1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej ...
45233220-7 Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych na terenie Gminy Goscieradów
34100000-8 „Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Poża...
45100000-8 Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów
03200000-3 Przetarg nieograniczony nr 2/2017
45212230-7 Dostawa i montaż szatni samoobsługowych do nowo wybudowanego budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowe...
30192113-6 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w 2017 roku materiałów eksploatacyjnych ...
45233142-6 „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś”, „Modernizacja odcinka ulicy Rybno we wsi Wiktorów”...
60180000-3 Świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb utrzymania dróg wojewódzkich w 2017 r. z po...
80000000-4 Recenzenci – grupa „Energetyka”
45233200-1 Budowa drogi publicznej gminnej ul. Cyrulików odcinek ul. Zesłańców Polskich – ul. Marsa (przejazd k...
33696500-0 Dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w...
32354500-4 Nabycie autorskich praw majątkowych do filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Opowieść Szewacha ...
45453000-7 Wykonanie robót remontowych w 11 klatkach schodowych w budynkach położonych przy ul. Berlinga 5,5a,5...
45000000-7 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w ulicy Tysiąclecia na odcinku od ulicy Płock...
45100000-8 Przebudowa ul. Garncarskiej” w ramach projektu pn.: ,,Rewitalizacja terenów Podzamcza Młode - Stare ...
45453000-7 Roboty remontowe przy dachu budynku WBP w Krakowie.
71320000-7 Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę budow...
03221000-6 Dostawa warzyw i owoców dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-52/2017.
45233140-2 Przebudowa dróg na terenie gminy Maciejowice
80530000-8 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie ...
71354000-4 Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajd...
24000000-4 Dostawa środków czystości.
79700000-1 Ochrona Obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
45000000-7 Przebudowa drogi powiatowej nr nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin ( K...
79710000-4 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.
33184100-4 Sprzedaż i dostawa implantów ortopedycznych
33180000-5 Dostawy endoprotez cementowych stawu kolanowego