Browse catalog... From 3256812 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
90721800-5 Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Nysa Łużycka: Część 1: Czerwona Woda na dł. 10100 mb w m. Tylice, K...
45233220-7 Wykonanie remontu dróg w Wydminach przy ul. Składowej 5 i ul. Składowej 5b
45233120-6 Budowa drogi leśnej wewnętrznej służącej dla celów ppoż. (dojazd pożarowy nr 32) po istniejącym trak...
33158210-7 Dostawa stymulatorów serca
98310000-9 Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu...
45110000-1 Rozbiórka budynków dawnego folwarku przy ul. Knosały w Radzionkowie, Obiekty 1.5a oraz 1.6 – zadanie...
44423400-5 Dostawa i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej Muzeum Warszawy
39162100-6 „Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych p...
77310000-6 Utrzymanie cieków naturalnych –potok Lubatówka w km 0+102-0+367 obręb Śródmieście, Suchodół, gm. ...
43800000-1 Zakup wraz z dostawą wyposażenia, sprzętu oraz pomocy i materiałów dydaktycznych z zakresu budownict...
45233000-9 Przebudowa chodników w obrębie ul. Dziewińskiej w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu pod b...
60130000-8 Dowozy dzieci i młodzieży do szkół autobusami
80510000-2 Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu pedagogiki przedszkolnej Montessori w zamówieniu wspólnym
66114000-2 Wybór firmy finansującej zakup używanej śmieciarki w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
71320000-7 Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla...
71319000-7 Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, wartość rynkową prawa w...
45261900-3 Remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachowego w Domu Studenckim w Weryni
45233220-7 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr geodezyjny 333 ...
79823000-9 postępowanie na usługę: druk i dostawa kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”: dwa numery standardowe (nr...
45233100-0 Wykonanie dodatkowego kanału w ul. Zgody w Michałowicach Wsi - zamówienie uzupełniające.
45000000-7 Przebudowa kancelarii Leśnictwa Lipina oraz budynku garażowego 6-segmentowego
09100000-0 Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2017/2019 r.
79823000-9 Wykonanie zdjęć, całościowe opracowanie merytoryczne oraz graficzne, skład i druk albumu w ramach mi...
45112730-1 Przebudowa drogi leśnej Witramowo w Leśnictwie Bujaki w Nadleśnictwie Nidzica
45453000-7 Wykonanie robót remontowych pomieszczeń kuchennych w Domu Studenckim "Akademik" w Warszawie przy ul....
43261000-0 Dostawa koparko – ładowarki
45233000-0 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m. Mostki
90500000-2 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Z GRUPY 18 01 I O KODZI...
77112000-8 Koszenie traw i chwastów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim z podział...
45233120-6 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 16 w miejscowości ...
45233220-7 Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap II - Remont ul. Widuchowskiej nr 314152T w Busku-Zdr...
45233100-0 Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice dz. nr 306/1 - etap I
45453000-7 Remont kuchni na parterze i 1 piętrze DS "Wawrzynek", ul. Wawrzyniaka 23/25 w Poznaniu
45216121-8 Realizacja robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży P...
45252127-4 Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejow...
45210000-2 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Z ZADASZENIEM, OŚWIETLENIA PARKOWEGO ORAZ...
45000000-7 Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości K...
39714000-0 Wykonanie centralnego wyciągu trocin w stolarni Muzeum Wsi Radomskiej
45233000-9 Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do...
90513100-7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie ...
60172000-4 Usługi transportowe w zakresie przewozu osób dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
45112723-9 "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów"
45000000-7 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I KONSERWACYJNE BIEDRUSKO (bud 1, 2, 4-5, 17, 25-26, 30-37)
45332000-3 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie przyłącza wody mineralnej do bud...
45233140-2 Przebudowa dróg powiatowych nr 2528L i 2605L Zad. Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2528 L Kazim...
60130000-8 Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w rok...
45231400-9 „Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilczyce”
66510000-8 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
45000000-7 Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj' termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego nr ...
45432110-8 Przetarg nieograniczony ZP – 35/17 na roboty budowlane pn.: Dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Kra...
09134100-8 Zakup oleju napędowego do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnospr...
33100000-1 „Dostawa zestawów do interwencji wewnątrznaczyniowej na tętnicach szyjnych”
30213100-6 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckieg...
33600000-6 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ...
33000000-0 Dostawy płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia do i pozajelitowego
45453000-7 Roboty remontowo-budowlane (budynki kubaturowe oraz ogrodzenia) na terenie osad mieszkalnych (leśnic...
30197644-2 Zakup i dostawa papieru biurowego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Kroś...
30236000-2 Dostawa komputerów oraz sprzętu informatycznego przeznaczonego dla Szpitali Pomorskich Sp. z o. o
45000000-7 Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Żorach
45200000-9 budowa drogi powiatowej nr 2921L Tereszpol – Smólsko
45320000-6 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Grybowie - budynek gimnazjum przy ul. Węgierski...
33100000-1 FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR STACJONARNY W PAKIECIE I DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTE...
71310000-4 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. Budo...
71247000-1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku ZS...
45000000-7 Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie
45000000-7 Termomodernizacja budynku biurowego w Elblągu, ul. Marymoncka 5, działka nr 346/8 obręb 7 Elbląg
80510000-2 Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu pedagogiki przedszkolnej Montessori w zamówieniu wspólnym
71340000-3 usługi na prace konserwacyjne zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia Nr 25,Nr 26,Nr 27,Nr 28,...
33632100-0 Sukcesywne dostawy leków do Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopo...
37000000-8 Zakup i dostawa sprzętu rowerowego oraz materiałów do prowadzenia zajęć ekspresji kulturalnej i zaję...
32420000-3 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki ...
45233123-7 Budowa chodników w ciągu DW 980 Racławice odc. 130 w km 2+607- 3+167 oraz Rożnowice odc. 130 w km 0+...
45233222-1 Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Zaborów, km 6+685 ...
45453000-7 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie 2 (dwóch) części: CZĘŚĆ Nr 1: Remont pomieszcz...
45400000-1 Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu
71000000-8 Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,...
45311000-0 Remont magazynu uzbrojenia nr 51 w Złocieńcu
98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie L...
33162200-5 Dostawa materiałów szewnych
18000000-9 Dostawa odzieży służbowej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla kierowców autobu...
45246400-7 Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu graj...
60172000-4 Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2017/2018
45200000-9 Modernizacja mostu wciągu DW nr 323 w km 29+375 w m. Osetno. CPV 45200000-9.
45262410-8 Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie
30213300-8 Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
45110000-1 Zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi dojazdowej, parkingu oraz budową infrastruktury towarzys...
33600000-6 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ...
45112723-9 Prezydent Miasta Legnicy: Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego „Kompleks sportowo-rekreacyjny przy...
45233220-7 Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Lubczynie
71520000-9 Usługa pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ram...
45100000-8 Rewitalizacja terenu po byłych ogródkach działkowych przy ul. Częstochowskiej, zagospodarowanie plac...
71520000-9 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Budowa i przebudowa...
45112720-8 Wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu wokół ...
33696300-8 Dostawa wzorców na potrzeby Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
45000000-7 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 37 -38 w Słupsku
45211340-4 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi oraz rozbiórka części budynku ...
45233120-6 Roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Łozina oraz miejscowości...
45246400-7 Wykonanie zadania: Usuwanie tam bobrowych i zatorów na potokach i ciekach wodnych na terenie powiatu...
42931100-2 Dzierżawa wirówki do posiadanej przez Zamawiającego mikrometody kolumnowej (2)