Browse catalog... From 3161374 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
90513100-7 Odbieranie i transportowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu...
90513200-8 Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2017
79400000-8 Świadczenie usług eksperckich przy ocenie wniosków lub usług opiekuna biznesowego dla podmiotów eko...
44611200-8 Dostawa defibryatorów i respiratora do ambulansów w systemie PRM na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymsto...
„Przebudowa budynku OSP w miejscowości Żar” - ETAP III
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH O NAWIERZCHNI TŁUCZN...
15700000-5 Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt
Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta Milanówka
45000000-7 Budowa wodociągowej sieci tranzytowej Wawrzyńcowice -Kujawy
Zamówienie publiczne na usługę społeczną polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kompleksoweg...
33696200-7 Dostawy odczynników do badań serologicznych
72511000-0 zakup odpowiednich licencji oraz wdrożenie systemów eBOK i Serwera Powiadomień służących usprawnieni...
45232130-2 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek
ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIE...
33100000-1 Zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializy
79421000-1 Świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 Buduj kar...
09132100-4 "Dostawa paliwa pobieranego bezpośrednio na stacji paliw dla potrzeb samochodów służbowych i urządze...
85312000-9 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Kodeń usług op...
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacj...
Opracowanie dokumentacji technicznej „Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu...
70000000-1 Prace geodezyjne na potrzeby Gminy w 2017 r.
80000000-4 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestników projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji"
31127000-2 SVA/NDM/4620-123/16 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego oraz zasilaczy U...
09132100-4 Dostawa paliw płynnych
45443000-4 Termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, Starost...
79822000-2 skład komputerowy i komputerowe opracowanie rysunków do pozycji wydawniczych, w których wzory, tabel...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg
15980000-1 Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce.
19520000-7 Dostawa worków foliowych na odpady komunalne i medyczne oraz worków foliowych na zwłoki dla płodów i...
45232130-2 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej
71000000-8 Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla nieruchomości administrowanych przez Zarząd ...
33600000-6 Zakup i dostawa leków
Roboty konserwacyjne pomieszczeń II piętra w budynku internatowym nr 82 Konotop realizowanych przez ...
Transport i odzysk odpadów z oczyszczalni ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
50100000-6 Usługi serwisowania i naprawy awaryjnej pojazdów różnych marek na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Go...
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim...
85312000-9 Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Kodeń usług opiekuńczych, specjalistycznyc...
15000000-8 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Po...
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego
33600000-6 DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ
Dostawa części do naprawy kotłów wraz z wymianą oraz konserwacja i regulacja kotłów dwufunkcyjnych z...
Rozbudowa drogi gminnej nr 171006N w miejscowości Stare Sady – etap III
15000000-8 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
09000000-3 Zakup energii elektrycznej
50232100-1 Usługa serwisowa sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg stanowiącego własność...
15131130-5 Dostawa mięsa i jego przetworów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu
30125110-5 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskie...
72263000-6 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projek...
Konserwacja urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technicznego tunelu pod Rondem im. gen. Ziętka ...
79421000-1 Świadczenie usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 Poznaj za...
90610000-6 Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2017r.
33696500-0 Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora do badań hematologicznych
72511000-0 hosting serwis i aktualizację oprogramowania firmy SOFTHARD S.A wraz z usługą hosting dla serwerów b...
Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum ...
09134100-8 Zakup paliw do sprzętów i pojazdów będących w posiadaniu PZZD w 2017 roku
22000000-0 Dostawy druków resortowych
Nadzór inwestorski – Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – D...
Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Pias...
KOMPLEKSOWA USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBSŁUDZE TECHNICZNEJ, KONSERWACJI I UTRZYMANIU CZYSTOŚCI KRYTEJ PŁY...
Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników ZPEC Spółka z o. o. w Zabrzu.
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno
33100000-1 zakup, dostawa i instalacja urządzeń i aparatury medycznej
45233120-6 Remont chodnika przy drodze krajowej nr 32 w m. Granowo
03142500-3 SUKCESYWNE DOSTAWY RYB I KONSERW RYBNYCH ORAZ JAJ KURZYCH ŚWIEŻYCH
45111200-0 Zadanie I - Budowa asfaltowej ulicy Żabiej na odcinku od ul. Majowej do numeru 32 wraz z odwodnienie...
42112400-1 Dostawa doświadczalnych, prototypowych turboekspanderów małej mocy (do 15 kW) wraz z projektem, doku...
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BISKUPICACH, G...
72511000-0 hosting serwis i aktualizację oprogramowania firmy SOFTHARD S.A wraz z usługą hosting dla serwerów b...
90620000-9 Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodni...
Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 936 w miejscowości Pułankowice gmina Wilkołaz.
45112720-8 Wykonanie trawnika sportowo - rekreacyjnego na części terenu działki nr 257/5 w Iwinach, gmina Siech...
03121100-6 1)dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwacja tych ...
Dostawa sukcesywna wykładzin dywanowych i listew podłogowych do jednostek organizacyjnych Uniwersyte...
15500000-3 Dostawa art. nabiałowych i jaj
22459000-2 Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania do siedziby Zamawiającego biletów ...
31000000-6 Dostawa zasilaczy z oprogramowaniem
Wzmocnienie kruszywem betonowym dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. War...
„Remont drogi wojewódzkiej nr 559 od km 38+080 do km 40+200 oraz 42+700 do 43+847 na odcinku Sikórz-...
09320000-8 Dostawa ciepła w wodzie gorącej dla Szpitala
09134100-8 Zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych
50000000-5 Naprawa pogwarancyjna i konserwacja komputerów, notebooków i komputerowych urządzeń peryferyjnych i...
38540000-2 Dostawa i instalacja termocyklera do ilościowego PCR (Real-Time PCR) dla Uniwersytetu Łódzkiego.
45430000-0 Remont pomieszczeń w budynku 32: Pakiet A Remont posadzki w magazynie, Pakiet B Remont sali audiowiz...