Browse catalog... From 3404542 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
39162100-6 Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim ramach pro...
45000000-7 Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dz...
33600000-0 Dostawa leków zawartych w 31 zadaniach do Apteki Szpitalnej SP Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
45233220-7 Budowa ulicy Legnickiej w Bydgoszczy zawierająca: budowę jezdni z chodnikiem wraz z włączeniem do is...
38000000-5 ZP/96/2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medyczn...
34144710-8 Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, ładowarki kołowej teleskopowej. Postępowanie drugie
42961100-1 Modernizacja systemu kontroli dostępu w formule zaprojektuj i wybuduj
45233220-7 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 276/1 w miejscowości Wszebory’’
45233252-0 Remont – odnowa nawierzchni dróg Cieszyna w 2018 roku.
71220000-6 Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zada...
45000000-7 Dostosowanie budynku internatu do wymogów przeciwpożarowych
45000000-7 Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew. gazową ...
45214210-5 NA MODERNIZACJĘ I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH I ZŁAMANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU S...
72420000-0 Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania Cyfrowego Archiwum KL Płaszów wraz z przeniesi...
39294100-0 Dostawa materiałów promocyjnych w podziale na dwa zadania
45200000-9 „Budowa budynku przedszkola o czterech oddziałach wraz z infrastrukturą techniczną”w ramach projekt...
22000000-0 Dostawa książek naukowych na potrzeby Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
45231600-1 Rozbudowa systemu CCTV w Ministerstwie Infrastruktury, na terenie nieruchomości przy ul. T. Chałubi...
45453000-7 Wykonywanie do dnia 31.12.2018 r. konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach wchod...
09331100-9 Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka – d...
45500000-2 SVA/J/4620-155/2018: Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską w celu przebudowy sieci ...
44100000-1 SVA/J/4620-156/2018: Dostawa betonowych elementów ogrodzeniowych wg zestawienia wraz z rozładunkiem ...
14622000-7 SVA/J/4620-154/2018: Dostawa blach stalowych wg zestawienia wraz z rozładunkiem na wskazanym miejs...
22462000-6 „Dostawa materiałów promocyjnych dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w ramach realizacji B...
45000000-7 SVA/NDM/4620-116/2018: Instalacja stolarki drzwiowej w budynku nr 9 przy ul. Leśnej 4C w Nowym Dwor...
45212221-1 Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie – boisko wielofunkcyjne
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej pn. „Wykonanie robót remontowych w branży budowlan...
30213100-6 Dostawa sprzętu informatycznego dla jednostek Uniwersytetu Szczecińskiego – IV tura
45000000-7 Budowa szkolnej infrastruktury sieciowej w Szkołach Podstawowych w Warszkowie, Sławsku i Wrześnicy,...
45200000-9 Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Zwycięstwa
44510000-8 „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie”
45000000-7 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacy...
45100000-8 „Przebudowa ul. Cichej w Suszcu” - Etap II
45216110-8 ZP-2380-291-33/2018 Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek ...
71247000-1 Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudow...
71240000-2 Opracowanie dwóch Programów Funkcjonalno-Użytkowych będących podstawą do realizacji inwestycji w for...
45310000-3 SVA Gniezno: Wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej i teletechnicznej w związku z moderniza...
45310000-3 Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnyc...
45216110-8 Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskie...
37410000-5 Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznych wraz z elementami do montażu
92340000-6 Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć tanecznych dla 144 wychowank...
30190000-7 Dostawa artykułów i materiałów biurowych na potrzeby Sądu Rejnowego Lublin - Zachód w Lublinie
38540000-2 Elektrochemiczny profiler pojemnościowo-napięciowy (EC-V) do półprzewodników wąsko- i szerokoprzerwo...
45214400-4 Remont oraz dostosowanie Pawilonu B Uniwersytetu Łódzkiego do potrzeb Akademickiego Centrum Wsparcia...
31122000-7 Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgi...
45233141-9 Konserwacja i remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Manowo w 2018 roku.
79341000-6 Usługi reklamowe- cztery formy reklam w podziale na trzy zadania
45111000-8 Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przygłów - II postępowani...
90620000-9 „USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO ...
39131100-0 Wykonanie, dostawa i montaż/instalacja regałów stacjonarnych i przejezdnych na potrzeby Wydziału Kom...
45233141-9 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Legionowo
48000000-8 „Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licenc...
45422100-2 „Zagospodarowanie turystyczne oraz konserwacja małej infrastruktury przy szlakach leśnych na terenie...
45233120-6 Remont ul. Bociańskiego w Komorowie
33000000-0 Dostawa aparatu USG
34144210-3 „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wysokiej Kamieńskiej”
33696300-8 ZP-2380-317-59,60/2018 „Zakup i dostawa płytek 96 dołkowych, odczynników chemicznych oraz zestawów ...
80000000-4 „Przygotowanie i świadczenie usług szkoleniowych i społecznych mających na celu wsparcie rodzin korz...
45233120-6 : Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława
45212200-8 Budowa wielofunkcyjnego pawilonu sportowego wraz z infrastrukturą w Mińsku Mazowieckim
30213300-8 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej
45231400-9 Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Siekierki Wielkie
45110000-1 Rozbiórka budynku mieszkalno-użytkowego – oficyny wyłączonej z użytkowania przy ul. Grochowskiej 302...
39294100-0 Dostawa materiałów promocyjnych - głośniki
39150000-8 Dostawa i montaż wyposażenia do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywnoś...
60172000-4 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Długosiodło w roku szkolnym 2018/2019
22462000-6 ZAKUP ARTYKUŁÓW EDUKACYJNO-PROMOCYJNYCH WYKORZYSTYWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GITD
45233162-2 Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia
39000000-2 „ Doposażenie pracowni kształcenia w zawodach dla Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelkim ul....
45453000-7 „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana poziomów wody ciepłej w piwnicach i wymi...
45000000-7 Termomodernizacja oraz przebudowa wewnętrznej instalacji grzewczej z węglowej na gazową w budynku Mi...
45233222-1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dl...
45000000-7 Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową przy Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. P...
71247000-1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. „Zwiększenie dostępności e-usług dla mi...
45214210-5 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 116
33100000-1 Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego...
38500000-0 Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
16000000-5 Zakup rębaka w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gmin...
45233222-1 „Remont pokoi i łazienek w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym GDDKiA „Drog...
45233120-6 Osiedle Dąbie - Przebudowa ulic, Etap I
45233200-1 Budowa ulicy Kaskadowej w Lublinie
45000000-7 „Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie”
45216110-8 Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskie...
45233120-6 Rozbudowa drogi gminnej Krowice-Bielawy
45112723-9 Utworzenie placu zabaw w miejscowości Podłopień
24450000-3 Zakup i dostawa środka Toprex 375 SC lub równoważny
90620000-9 Świadczenie usług odśnieżania dachu membranowego PGE Narodowego w Warszawie.
34927199-2 Dostawa soli drogowej
45000000-7 Prace adaptacyjno-remontowe w Domu Ludowym w Brzegach w ramach Realizacji projektu „Czas zapisać dzi...
45000000-7 Modernizacja Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku
45212314-0 Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w dawnej Działobitni Cytadeli Warsza...
71220000-6 Wykonanie kanalizacji deszczowej, odtworzenie murów oporowych oraz roboty w korycie rzeki w ramach ...
71247000-1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku o...
50232100-1 „Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parków, dróg stanowiącyc...
45232150-8 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Królówka, Łomna, Nowy Wiśnicz, Olchawa, Połom Duży, ...
45232420-2 Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno - Część III. Budowa przydomowych oczysz...
09134100-8 Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie.
45262630-6 Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dod...
45000000-7 „Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną” – ...
66000000-0 Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu j...