Browse catalog... From 3058538 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
167000002 Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do utrzymania zieleni, w ramach zadania pod nazwą Modernizacja ...
713200007 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz koncepcji dla zadania: Projekt i koncepcj...
712200006 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu n...
452331426 ODBUDOWA ULICY ZAWADZKIEGO W PIECHOWICACH OD KM 0+856 DO 1+ 265 ( uszkodzona w trakcie powodzi...
751000007 Brzeskie regionalne biuro karier
751000007 Integracja społeczna dzieci z intelektualną niepełnosprawnością w szkole-internacie w Mołotkowiczach
751000007 Adaptacja zawodowa uczniów z dysfunkcją narządów ruchu
751000007 Możliwości bez granic
331900008 Dostawa zespoleń ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium dla Brzeskiego Centrum Medycznego w...
452333009 Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej w miejscowości Poręba w kierunku miejscowości Tomaszówka
805700000 Aktywna integracja o charakterze społecznym realizowana w ramach działań Klubu Integracji Społecznej
452324109 RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W M.PĘPOWO METODĄ BEZWYKOPOWĄ
331000001 Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych- dogrywka - U...
486000004 Dostawa oprogramowania do Systemu ICC (Instrument Command Control)
454421211 Prace konserwacyjne w budynku nr 2 w kompleksie wojskowym m. Czołpino.
452150007 Przebudowa budynku Szpitala Nr 13 w ramach realizacji projektu pn. Przebudowa i przystosowanie dla ...
452331206 Przebudowa drogi gminnej nr 110214 C Wrocki - granica gminy (Grabówiec)
601120006 Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, odbywa...
925212207 Konserwacja 20 sztuk tekstyliów ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w rama...
091230007 Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Porąbka i jej jednostek organizacyjnych
391131008 Dostawa wyposażenia meblowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej
452370007 Budowa sceny zewnętrznej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i remontem nawierzchni na teren...
453420006 Wykonanie ogrodzenia terenów ZUOP w siedzibie Otwock - Świerk
331831007 DOSTAWA ZESTAWÓW PODAJNIKÓW DO WPROWADZANIA CEMENTU KOSTNEGO, ZESTAWÓW DO PRODUKCJI TROMBINY ORAZ ZE...
453170002 Rozbudowa systemu dystrybucji audio i video Centrum Spotkania Kultur w Lublinie [OR.260.04.2016]
392941000 Wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych Powiatu Legionowskiego
331410000 Dostawa produktów i wyrobów farmaceutycznych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp....
336922009 Dostawa produktów do żywienia pozajelitowego oraz diet do żywienia dojelitowego
093100005 Sprzedaż energii elektrycznej w drugiej połowie 2016 roku Gminie Strzelce Opolskie
091341008 Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego.
451000003 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie do obiektów przy u...
323233006 Zakup krosownicy automatycznej wizyjnej SD/HD 128 x 128 z panelami sterującymi do Centralnego Pokoju...
712400002 Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej...
425111105 Termomodernizacja budynków szkół gminnych w miejscowościach Bieżyce, Starosiedle i Strzegów, gmina G...
336960005 Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszaw...
712200006 Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz zmiany sposob...
805110009 Kompleksowa obsługa i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W...
502410006 Prace dodatkowe do realizacji podstawowego zadania - przeglądu pośredniego statku Baltica GDY-100
302000001 Dostawa urządzeń do sieci teleinformatycznej oraz urządzeń komputerowych z oprogramowaniem do nowout...
349282000 Wykonanie ogrodzenia ujęcia wody w Żelisławkach.
450000007 Przebudowa budynku Masztalarni w Goraju Zamku na potrzeby Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Not...
601000009 przewozy uczniów do i z zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie gminy Sompolno w roku szkolnym 20...
331000001 Dostawa i montaż na wyznaczonych stanowiskach sprzętu medycznego do nowo utworzonego Centrum Leczen...
798000002 Świadczenie usługi najmu urządzenia drukującego czarno-białego Ricoh SP 4510DN obejmującej dostarcze...
725000000 Serwis dla urządzeń sieciowych nr referencyjny Nr ref.BO-ZP.2610.24.2016.IZ
452231007 Wykonanie robót uzupełniających w zakresie wykonania osłon na grzejnikach, wykonania i montażu balus...
454000001 Remont laboratoriów 114, 115, 116 i sali ćwiczeń 427 wraz z pomieszczeniem pomocniczym 426 w budynku...
454421008 Roboty budowlane obejmujące wykonanie: malowania ścian, kafelkowania ścian, okładzin ze stali oraz m...
391500008 Dostawa i montaż na wyznaczonych stanowiskach wyposażenia meblowego ruchomego do nowoutworzonego Cen...
385400002 ZP/GiK/03/DZ/2016
331941203 Dostawa płynów infuzyjnych
712470001 Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Budowa węzła drogowego na skr...
453000000 Remont pomieszczeń i rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku biurowym typu LIPSK przy ulicy 1 Sie...
450000007 Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Tuwima do Alei Piłsudskiego - zamówienie uzupełniające
452313008 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zachodniej części gminy Limanowa
712470001 Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowla...
302131006 Dostawa 30 laptopów wraz z oprogramowaniem
331600009 DOSTAWA FREZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ WIERTARKI NEUROCHIRURGICZNEJ
715400005 Kontynuacja zarządzania Kontraktem - Budowa drogi ekspresowej S8 - Trasa Armii Krajowej od węzła Kon...
724200000 Usługa wydzierżawienia włókien światłowodowych
184243000 Dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych
450000007 Budowa drogi rowerowej w ul. Pabianickiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Chocianowickiej -...
331412002 Materiały i sprzęt do zabiegów naczyniowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z...
393140006 Dostawa kotłów warzelnych gazowych - 6 sztuk, kuchni gazowej 1 sztuka
482000000 Dostawa licencji na oprogramowanie
336000006 Dostawa produktów leczniczych
450000007 Wykonanie robót dodatkowych do umowy podstawowej nr 141.2711.18.2016 z dnia 29.04.2016r. pn.: Wykona...
452332214 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Gene...
720000005 Świadczenie asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle
712200006 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul...
454530007 Remont tarasu, ścian piwnic z otworzeniem izolacji oraz nawierzchni placu zabaw Przedszkola Nr 132 p...
450000007 Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 540/15 obr. 1 Śródmieście /dzikie planty/, d...
452140000 Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licea...
454530007 Roboty remontowe wynikające z zaleceń pokontrolnych ppoż i potrzeb eksploatacyjnych w przedszkolu Nr...
452211106 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 polegająca na wymianie dylatacji, izolacji i nawierzchni na moś...
336000006 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wg bieżących potrzeb Zamawiającego leków z listy pakietów, opisa...
726100009 Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań i urządzeń...
723000008 Dostęp do bazy danych zawierających informacje o spółkach, ich wyniki finansowe oraz wskaźniki
450000007 Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Nowe Polaszki.
224620006 Usługa w postaci wykonania wraz z dostawą materiałów reklamowych opatrzonych logo
452331426 prowadzenie bieżącego technicznego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Łeba.
452332221 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 19+776 w zakresie budowy chodnika...
504200005 Świadczenie przeglądów okresowych sprzętu medycznego według 36 pakietów w okresie 36 miesięcy; USK/D...
452331402 Przebudowa ulicy Karpackiej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Sterniczej w Bielsku-Białej
324200003 Dostawa routera wraz ze wsparciem serwisowym
710000008 usługa wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia...
552400004 Wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na zorganizowaniu wypoczynku letniego w formie ko...
798230009 Druk wraz oprawą pięciu nakładów książek, tj.: katalogów wystaw: Dani Karavan (wraz płytą DVD), Pięk...