Browse catalog... From 3158360 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
Usługa dzierżawy trzech myjni endoskopowych pojedynczych wraz z dostawą dedykowanej chemii myjącej d...
Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
80000000-4 Świadczenie usług edukacyjnych na kursie specjalistycznym ordynowanie leków i wypisywanie recept dla...
„Realizacja specjalistycznych usług krawiecko-projektowych - procesów, które bezpośrednio przyczynią...
90511000-2 ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻON...
30236000-2 Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
15331170-9 „DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY GIMNAZJUM IM JANA PAWŁA W DALESZYCACH W O...
45214100-1 Budowa przedszkola publicznego w Nagoszynie
15896000-5 Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonek i konserwantów na rzecz DPS Dom Kombatanta im. św Rafała...
09320000-8 Dostawa ciepła w postaci wody gorącej dostarczanej z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego w budynk...
50712000-9 Przetarg nieograniczony w dwóch częściach, o wartości poniżej 209 000 euro na usługę obsługi technic...
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu...
Wykonanie i montaż komory mroźniczej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictw...
90600000-3 Obsługa i utrzymanie szaletów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi w 2017 roku.
Podział funkcjonalny obiektu – aranżacja części pierwszego piętra na potrzeby siedziby Poznańskich I...
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wycen – sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchom...
Wynajem samochodów osobowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego
Kompleksowa obsługa podróży na potrzeby Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność – świadcze...
60113100-4 "Świadczenie usług przewozu tj. dowozu i odwozu młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach ...
Świadczenie usługi sprzątania budynków mieszkalnych i utrzymanie czystości na terenach przyległych d...
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zarzecze” - ETAP IV
09133000-0 Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janówka i J...
79212500-8 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób p...
48610000-7 Subskrypcja bazy ClinicalKey na 2017 rok na potrzeby Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu M...
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH
Dostawa pojemników służących do transportu próbek moczu i krwi.
79710000-4 Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk
Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy Radomskiej Karty Seniora.
"Zakup paliw ciekłych: Benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego"
79212100-4 Wybór biegłych rewidentów, którzy przeprowadzą badania sprawozdań finansowych za 2016 r. wojewódzkic...
33141113-4 Dostawa materiałów opatrunkowych, w tym: kompresów jałowych i niejałowych, opatrunków, waty medyczne...
Przebudowa drogi na terenie Gminy Paczków w miejscowości Wilamowa na działkach drogowych nr 233; 230...
79212500-8 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób p...
Świadczenie usług dostępu do Internetu dla SGGW
DOSTAWA ZMYWARKI DO NACZYŃ
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikam...
Ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku GWDA sp. z o.o.
50313000-2 Usługa serwisowania urządzeń kopiujących znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Policji w wo...
66510000-8 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek n...
Bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta Siedlce
45453000-7 Roboty budowlane, wchodzące w zakres prac remontowych w lokalach mieszkalnych przed ponownym zasiedl...
Przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów odłowionych z terenu Miasta Siedlce w latac...
Kompleksowy remont konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej oraz kompleksowy remont elewacji rat...
09134100-8 Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinac...
60113100-4 Dowóz dzieci do szkół Gminy Wyszków w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017
38000000-5 Dostawa z montażem dygestorium chemoodpornego dla Laboratorium Kontrolno –Analitycznego UOKiK z sied...
Zakup wraz z dostawą mebli (ławki i krzesła) dla Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
09135100-5 Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Cycowie
ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA OSÓB AKTYWIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Termomodernizacja i przebudowa obiektów uż...
90910000-9 Świadczenie usług sprzątania
Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycz...
Wykonanie robót remontowych pomieszczenia 278 w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych...
09320000-8 „Dostawa ciepła w parze technologicznej”.
Przewóz dzieci pracowników Politechniki Warszawskiej na kolonię letnią w Sarbionowie Morskim (tam i ...
Modernizacja energetyczna gminnego budynku przy ul. Rynkowej 6A w Raciążku
Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla jednostek Centrum Usług Logistycznych położonych w Szk...
48324000-5 Dostawa programu Origin pro 2017 Node-Locked Zestaw Start WIN EDU ESD
Budowa toru nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostrów Warcki w ramach pr...
09310000-5 Prowadzenie konserwacji i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego zlokalizowa...
90910000-9 „Świadczenie usług sprzątania zamkniętych obiektów sportowych wraz z pełnym zapleczem (bez pływalni)...
48190000-6 Dostawa programu MATLAB R2016b wraz z bibliotekami: Optimalization Toolbox, Global Optimalization To...
Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp – węzeł obwodnicy Olsztyna
45000000-7 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu – roboty wykończeniowe wewnątrz pomieszcze...
79710000-4 Ochrona i dozorowanie budynków oraz terenu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie.
39162100-6 Rozbudowa sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół im...
15200000-0 Sukcesywna dostawa ryb przetworzonych i konserwowych dla jednostek Centrum Usług Logistycznych położ...
„Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobżenica - Kruszki”
Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie
90610000-6 Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Olecko
Przebudowa ulicy Wiślanej w Jarocinie wraz z łącznikiem do ul. Warcianej poprzez ulicę Małopolską
33696500-0 Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego jednorazowego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżaw...
73100000-3 „Realizacja specjalistycznych usług krawiecko-projektowych - procesów, które bezpośrednio przyczynią...
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych
„Remont drogi wojewódzkiej nr 540 od km 4+380 do km 6+359” – nr postępowania 012/17
50232100-9 Usługa oświetleniowa (konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego).
33100000-1 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ora...
55100000-1 Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą...
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych tj. Kamienicy i Oficyny przy ul. Garncarskiej 6-8...
Kompleksowe doradztwo ekonomiczno-finansowe w formie przygotowania niezbędnych analiz i opracowań wr...
50883000-8 USŁUGA POLEGAJĄCA NA PRZEGLĄDACH KONSERWACYJNYCH I AWARYJNE NAPRAWY SPRZĘTU GASTRONOMI...
90524000-6 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych
66113000-5 „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągn...
45340000-2 Wykonanie ogrodzenia Parku Leśnego w Lubinie w ramach zadania pn.: Rewitalizacja Parku Leśnego w Lub...
30125110-5 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH