Browse catalog... From 3202310 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
Dostawa mikroskopu wyposażonego w dwa mikromanipulatory, dwukanałowego wzmacniacza do eksperymentów ...
Wykonanie usługi przygotowania genetycznie zmodyfikowanych myszy z mutacjami loxP pozwalającymi na w...
80000000-4 Świadczenie usług edukacyjnych na kursie specjalistycznym ordynowanie leków i wypisywanie recept dla...
Zapewnienie usług transportowych (przewozu osób) w wymiarze minimalnie 2 000 km maksymalnie 6 000 km...
Utrzymanie muraw na stokach Kopca Niepodległości.
23121100-2 Dostawa oleju napędowego w latach 2017-2018
71242000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej chodników i dróg na terenie gminy Zwoleń
Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodn...
Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku
Wykonanie druków firmowych
33696500-0 Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastr...
Budowa świetlicy w miejscowości Trzciniec – etap 2
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przychodni opieki zdrowotnej w Kałuszynie
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wy...
usługi w zakresie, napraw i konserwacji ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowe...
Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach przy ulicy Myszko...
79710000-4 Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynków Urzędu Statystycznego w By...
33631600-8 Dostawa środków dezynfekujących w podziale na zadania
Opracowanie projektu z wykonaniem zaprojektowanych robót w ramach zadania inwestycyjnego pn....
„Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa – muzealiów etnograficznych usytuowanych na t...
18000000-9 Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia służbowego.
33140000-3 : Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
33190000-8 dostawa różnych wyrobów medycznych
09132100-4 Dostawa paliw na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach na okres 36 mie...
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych dotyczących przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicz...
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejąceg...
33141110-4 Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
9/n/do/2017 r.
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Warka
Dostawa kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm spełniającego wymagania normy PN EN 132...
90600000-3 Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Grochowskiej 270, Łukiskiej 29...
35113400-3 Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, środków ochrony indywidualnej oraz artykułów higienicznych dla...
71242000-6 REMONT DACHU WRAZ Z OPRACOWANIEM PROJEKTU NA WYMIANĘ INSTALACJI ODGROMOWEJ I JEJ WYKONANIEM - BUDYNE...
38000000-5 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
15880000-0 Zakup i dostawa gotowych artykułów spożywczych w tym artykułów specjalnego stosowania do żywienia dz...
REMONT ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA MAGAZYNU MPS PRZY UL. TARGOWEJ W BRODNICY - SPRAWA NR 33/2017
71247000-1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową dróg w gminie Brusy
50413200-5 PRZEGLĄDY OKRESOWE SPRZĘTU POŻARNICZEGO - SPRAWA NR 34/2017
Remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warka
45000000-7 „REMONT 5 SAL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I LIKWIDACJA WEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH ...
Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie...
Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach wraz z zagospodarowan...
Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej podczas badań terenowych realizowanych w ramach pr...
45216000-4 „Robota budowlana z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1 - Remont bud. Nr 30 na terenie JW. w Osowcu, Z...
34350000-5 Opony
79822500-7 Opracowanie koncepcji i stworzenie kreacji kampanii promocyjnej „Małopolskiego Festiwalu Innowacji” ...
71242000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych: „Kompleksowe zagospodar...
Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie Ośrodka BORKI przy ul. Bulwarowe...
45342000-2 Modernizacja boiska piłkarskiego i zaplecza socjalno-sanitarnego w Głogowie Młp. , modernizacja boi...
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji I etapu ...
80000000-4 Orientacja zawodowa oraz wsparcie nauczycieli w projekcie „Nowoczesna szkoła” – w ramach Regionalneg...
Sporządzenie mapy akustycznej oraz programu ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin
Wykonanie i dostawa medali, etui i wieszaków na medale na imprezy sportowe organizowane przez Młodz...
Dostawa w formie leasingu operacyjnego Z OPCJĄ WYKUPU fabrycznie nowej zamiatarki drogowej
22900000-9 Dostawa druków.
Dostawa wraz z montażem 1 sztuki fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego na potrzeby Centrum Zarzą...
Zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior Strzeszyńskiego i Rusa...
Modernizacja boiska sportowego przy szkole w Trzeboszowicach na dz. nr 538/1
Usługa tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń ustnych na potrzeby realizacj...
Remont istniejącego boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Lubszy poprzez modernizację podłoża...
Budowa konstrukcji nośnej zadaszenia pawilonu edukacyjno-koncertowego wraz z montażem ścian osłonowy...
30121200-5 Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla UMCS w Lublinie
Budowa przedszkola w Wiskitkach Etap II
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi stanowiącej altern...
45000000-7 "Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług S...
Remont cząstkowy nawierzchni ulic gminnych na terenie miasta Warka
71247000-1 Świadczenie nadzoru inwestorskiego
Dostawa wszczepialnych stymulatorów serca oraz elektrod dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej Dębowiczki - Grabina – Krzewata na odcinku od 3+091 do 4+165
Utwardzenie płytami jumb ul. Chodzińskiego w Szemudzie i wjazdu na ul. Lipkową w Częstkowie
Budowa czterech przepustów w ciągu drogi DK nr 19 (stara DK nr 9) - trzech przepustów w miejscowości...
45000000-7 „Budowa dróg dojazdowych w miejscowości Grabno oraz w miejscowości Poddąbie ul. Spacerowa”. Zamawiaj...
77300000-3 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja pasów zieleni drogowej na terenie miasta Kalisza
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej na terenie Gminy Polani...
15330000-0 Dostawa art. spożywczych na potrzeby stołówki Technikum Leśnego w Tucholi
45232150-8 Wodociąg w miejscowości Młyniska.Etap II.
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku przystanku autobusowego wraz ze zmianą sposob...
24100000-5 PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/17 NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, D...
Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy osiedlowej wraz z infrastrukturą w ramach zadania inwes...
Dostawa odczynników do badań analitycznych wraz z dzierżawą aparatu biochemicznego
Modernizacja z przebudową pomieszczeń usytuowanych w budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr ...
79810000-5 Wydanie i dostawa publikacji pod roboczym tytułem: „Innowacje Technologiczne i Zrównoważony Rozwój w...
34114000-9 Część 1: Dostawa: - jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistycz...