Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314423)

Client
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
State
śląskie
Address
41200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41
Phone
32 266 34 26
E-Mail
przetargi@mosir.sosnowiec.pl
Created
2018-01-12

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu ul. 3 Maja 41 41200 Sosnowiec śląskie tel. 32 266 34 26 REGON 33005100000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest montaż kolektorów słonecznych oraz montaż pomp ciepła na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu: Kompleks Piłkarski przy ul. Kresowej 1, Kompleks Sportowy przy alei Mireckiego 31, Kompleks Sportowy przy ul. Orląt Lwowskich 70, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żeromskiego 9, Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4, Pływalnia Letnia przy ul. Wojska Polskiego 181. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania o nazwie: „Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno- sportowych na terenie Miasta Sosnowca”. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia dla każdej części zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (tj. wyprodukowanym nie później niż 12 miesięcy od daty montażu) i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych również do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone wraz z niezbędnymi elementami służącymi do ich montażu jak i włączenia do istniejących systemów energetycznych i grzewczych. Menu urządzeń oraz instrukcje obsługi muszą być dostarczone w języku polskim. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy dla każdej części zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) dla części 1, 2, 3, 4 i 5 zamówienia: montaż instalacji solarnej, montaż konstrukcji stalowej, montaż izolacji przeciwwilgociowej oraz montaż instalacji elektrycznej, b) dla części 6 zamówienia: montaż pomp ciepła, montaż instalacji elektrycznej. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty wykonanie wizji lokalnej obiektów MOSiR celem zapoznania się z warunkami prowadzenia robót budowlanych w miejscu każdej inwestycji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45300000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: cz. 1: 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) cz. 2: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) cz. 3: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) cz. 4: 10 600,00

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information