„Zakup samochodu strażackiego”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314432)

Client
Gmina Nowa Ruda
State
dolnośląskie
Address
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1 1
Phone
(74) 872 09 00
Fax
(74) 872 50 83
www
www.bip.gmina.nowaruda.pl
E-Mail
iwona_sudol@gmina.nowaruda.pl
Created
2018-01-12

Gmina Nowa Ruda

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 1 1 57-400 Nowa Ruda dolnośląskie tel. (74) 872 09 00 fax. (74) 872 50 83 REGON 89071814200000 www.bip.gmina.nowaruda.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Zakup samochodu strażackiego”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. 3.1Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 3.2Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 do SIWZ. 3.3W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu (min. 1 dzień w ciągu 6 godzin) wydelegowanych przedstawicieli Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Miejsce dostawy: Ochotnicza Straż Pożarna: 57-400 Włodowice 37. Dostawa odbędzie się transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 3.4Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazany został znak towarowy, patent lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność. 3.5Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, 3.6Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. 3.7Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min. 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. 3.8Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do IDW) cenę realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.9Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp. 3.10Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.11 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.12Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.13Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.14Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144210-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information