USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTARCZENIU I WBUDOWANIU ŻWIRU, TŁUCZNIA, DESTRUKTU I KRUSZYWA BETONOWEGO DLA GMINY STANISŁAWÓW W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA CZTERY ZADANIA: ZADANIE NR 1 - DOSTAWA I WBUDOWANIE ŻWIRU, ZADANIE NR 2 - DOSTAWA I WBUDOWANIE TŁUCZNIA DOLOMI

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314433)

Client
Gmina Stanisławów
State
mazowieckie
Address
05-304 Stanisławów, Rynek 32 32
Phone
025 7575858
Fax
025 7575857
E-Mail
inwestycje@stanislawow.ug.gov.pl
Created
2018-01-12

Gmina Stanisławów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stanisławów Rynek 32 32 05-304 Stanisławów mazowieckie tel. 025 7575858 fax. 025 7575857 REGON 71158243400000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTARCZENIU I WBUDOWANIU ŻWIRU, TŁUCZNIA, DESTRUKTU I KRUSZYWA BETONOWEGO DLA GMINY STANISŁAWÓW W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA CZTERY ZADANIA: ZADANIE NR 1 - DOSTAWA I WBUDOWANIE ŻWIRU, ZADANIE NR 2 - DOSTAWA I WBUDOWANIE TŁUCZNIA DOLOMI

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTARCZENIU I WBUDOWANIU ŻWIRU, TŁUCZNIA, DESTRUKTU I KRUSZYWA BETONOWEGO DLA GMINY STANISŁAWÓW W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA CZTERY ZADANIA”, samochodem ciężarowym – wywrotką samowyładowczą wraz z rozgarnięciem, wyrównaniem i uwałowaniem na wskazane przez Zamawiającego drogi gminne na terenie gminy Stanisławów. Każdą dostawę materiału Zamawiający zleca Wykonawcy, wskazując miejsce dostawy (drogę gminną – każdorazowo Zamawiający wskaże miejsce dostawy) w danym sołectwie. Roboty planuje się rozpocząć od dnia podpisania umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego do dnia 31.12.2018 r. W dostawie przez Wykonawcę 1 tony materiału mieści się koszt materiału, załadunku, rozładunku wraz z kosztem ważenia oraz transport na daną drogę gminną, wraz z rozgarnięciem, uwałowaniem i wyrównaniem. Samochody dostarczające materiały będą każdorazowo ważone z materiałem i po wyładunku materiału. Wykonawca będzie ważył na swój koszt dostarczony materiał w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Każda ilość dowiezionego materiału musi być potwierdzona pisemnie zgodnie z Kartą dowozu materiału na drogę, Załącznikiem nr 11 przez sołtysa danej wsi oraz pracownika Urzędu Gminy Stanisławów i przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu drogowego w miejscu trwania dostaw. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania : Zadanie nr 1 – dostawa i wbudowanie żwiru w ilości ok. 1 000,00 ton. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznacza termin oraz miejsce dostarczenia żwiru na terenie gminy Stanisławów. Zgłoszenie należy zrealizować w ciągu 2 dni roboczych od daty poinformowania przez Zamawiającego. W ofercie Wykonawca musi podać cenę za 1,0 t żwiru z dowozem na wskazane miejsce wraz z wyrównaniem i uwałowaniem. Zamawiający wymaga aby w każdej dostawie były następujące frakcje żwiru: 0 mm – 16 mm – 30% zawartości, 16 mm – 32 mm – 40% zawartości, 32 mm – 63 mm – 30% zawartości, tj. razem 100% Oferent musi wykazać, że dysponuje samochodem ciężarowym - wywrotka samowyładowcza oraz sprzętem do rozplantowania i uwałowania dostarczonego materiału. Zadanie nr 2 – dostawa i wbudowanie tłucznia dolomitowego w ilości ok. 2 000,00 ton. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznacza termin oraz miejsce dostarczenia tłucznia na terenie gminy Stanisławów. Zgłoszenie należy zrealizować w ciągu 2 dni roboczych od daty poinformowania przez Zamawiającego. W ofercie Wykonawca musi podać cenę za 1,0 tonę tłucznia z dowozem na wskazane miejsce wraz z wyrównaniem i uwałowaniem. Frakcja tłucznia dolomitowego 0-63 mm oraz 0-31,5mm. Oferent musi wykazać, że dysponuje samochodem ciężarowym - wywrotka samowyładowcza oraz sprzętem do rozplantowania i uwałowania dostarczonego materiału. Zadanie nr 3 – dostawa i wbudowanie destruktu asfaltowego w ilości ok. 2 000,00 ton. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznacza miejsce dostarczenia destruktu na terenie gminy Stanisławów. Zgłoszenie należy zrealizować w ciągu 2 dni roboczych od daty poinformowania przez Zamawiającego. W ofercie Wykonawca podaje cenę za 1,0 tonę destruktu z dowozem na wskazane miejsce wraz z wyrównaniem i uwałowaniem. Oferent musi wykazać, że dysponuje samochodem ciężarowym - wywrotka samowyładowcza oraz sprzętem do rozplantowania i uwałowania dostarczonego materiału. Zadanie nr 4 – dostawa i wbudowanie kruszywa betonowego w ilości ok. 4 000,00 ton. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznacza miejsce dostarczenia kruszywa betonowego na terenie gminy Stanisławów. Zgłoszenie należy zrealizować w ciągu 2 dni roboczych od daty poinformowania przez Zamawiającego. W ofercie Wykonawca podaje cenę za 1,0 tonę kruszywa betonowego z dowozem na wskazane miejsce wraz z wyrównaniem i uwałowaniem. Frakcja kruszywa betonowego 0-63 mm oraz > 61 mm. Oferent musi wykazać, że dysponuje samochodem ciężarowym - wywrotka samowyładowcza oraz sprzętem do rozplantowania i uwałowania dostarczonego materiału. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości materiałów do zakupu. Wykonawca zobowiązuje się: a) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z Prawem budowlanym, wraz z przepisami wykonawczymi, przepisami BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, etyką zawodową, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia, b) do wyznaczenia osoby do kontaktowania się bezpośrednio z Zamawiającym w sprawie wykonania przedmiotu umowy. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu, stosowania w budownictwie, muszą posiadać niezbędne, zgodne z przepisami prawa atesty i aprobaty techniczne. Za ewentualne szkody spowodowane podczas prac drogowych i dostaw na nieruchomościach objętych inwestycją odpowiada Wykonawca. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie on wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu ewentualnych roszczeń. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w szczególności związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający i Wykonawca określą zakres czynności zmierzających do wypełnienia postanowień umowy i sposób ich realizacji. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy oraz terminowość. W zamówieniu Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. Dopuszcza się możliwość składania ofert na jedno, dwa lub więcej zadań bądź na wszystkie cztery zadania. Wykonawca wybiera do realizacji zadanie i w ofercie podaje ceny tylko tych zadań, które zamierza realizować. Pozostałe zadania pozostawia bez podawania ceny. Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie spośród złożonych ofert i punktacja będzie przyznawana dla każdego zadania oddzielnie. Oferta, która w danym zadaniu otrzyma największą ilość punktów i będzie spełniała warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą. Podane w ofercie ceny będą obowiązujące przez cały okres trwania umowy. Nie ma możliwości zmiany ceny przez cały okres trwania zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 14210000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information