Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie na budynek użyteczności publicznej z usługami. Oznaczenie sprawy: DNZP:261:2:2018

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314438)

Client
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
State
mazowieckie
Address
03-719 Warszawa, Jagiellońska 23
Phone
+48228186741
Fax
+48228186741
Created
2018-01-12

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Jagiellońska 23 03-719 Warszawa mazowieckie tel. +48228186741 fax. +48228186741 REGON 011513343

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie na budynek użyteczności publicznej z usługami. Oznaczenie sprawy: DNZP:261:2:2018

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie na budynek użyteczności publicznej z usługami. Szczegółowy zakres robót, zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji został określony w siwz oraz w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. a) Przedmiarach robót: w podziale na branże - Przedmiar robót – branża: architektura i konstrukcja; - Przedmiar robót – branża: Instalacje sanitarne-instalacje wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazu ziemnego; - Przedmiar robót – branża: Instalacje Sanitarne- instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; - Przedmiar robót – branża: elektryczna; - Przedmiar robót – branża: elektryczna niskoprądowa; - Przedmiar robót – branża: teletechniczna; zwanych łącznie Przedmiarami – Załącznik Nr 4 do siwz. b) Projekcie umowy – załącznik Nr 5 do siwz. c) Dokumentacji Projektowej składającej się z: - Projektu budowlanego Tom I Architektura i Projekt zagospodarowania terenu. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Projektu budowlanego Tom II Branża konstrukcyjna. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Projektu budowlanego Tom IIa Branża konstrukcyjna – Projekt rozbiórki. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Projektu budowlanego TOM III - Branża sanitarna: instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Projektu budowlanego TOM IV - Branża sanitarna: instalacja centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Projektu budowlanego TOM V - Branża elektryczna. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Projektu Wykonawczego Tom I Architektura. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Projektu Wykonawczego Wnętrz. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Projektu Wykonawczego Tom II Branża konstrukcyjna. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Projektu Wykonawczego TOM III - Branża sanitarna: instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Projektu Wykonawczego TOM IV - Branża sanitarna: instalacja centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Projektu Wykonawczego TOM V – Instalacje teletechniczne. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Projektu Wykonawczego TOM VI - Branża sanitarna: technologia i automatyka węzła cieplnego. Przebudowa budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16, dz. nr ew. 19/1, obręb 4-14-07, Kat. IX/XVI/XVII; - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy budynku użyteczności publicznej z usługami przy ulicy Markowskiej 16 - branża budowlana; - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy budynku na budynek użyteczności publicznej w zakresie robót w branża konstrukcyjna; - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy budynku na budynek użyteczności publicznej -branża sanitarna – wewnętrzna instalacja wod-kan; - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy budynku na budynek użyteczności publicznej -branża sanitarna – zewnętrzna instalacja wod-kan; - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy budynku na budynek użyteczności publicznej -branża sanitarna – wewnętrzna instalacja c.o. i c.t.; - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy budynku na budynek użyteczności publicznej -branża sanitarna –Technologia i automatyka węzła cieplnego; - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy budynku na budynek użyteczności publicznej –wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej. Klimatyzacji; - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy budynku na budynek użyteczności publicznej - branża elektryczna; - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy budynku na budynek użyteczności publicznej – instalacje teletechniczne Zwanych dalej łącznie Dokumentacją Projektową – Załącznik Nr 6 do siwz. d) Decyzja Nr 204/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 03.11.2017r. – Załącznik Nr 7 do siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w kwocie 130 000,00 zł słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w Rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku -

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information