"Zagospodarowanie terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie poprzez budowę strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie” w formule zaprojektuj i wybuduj”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314443)

Client
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
State
małopolskie
Address
33-370 Muszyna, Rynek 31 31
Phone
18 4714009
Fax
18 4777921
www
www.muszyna.pl
E-Mail
przetargi@muszyna.pl
Created
2018-01-12

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Rynek 31 31 33-370 Muszyna małopolskie tel. 18 4714009 fax. 18 4777921 REGON 49189306100000 www.muszyna.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: "Zagospodarowanie terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie poprzez budowę strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie” w formule zaprojektuj i wybuduj”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegająca na zagospodarowaniu terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie poprzez budowę strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie” w formule zaprojektuj i wybuduj. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Główny przedmiot 45000000-7 – Roboty budowlane 71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne, Dodatkowe przedmioty 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 71222000-0 – Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 71327000-6 – Usługi projektowania konstrukcji nośnych 71328000-3 – Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych 71322100-2 – Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71322300 -4 - Usługi projektowania mostów 71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45233140-2 – Roboty drogowe 77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 45212140-9 – Obiekty rekreacyjne 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem opracowania jak i zakresem zarazem jest zamierzenie inwestycyjne - zagospodarowaniu terenu działek: nr 226/2, 226/4, 226/5, 226/6, 226/7, 227/8, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 227/6, 267/7, 1150/4, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 204/3, 204/1, 204/5, 203/1, 202/1, 201/1, 201/2, 1152, 1151, 1153/1, 214/2, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217, 218, 220/1, 220/2, 221/2, 221/1, 222/1, 222/2, 223/2, 242/2, 243/3, 243/4, 244/4, 244/2, 244/3, 245/6, 245/7, 245/8, 245/10, obr. 0001 Muszyna. 3.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych obejmujących: - obiekty kubaturowe wraz z infrastrukturą: pawilon letni oraz pawilon gospodarczy - alejki parkowe (ciągi piesze i rowerowe) - miejsca postojowe, - droga wewnętrzna wraz z placem manewrowym do pawilonu gospodarczego, - droga wewnętrzna wraz z placem manewrowym do pawilonu letniego, -nasadzenia roślinne i ogrody tematyczne: antyczny z kolumnadą , francuski, nowoczesny, skalny - zbiornik wodny z molo oraz kładką - woliery dla ptaków - kopce ze ściankami wspinaczkowymi dla dzieci - mury oporowe - schody zewnętrzne - promenadę spacerową wyniesioną ponad teren - elementy małej architektury: ławki, kosze, stoliki, pergole, stojaki na rowery, znaki informacyjne (tablice), kamienne dekoracje: figury, donice, wazy, - oświetlenie parkowe - monitoring. - system nawadniania. Nawadnianie dotyczy projektowanych oraz istniejących rabat. Charakterystyczne parametry: Powierzchnia zabudowy pawilonu gospodarczego – nie mniej niż 314 m2 Powierzchnia zabudowy pawilonu letniego – nie mniej niż 200 m2 Powierzchnia ścieżek i dróg : nie mniej niż 3 000,00 m2., w tym 1 377,80 m2 nawierzchni kamiennych. Zamawiający wymaga aby zastosowane materiały oraz rozwiązania tworzyły spójną kompozycję – w gestii projektanta pozostaje dobór materiałów na ciągach pieszych i pozostałych elementach zagospodarowania w sposób tworzący ciekawą i spójną kompozycję. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni mineralnej jedynie w ogrodzie francuskim. Materiałem użytym do wykonania nawierzchni mineralnej winny być łupki wysokogórskie, wiążący żwir i kamień naturalny. Ścieżka do Pawilonu gospodarczego na długości nie większej niż 200,00 m z kruszywa. Promenada spacerowa - planowane wyniesienie promenady spacerowej ponad teren do wysokości ok. 0,40m – 0,90 m i kubaturze ok. 5 000,00 m3. Promenada spacerowa przebiegać ma na nasypie. W nasypie należy przewidzieć śluzy umożliwiające odprowadzenie wody z terenu. Szerokość utwardzenia promenady nie mniej niż 2,5 m., materiał różnobarwna kostka betonowa bezfazowa na długości nie mniejszej niż 570,00 m. Pozostała część z nawierzchni trawiastej (obszar za istniejącym potokiem). Należy przewidzieć zjazd z promenady spacerowej do istniejącego odwiertu wody mineralnej oraz istniejącej przepompowni ścieków. Elementy małej architektury: - kosze: nie mniej niż 70 szt. - ławki nie mniej niż 120szt. w tym 1 ławka solarna: - znaki (tablice) informacyjne: nie mniej niż 4szt. - stojaki na rowery: nie mniej niż 6 szt. - pergole – nie mniej niż 15 szt. - figury z kamienia naturalnego: nie mniej niż 10 szt. Wysokość figur (komplet z postumentem) należy dostosować do istniejących tj. nie mniej niż 2,30-2,50m. Figury nie mogą się powtarzać. - donice kamienne: nie mniej niż 10 szt. - donice o zróżnicowanej wysokości nie mniejszej niż 60 cm - wazy kamienne : nie mniej niż 10 szt., - wazy o zróżnicowanej wysokości nie mniejszej niż 50 cm. Zamawiający wymaga aby elementy tj. wazy, donice, figury, kolumnada pod względem materiałowym stanowiły kontynuację istniejących elementów małej architektury tj. figur kamiennych. Figury, kolumny, wazy, donice należy wykonać z naturalnego lub rekonstruowanego piaskowca o kolorze piaskowym i strukturze drobnoziarnistej, zaimpregnowanego hydrofobowo preparatem alkilowo - silikonowym w trakcie procesu produkcji lub bezpośrednio po montażu w miejscu przeznaczenia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu próbki materiału do akceptacji. Wskazane jest zabezpieczenie preparatem typu anty-graffiti. - słupy oświetleniowe (LED), podświetlenia terenowe– 80 szt. - w tym 1 słupek wielofunkcyjny wykorzystujący energię słoneczną np. do ładowania telefonów komórkowych Projektowane oświetlenie ma stanowić kontynuację istniejącego oświetlenia – w tym słupów i opraw, lecz z ledowym źródłem światła. Ponadto Zamawiający zaznacza, że 80 szt. oświetlenia obejmuje: słupy oświetleniowe, słupek wielofunkcyjny wykorzystujący energię słoneczną np. do ładowania telefonów komórkowych oraz podświetlenia terenowe. Zamawiający wymaga aby przy doborze oświetlenia zwrócić uwagę na taki dobór asortymentu (np. podświetlenia terenowe), który umożliwi kreowanie światłem 'klimatu' w parku. - monitoring wizyjny zewnętrzny: nie mniej niż 25 szt. w tym min. 4 kamery obrotowe. Projektowana instalacja systemu kamer monitoringu CCTV dla obiektów powinna monitorować obiekty poprzez sterowane obrotowe kamery IP dla których sygnał podawany winien być światłowodem. Sygnał z poszczególnych kamer przekazywany powinien być do punktu Switch-owego, którego lokalizację należy przewidzieć w pom. technicznym obiektu. Należy wykonać podłączenie instalacji monitoringu do istniejącego światłowodu zlokalizowanego w ul. Al. Zdrojowa, będącego własnością firmy zewnętrznej. Kanalizacja teletechniczna CCTV powinna być realizowana na bazie studni kablowych. - monitoring pomiaru ruchu przy głównych wejściach: nie mniej niż 3szt. - kolumnada w ogrodzie antycznym: nie mniej niż 10 szt. ze zwięczeniem. Ponadto Zamawiający informuje, że kolumny powinny posiadać postumenty o wysokości nie mniejszej niż 35 cm. Wysokość kolumny z postumentem i zwięczeniem nie mniej niż 3,20 m. - woliery dla ptaków: nie mniej niż 6 szt. Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie: Konstrukcję woliery zaprojektować i wykonać z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Na ścianki zastosować siatki wolierowe ocynkowane z oczkiem sześciokątnym. - kopce ze ściankami wspinaczkowymi dla dzieci: nie mniej niż 9 szt. Kopce w formie naturalnych wzniesień jako elementy na które można również wejść. - mury oporowe: nie mniej niż 30 m3. - schody zewnętrzne: nie mniej niż 14 kpl. Zamawiający wymaga aby zastosowane materiały oraz rozwiązania tworzyły spójną kompozycję . W przyjętym rozwiązaniu należy nawiązać do rozwiązań przyjętych na istniejących zejściach z wału. - molo nad stawem z drewna egzotycznego (nie mniej niż 7m) – 1 szt. - kładka nad stawem w łuku z drewna egzotycznego (nie mniej niż 18 m)– 1 szt. Zamawiający dopuszcza dodatkowe podparcia kładki w środku rozpiętości. W miejscu lokalizacji kładki Zamawiający dopuszcza przewężenie projektowanego stawu. - zbiornik z ptasią wyspą: 1 kpl. Zamawiający zaznacza, że powierzchnia lustra wody nie powinna być mniejsza niż 3 092,00 m2, średnia głębokość nie mniej niż 1,5-1,7 m. Zbiornik ma być szczelny i należy przewidzieć system uzupełniania wody i odpływu nadmiaru wody. - fontanna w ogrodzie francuskim o średnicy nie mniejszej niż fi 400 cm z bortnicą, wyposażona w dysze centralną w wazie fontannowej, oświetlenie oraz 6-8 dysz spieniających. - nasadzenia roślinne: Rośliny drzewiaste o obwodzie pnia nie mniejszym niż 11 cm, krzewy liściaste i iglaste, byliny o prawidłowo rozwiniętym systemie korzeniowym, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne. Rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Dobór materiału na obrzeżenia rabat zależny będzie od rodzaju materiału jakim będą wyłożone powierzchnie terenu, które należy od siebie oddzielić oraz geometrii ogrodu. Zamawiający planuje na obrzeżenia rabat obrzeża kamienne, betonowe, które są najtrwalsze i nie „zużywają się”, nie uszkadzają, dają ponadczasowy efekt, jednakże ostateczny dobór ze względu na odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni i styl projektowanych ogrodów pozostaje w gestii projektanta. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wyklucza obrzeża z tworzyw sztucznych. W ramach przedmiotu zamówienia teren pomiędzy alejką spacerową na podwyższeniu a rzeką Poprad nie podlega zagospodarowaniu – Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych po zakończeniu prac, w przypadku naruszenia tej części, zobowiązany będzie doprowadzić ten teren do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Przedłożona w PFU koncepcja zagospodarowania terenu jest przykładowym zaaranżowaniem przestrzeni. Zamawiający dopuszcza przedstawienie innych rozwiązań nie powodujących zmiany charakterystycznych parametrów o których mowa powyżej. Zamawiający wymaga aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykonał dokumentację projektową i roboty budowlane z uwzględnieniem dostosowania obiektów do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. W celu ochrony zwierząt ziemno-wodnych i ziemnych, jako działanie minimalizujące Zamawiający przewidział zdjęcie wierzchniej warstwy gleby w okresie, gdy zwierzęta będą już po okresie rozrodczym, a jednocześnie nie będą przebywać na stałe w zimowych kryjówkach, tj. od połowy sierpnia do połowy października, pozwoli im to na znalezienie bezpiecznych miejsc zimowania poza terenem prac. W przypadku stwierdzenia płazów lub gadów w miejscu prowadzenia prac Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeniósł je na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją pod nadzorem przyrodnika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z aneksem, decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak Zp – ar -770 – 1176-2/17 . Zadanie nie obejmuje przebudowy sieci średniego napięcia energii elektrycznej oraz przebudowy przepompowni. 4. Rozwiązania równoważne: Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w postępowaniu opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności zmiany dokumentacji projektowej. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ. 5. Założenia: 5.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy , a w szczególności Prawo Budowlane oraz Prawo zamówień publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem art. 29, art.30 art. 31 Pzp). 5.2. Kompletna dokumentacja ma zawierać: a) sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekty budowlane należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy dla Zamawiającego w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, dwg, pdf (tożsamy z zatwierdzonym przez stosowne instytucje projektem budowlanym), pliki o max. objętości do 10 MB); b) sporządzenie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. Projekty te muszą zezwalać na realizację wszystkich robót budowlano-instalacyjnych bez dodatkowych opracowań. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013.1129) – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, dwg, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); c) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); d) sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format edytowalny np. Norma lub XLS, pdf pliki o max. objętości do 10 MB); e) sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: Norma, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB). f) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); g) tabelę elementów scalonych – w ilości 2 egzemplarzy. h) wizualizacje 3D przedmiotu umowy – w ilości min. 4 różnych wizualizacji. i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego w zależności od potrzeb, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie ewentualnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy, a w szczególności Prawo Budowlane oraz Prawo zamówień publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem art. 29, art.30 art. 31 Pzp) wraz z aktami wykonawczymi. 5.3 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji. 5.4. Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 5.5. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia. 5.6. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności z tym związanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. 5.7. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 5.8. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy. 5.9. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information