Budowa, remont odcinka ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 554/61 i 559/28 w Ostrowi Mazowieckiej.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314453)

Client
Miasto Ostrów Mazowiecka
State
mazowieckie
Address
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66 66
Phone
029 6795433
Fax
029 6795470
www
www.ostrowmaz.pl
E-Mail
zzp@ostrowmaz.pl
Created
2018-01-12

Miasto Ostrów Mazowiecka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Ostrów Mazowiecka ul. 3-go Maja 66 66 07-300 Ostrów Mazowiecka mazowieckie tel. 029 6795433 fax. 029 6795470 REGON 55066786000000 www.ostrowmaz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa, remont odcinka ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 554/61 i 559/28 w Ostrowi Mazowieckiej.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa, remont odcinka ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 554/61 i 559/28 w Ostrowi Mazowieckiej. 1) Konstrukcja nawierzchni: a) betonowa kostka brukowa – kolor szary gr. 8cm b) podsypka cementowo – piaskowa gr.5cm c) kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm d) stabilizacja cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm Nawierzchnia remontowanego odcinka na szerokości 5,0m należy obramować obustronnie opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz miejscowo krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 2) Odwodnienie: Odwodnienie nawierzchni będzie realizowane metodą powierzchniową poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzez wpust deszczowy i przyłącze kanalizacyjne. 3) Wykaz istniejących budowli i uzbrojenia: W obszarze objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: a) sieć wodociągowa, b) napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne, c) kanalizacja sanitarna i deszczowa , 2. Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty budowlane. 3. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem: - kierownika budowy, kierowników poszczególnych robót, - inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru wyników badania zagęszczenia podłoża i podbudowy jezdni, certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 5. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót. 6. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie Budowlanym, wykonanym przez: PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski, ul. Angowicka 26/1, 89-600 Chojnice - Projektant: mgr inż. Fayez Wadi. 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót budowlanych i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 8. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (a w szczególności w dokumentacji projektowej lub przedmiarach) służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach. Jeśli Wykonawca skorzysta z tej możliwości i zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-01-29 do godz. 12:00.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information