ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB NA POTRZEBY GMINY KŁODAWA

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314456)

Client
Gmina Kłodawa
State
wielkopolskie
Address
62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17 17
Phone
63 2730622
Fax
63 2730688
www
www.bip.klodawa.wlkp.pl
E-Mail
przetargi@klodawa.wlkp.pl
Created
2018-01-12

Gmina Kłodawa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kłodawa ul. Dąbska 17 17 62-650 Kłodawa wielkopolskie tel. 63 2730622 fax. 63 2730688 REGON 31101921400000 www.bip.klodawa.wlkp.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB NA POTRZEBY GMINY KŁODAWA

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozu osób z zapewnioną opieką (dowożenie i odwożenie) na potrzeby Gminy Kłodawa w latach 2018-2019. Okres realizacji zamówienia obejmuje miesiące: od 01 luty 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. oraz od 03 września 2018 r. do 19 czerwca 2019 r., łączna ilość dni: około 252. 2. Usługa obejmuje przewóz (dowóz i odwóz) autobusem uczniów z zapewnioną opieką, do szkół: a) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej, min. średnia długość dziennej trasy – 430 km, b) Szkoła Podstawowa w Korzeczniku, długość dziennej trasy – 48 km. Przewóz osób odbywać się będzie trasą przejazdu ustaloną przez Zamawiającego i podaną w Załączniku Nr 8 do Specyfikacji, z miejsc wyznaczonych jako przystanki do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłodawa, w zakresie szczegółowo opisanym w Załączniku j. w. 3. Długość dziennej trasy dowozu i odwozu uzależniona jest od rodzaju trasy oraz od rodzaju pojazdu używanego do wykonania usługi, tj. od liczby miejsc w autobusie i została podana przez Zamawiającego w Załączniku Nr 8 do niniejszej Specyfikacji. 4. Dowożeniem objętych jest ogółem około 242 dzieci - liczba ta może ulegać zmianie, jednak dowożeniem nie może być objętych jednorazowo więcej osób, niż liczba miejsc siedzących w danym pojeździe. 5. Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie opieki przy dowozie i odwozie dzieci do szkół. Do obowiązków opiekunki należy: - sprawdzenie stanu liczebności uczniów wsiadających do autobusu w/g wykazów uczniów sporządzonych przez dyrektorów szkół, - dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w pojeździe (opiekun wsiada ostatni) oraz wysiadaniu (wysiada pierwszy i zapewnia bezpieczeństwo), - ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy, - ponoszenie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas przewozu do szkoły i ze szkoły, - zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie jazdy, - zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie wsiadania i wysiadania oraz przejścia do szkoły lub miejsca zbiórki skąd uczniowie rozchodzą się do domów, - nie dopuszczenie do przewozu uczniów w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu. 6. Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd do przewozu osób posiadał system pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów. Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażenie Gminy Kłodawa na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na komputerze będącym własnością gminy, umożliwiające kontrolę pracy pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usługi przewozu osób, przeszkolenie pracownika UMiG z funkcjonowania oprogramowania oraz zapewnienie pomocy technicznej dotyczącej zainstalowanego programu. Zamawiający informuje, że obowiązek wyposażenia w odpowiednie oprogramowanie oraz właściwe przeszkolenie pracownika UMiG musi nastąpić nie później niż z chwilą zawarcia umowy na świadczenie usługi objętej zamówieniem publicznym. 7. Zamawiający nie uwzględnia w przedmiocie zamówienia kosztów przejazdu Wykonawcy z bazy do punktu wyjścia - miejsca rozpoczęcia świadczenia usługi oraz z miejsca kończącego świadczenie usługi do bazy. 8. Rozliczenie za usługę następować będzie w oparciu o iloczyn rzeczywiście przejechanych kilometrów w danym miesiącu i stawki za 1 km brutto. Bieżąca kontrola przejechanych kilometrów opierać się będzie na comiesięcznym, pisemnym potwierdzaniu przejechanych kilometrów będących podstawą do wystawienia faktur. Wykonawca lub Dyrektor szkoły może zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem do UMiG w Kłodawie propozycje zmian tras, godzin, przystanków, rozkładu jazdy, a Zamawiający po przeanalizowaniu podejmie decyzję o zasadności ich wprowadzenia, o czym poinformuje Wykonawcę i Dyrektora. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zmieniać tras, godzin, przystanków, rozkładu jazdy oraz środka transportu np. na bus, pod rygorem kary umownej. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia odrębnej umowy z Gminą Kłodawa (min. średnia długość dziennej trasy – 430 km, Załącznik Nr 6 – a) Wzór umowy dla Gminy Kłodawa,) oraz odrębnej umowy ze Szkołą Podstawową w Korzeczniku (długość dziennej trasy – 48 km, Załącznik Nr 6 – b) Wzór umowy dla Szkoły Podstawowej w Korzeczniku, część trasy dowozu autobus nr 3 trasa nr I i II oraz część trasy odwozu autobus nr 3 trasa nr I i II). Zamawiający wymaga również wystawiania odrębnych faktur miesięcznych na Gminę Kłodawa oraz odrębnych faktur na Szkołę Podstawową w Korzeczniku. 10. Każdy z oferentów może dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane bezpośrednio z przewozem osób - kierowca. 12. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . 14. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. 15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information