- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicech: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego (Część I zamówienia), - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314461)

Client
Urząd Miejski w Chojnowie
State
dolnośląskie
Address
59225 Chojnów, Pl. Zamkowy 1
Phone
768 187 840
Created
2018-01-12

Urząd Miejski w Chojnowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1 59225 Chojnów dolnośląskie tel. 768 187 840 REGON 52503300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicech: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego (Część I zamówienia), - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część I zamówienia - Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (część I zamówienia) Część II zamówienia - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ulicy Ogrodowej oraz przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie – Etap I (część II zamówienia) Część I zamówienia Opis Części I zamówienia Przedmiotem zmówienia jest: Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego (część I zamówienia) kod CPV Robota budowlana: 45.23.31.61 - 5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45.23.32.53 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni ulic Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - Roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników oraz jezdni z krawężnikami i obrzeżami - Wymianę warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnią chodników - Regulację urządzeń w obrębie chodników i jezdni - Wykonanie nowych nawierzchni chodników i jezdni wraz z krawężnikami betonowymi na oporze z betonu oraz obrzeżami trawnikowymi, zgodnie z przedmiarami - Wywiezienie gruzu i asfaltu Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawierają przedmiary robót. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz 1666 ze zm.) co najmniej dwóch osób wykonujących roboty brukarskie. Warunki wykonania zamówienia: - Zamówienie powinno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 30.08.2018r. - Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego - Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag - Robotami mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach, wynikające z przepisów Prawa budowlanego. - Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną inwestycji, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Legnicy, - Wykonawca zobowiązany jest do wywozu ziemi i gruzu na wysypisko odpadów, oraz utylizacji odpadów z rozbiórki materiałów szkodliwych, np. azbest, asfalt itp – wymagany dokument potwierdzający przyjęcie odpadów, - Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; - Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiary robót dołączone są do niniejszej specyfikacji oraz są dostępne do wglądu u Zamawiającego. Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty. Część II zamówienia Opis Części II zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej wraz z budową ulicy Reymonta – I etap. (część II zamówienia) kod CPV Robota budowlana: 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.31.61 - 5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45.23.32.53 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni ulic Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej oraz przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie – Etap I: odcinek ul. Reymonta z chodnikami i zatokami postojowymi od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicą Ogrodową (przed oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu przejściem dla pieszych) wraz z wymianą słupów i opraw oświetlenia drogowego. Roboty rozbiórkowe – na całości zadania. UWAGA: chodnik przy kościele na długości posesji wykonać z płyt granitowych płomieniowanych gr. 6 cm i szerokości 90 cm ułożonych w dwóch ciągach równoległych (ciągłych) przedzielonych trzema rzędami kostki granitowej 10x10 cm. Po obu stronach płyty uzupełnić kostką granitową 10x10 cm.. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz 1666 ze zm.) co najmniej dwóch osób wykonujących roboty brukarskie i co najmniej dwóch osób wykonujących roboty instalacyjne. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - Wykonanie sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do granic posesji lub istniejących budynków; - Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji lub istniejących budynków; - Wpięcie sieci j.w. do systemu miejskiego - Roboty rozbiórkowe krawężników, podbudowy; - Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Dąbrowskiego; - Demontaż istniejących słupów i opraw oświetlenia drogowego (materiał z rozbiórki jest własnością Zamawiającego); - Regulacja istniejących urządzeń w obrębie jezdni, zatok postojowych i chodników; - Ułożenie krawężników i obrzeży; - Wykonanie podbudowy; - Wykonanie nawierzchni jezdni, zatok postojowych i chodników; - Montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego: • Na odcinku od ul. Bielawskiej do ul. Ogrodowej słupy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze stalowym, okrągłe wys. 4,5 m z tablicą bezpiecznikową, na fundamencie betonowym, z oprawą ledową o mocy 70 W (typ OCP) - 3 szt. • Na odcinku od ul Ogrodowej do ul. Dąbrowskiego słupy stalowe, ocynkowane, , malowane proszkowo w kolorze stalowym, okrągłe wys. 8 m z tablicą bezpiecznikową, na fundamencie betonowym, z wysięgnikiem 1 m, z oprawą ledową o mocy 80-85 W - 5 szt. - Wywóz gruzu i ziemi. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawierają projekty budowlane: „Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie” oraz „Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Reymonta i Ogrodowej z uporządkowaniem istniejących sieci kanalizacyjnych – budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami” i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót są dokumentami tylko pomocniczymi. Warunki wykonania zamówienia: - Zamówienie powinno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2018 r. - Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego - Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 m-cy, 48 m-cy lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu Ofertowym) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag - Robotami mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach, wynikające z przepisów Prawa budowlanego. - Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną inwestycji, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Legnicy, - Wykonawca zobowiązany jest do wywozu ziemi i gruzu na wysypisko odpadów, oraz utylizacji odpadów z rozbiórki materiałów szkodliwych, np. azbest, asfalt itp – wymagany dokument potwierdzający przyjęcie odpadów, - Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy szczegółowy kosztorys ofertowy, zawierający przedmiar, tabelę elementów scalonych oraz szczegółową kalkulację zastosowanych cen jednostkowych, także w przypadku stosowania analizy własnej. - Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; - Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Projekty budowlane w wersji elektronicznej oraz przedmiary robót dołączone są do niniejszej specyfikacji oraz są dostępne do wglądu u Zamawiającego. Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233161-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany przed złożeniem oferty wnieść wadium w wysokości: - dla Części I - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł ) - dla Części II - 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information