Modernizacja dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314467)

Client
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
03-131 Warszawa, ul. Mehoffera 72/74 72
Phone
22 811 06 88
Fax
22 811 06 88
E-Mail
przetargi@zol.warszawa.pl
Created
2018-01-12

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o. ul. Mehoffera 72/74 72 03-131 Warszawa mazowieckie tel. 22 811 06 88 fax. 22 811 06 88 REGON 14661326400000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacja dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74 z podziałem na dwie części: Część 1- Modernizacja dachu i naświetli budynku na Oddziale VII, Część 2 - Modernizacja dachu budynku administracyjnego” CPV: 45.00.00.00-7, 45.11.13.20-7, 45.26.12.14-7, 45.26.13.10-0, 45.26.13.20-3, 45.31.23.11-0. 2.Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w: 1)Ocenach stanu technicznego dachów wraz z wnioskami i zaleceniami. 2)Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3)Przedmiarach robót budowlanych. 4)Dokumentacji fotograficznej. które są załącznikami Nr 1a i Nr 1b do SIWZ. 2.Wymienione w jakiejkolwiek części udostępnianych opracowań nazwy, marki wyrobów lub materiałów nie są obligatoryjne dla wykonawców. Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych wyrobów lub materiałów pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, co najmniej identycznych z parametrami wyrobu lub materiału wymienionego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ. 3.Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej terenu robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 22 stycznia 2018 r. w godzinach 1000 -1400 przy ul. Mehoffera 72/74. Termin wizji należy potwierdzić telefonicznie pod numerem telefonu: /22/ 811 06 88 w 271. 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. 5.Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem faktu, że: prace wykonywane będą na czynnych obiektach Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego, w którym całodobowo przebywają pacjenci. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający musi zapewnić ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, Zamawiający zastrzega, iż wszystkie prace uciążliwe muszą być wcześniej zgłoszone Zamawiającemu z 2- dniowym wyprzedzeniem oraz prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócały pracy Zamawiającego. 6.Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie modernizacji dachów materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987). 7.Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników fizycznych zatrudnionych przy realizacji robót budowlanych (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników nadzoru technicznego) na umowę o pracę na zasadach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia w stosunku do wybranego wykonawcy będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie spełniania warunku zatrudnienia wskazanej powyżej grupy pracowników na umowę o pracę. Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania warunku zatrudnienia personelu na umowę o pracę i dokonywania oceny przedłożonych dokumentów, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania warunków, -przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robót budowlanych. Szczegółowe uregulowania w przedmiocie realizacji zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz sposób dokumentowania i sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający uregulował również w § 2 wzoru umowy będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustala wadium w wysokości: - dla części 1: 9 000,00 zł. (słownie złotych: dziewięć tysięcy i 00/100). - dla części 2: 1 000,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc i 00/100). 2.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information