Remont dróg gminnych nr 581222 K w km 0+000 do km 1+233, Nr 581225K w km 2+763 do km 2+167, NR 581247K w km 2+200 do km 0+000 w miejscowości Grobla.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314474)

Client
Gmina Drwinia
State
małopolskie
Address
32709 Drwinia, Drwinia 57
Phone
12 2817 153, 154
Fax
12 284 98 34
E-Mail
a.topor@drwinia.pl
Created
2018-01-12

Gmina Drwinia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Drwinia Drwinia 57 32709 Drwinia małopolskie tel. 12 2817 153, 154 fax. 12 284 98 34 REGON 53767400000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont dróg gminnych nr 581222 K w km 0+000 do km 1+233, Nr 581225K w km 2+763 do km 2+167, NR 581247K w km 2+200 do km 0+000 w miejscowości Grobla.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest remont ciągu drogowego o długości 4 029,00 mb składającego się z trzech odcinków dróg: I odcinek - droga gminna nr 581222K ZAPRZERWIE w miejscowości Grobla w km od 0+000 do km 1+233 - o długości 1233 mb: - remont nawierzchni bitumicznej na odcinku od 0+000 - 1+233 - remont pobocza poprzez ulepszenie pobocza gruntowego kostka betonową gr 8 cm w km 0+000- 1+233 strona lewa, na długości 1171,0 mb o szerokości zmiennej od 1,00 -0,5 m.; w tym o szer. 1,0 mb na długości 1126,00 mb i o szerokości 0,50 mb na długości 45,00mb. - remont przepustów drogowych - polegający na wymianie uszkodzonych rur z wykonaniem murków czołowych na dł. 11,50 mb - remont pobocza poprzez uzupełnienie pobocza prawostronnego kruszywem w 0+000- 1+233 km na szer. 0,50 cm - remont zjazdów indywidualnych i publicznych w pasie remontowanej drogi o powierzchni 289,55 m2 ; - Umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi - 120,0m2 - Montaż barier ochronnych stalowych typu SP-05 z słupkiem co 2,0 mb - dł. 287 mb - Montaż oznakowania pionowego wraz z montażem tablicy informacyjnej o realizacji i dofinansowaniu zadania. - Montaż dwóch progów zwalniających II odcinek - droga gminna nr 581225 KŁOSIN- BAGIENICE-BAJKA-POSMYKÓW w miejscowości Grobla w km od 2+763 do km 2+167 o długości 596 mb - Remont nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniach w km 2+334 - 2+386 na dł. 52 mb oraz w km 2+203 - 2+167 - remont polegał będzie na ułożeniu nowego dywanika bitumicznego z betonu asfaltowego W 16 na obciążeniem ruchem KR2 - Remont pobocza poprzez ulepszenie pobocza gruntowego kostka betonową gr 8 cm strona prawa w km 2 +763do km 2+167 na dł. 571,5 mb plus obustronne pobocze na skrzyżowaniach o długości 174 mb o szerokości 1,0 mb. - Regulacja odwodnienia poprzez odmulenie i profilowanie rowów ziemnych strona lewa w km. 2+334 - 2+240 na dł. 94 mb , montaż odwodnienia liniowego typu ACO w poboczu ulepszonym na łukach wewnętrznych - Remont peronów przystankowych komunikacji zbiorowej -szt. 2 - Montaż barier ochronnych stalowych typu SP-05 ze słupkiem co 2,0 mb - dł. mb 301 mb - Montaż oznakowania pionowego. III odcinek - droga gmina nr 581247K KŁOSIN -CIALAPÓWKA -SKAŁA w miejscowości Grobla w km od 2+200 do km 0+000 - o długości 2200 mb - Remont pobocza poprzez ulepszenie pobocza gruntowego kostka betonową gr.8 cm o dł. 1991,50 mb - Remont nawierzchni bitumicznej w km 0+585- 0+620 - na długości 265 mb szerokość jezdni 4,60 mb - Remont zjazdów indywidualnych i publicznych w pasie remontowanej drogi w ciągu ulepszonego pobocza drogowego w pasie drogi o pow. 727,21m2 - Regulacja odwodnienia poprzez odmulenie i profilowanie rowów ziemnych strona lewa w km 0+885- km 0+000; strona prawa 0+918- 0+000 - Remont pobocza poprze uzupełnienie pobocza kruszywem 0-31,5 str. prawa w km 0+885+0+620 na długości 265,0mb - Remont przepustów drogowych o łącznej długości 32,5 mb - Remont peronów przystankowych komunikacji szkolnej - szt. 2 - Montaż barier ochronnych stalowych typu SP-05 ze słupkiem co 2,0 mb w km 0+902- 1+022 mb 120. - Budowa urządzenia uspokojenia ruchu (U-16B) wyniesione przejście dla pieszych w km 1+533 - Montaż oznakowania pionowego i poziomego wraz z montażem tablicy informacyjnej o realizacji i dofinansowaniu zadania. - zapewnienie ścisłego nadzoru archeologicznego podczas realizacji wszelkich prac ziemnych zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochronny Zabytków z dnia 07.09.2017 r. Ponadto w ramach remontu drogi należy wykonać: o wykonanie organizacji ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja. o wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. o w ofercie należy uwzględnić koszty przygotowania budowy oraz wszystkich prac pomiarowych i geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. UWAGA: Przed przystąpienie do realizacji robót wykonawca, z którym została podpisana umowa winien: 1. Wykonać dokumentacje fotograficzną odcinka drogi objętego remontem, w szczególności istniejących zjazdów, ogrodzeń i budynków na posesjach sąsiadujących bezpośrednio z drogą wojewódzką 2. Prowadzić pomiary kontrolne i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiOR 3. W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajętym terenem. 4. Dokonać pomiarów geodezyjnych w celu wykonania prawidłowego odpływu wód i usytuowana przepustów na zjazdach. 5. Wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy. 6. Powiadomić o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem następujące jednostki: Zamawiającego (w przypadku częściowego utrudnienia w ruchu) oraz organ zarządzający ruchem, policję i straż pożarną, pogotowie ratunkowe (w przypadku utrudnienia w ruchu polegającym na całkowitym zamknięciem ruchu) 7. Przygotować rozliczenie końcowe robót i sporządzene operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy, opinie technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, rozliczenie finansowe, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf) 8. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do sporządzenia i przedłożenia koszotysu ofertowego dla przedmiotowego zadania. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności: a) wykonaniem robót instalacyjnych i montażowych b) wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej c) oparatorzy maszyn i urządzeń 2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe, sprzętowe i podobne. 3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 5) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 40 000.00 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information