Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polańczyku

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314475)

Client
Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku
State
podkarpackie
Address
38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2
Phone
134 692 118
Fax
13 4692321
Created
2018-01-12

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk podkarpackie tel. 134 692 118 fax. 13 4692321 REGON 000687563

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polańczyku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej, w oparciu o załączony projekt wstępny, zawierającej: projekt budowlany, projekt wykonawczy, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, budowy Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego przy ul. Zdrojowej, w Polańczyku, na działkach nr ewidencji 110/2 , 110/3 , 110/4 , 111/1, 111/2 obr. Polańczyk wraz z zagospodarowaniem terenu w niezbędne dojścia i dojazdy, parkingi, elementy małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym budową przyłączy i rozbudową sieci oraz usunięciem kolizji i przełożeniem istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z zamierzeniem a także uzyskaniem decyzji na zmianę pozwolenia na budowę nr 64/09 z dnia 20 marca 2009 r. oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (Zakres rzeczowy). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71220000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, prz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information