Budowa wieży kratownicowej w Leśnictwie Wysoka

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314482)

Client
Nadleśnictwo Głogów
State
podkarpackie
Address
36-060 Głogów Małopolski, ul. Fabryczna 57 57
Phone
017 8517428, 8517694, 8516046
Fax
017 8517694
E-Mail
glogow@lasy-krosno.com.pl; nadlglog@rz.onet.pl
Created
2018-01-12

Nadleśnictwo Głogów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Nadleśnictwo Głogów ul. Fabryczna 57 57 36-060 Głogów Małopolski podkarpackie tel. 017 8517428, 8517694, 8516046 fax. 017 8517694 REGON 69002867900000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa wieży kratownicowej w Leśnictwie Wysoka

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa wieży kratownicowej w Leśnictwie Wysoka wraz z zagospodarowaniem terenu, z wykonaniem przyłączy, w oparciu o dokumentację projektową zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący przewidywany do wykonania zakres robót zawiera Rozdział II SIWZ, w tym Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 1 do OPZ), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 2 do OPZ) oraz Przedmiar robót (Załącznik nr 3 do OPZ). Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony Przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie ze SIWZ, dokumentacją projektową, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie za prace nie ujęte w Przedmiarze robót, a wykonane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręcz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information