Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Bircza.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314489)

Client
Gmina Bircza
State
podkarpackie
Address
37-740 Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2 2
Phone
016 672 60 91
Fax
016 672 53 41
E-Mail
pawelm@bircza.pl
Created
2018-01-12

Gmina Bircza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2 2 37-740 Bircza podkarpackie tel. 016 672 60 91 fax. 016 672 53 41 REGON 65090047600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Bircza.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Bircza.” 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Bircza, przystanków autobusowych, chodników, parkingów oraz z cmentarzy zlokalizowanych na terenie Gminy Bircza. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do odebrania w ramach zamówienia wynosi około 734.4 Mg. 4.2. Zamówienie obejmuje również dostawę worków do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności 120 l zgodnie z zapisem z pkt. 4.12 4.3. Zamówienie obejmujące 24 sołectwa : Bircza, Stara Bircza, Kuźmina, Roztoka, Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna, Leszczawka, Malawa, Lipa, Jawornik Ruski, Żohatyn, Brzeżawa, Borownica, Kotów, Rudawka, Korzeniec, Boguszówka, Łodzinka, Wola Korzeniecka, Brzuska, Huta Brzuska, Jasienica Sufczyńska, Sufczyna, Nowa Wieś. Najdalej wysunięte od Centrum Gminy są gospodarstwa położone w Żohatynie - ok. 22 km. 4.4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór i zagospodarowanie: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości około 658.9 Mg, 2)segregowanych odpadów komunalnych (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe), w ilości około 75.5 Mg. Zamawiający na podstawie rocznych sprawozdań przedstawia szczegółowo ilość odebranych w poszczególnych latach odpadów z rozbiciem na poszczególne rodzaje: Rodzaj odpadów [t] Lata 2013 2014 2015 2016 2017 – I półrocze zmieszane 345,7 542,84 407,88 593,860 308 plastik 17,7 22,58 23,5 6,577 2,6 szkło 34,2 19,2 23,3 28,8 11,52 papier 6,8 12,75 11,2 9,724 1,295 metale 0,5 0,8 8,1 2,7 1,906 sprzęt elektryczny i elektroniczny 1,1 0,52 1,723 2,36 1,51 gruz betonowy 2,0 1,92 10,4 2,2 0,2 wielkogabaryty 0 5,0 9,4 1,55 6,53 opony zużyte 0 0,56 15,1 4,85 1 Urządzenia zawierające freon 0 0 0,517 0 0,65 Na terenie Gminy Bircza zgłoszonych jest 100 deklaracji jako nieruchomości niezamieszkałe. Na nieruchomościach niezamieszkałych wystawione są następujące rodzaje pojemników: Rodzaj pojemnika [l] Ilość pojemników [szt] 120 85 240 14 1100 82 4.5. Pojemności dostarczanych przez Wykonawcę worków na odpady danego rodzaju nie mogą być mniejsze niż wskazane przez Zamawiającego i nie mogą przekraczać tej pojemności dla poszczególnych kolorów tych worków. 4.6. Wskazane powyżej szacowane wielkości odpadów komunalnych oraz worków na odpady stanowią jedynie przewidywane wielkości zamówienia i mogą różnić się od rzeczywistych ilości odebranych odpadów komunalnych i zamówionych worków na odpady. 4.7. Wskazane powyżej szacowane wielkości odpadów oraz worków na odpady służą do ustalenia ceny oferty. 4.8. Jednostką obmiarową jest odpowiednio Mg (tona) odebranych odpadów komunalnych (niezależnie od ich rodzaju) oraz szt. (sztuka) worka na odpady danego rodzaju. 4.9. Gmina Bircza liczy według ewidencji ludności 6759 mieszkańców, z czego objętych odbiorem odpadów komunalnych jest 4738 mieszkańców; ilość złożonych deklaracji aktywnych 1791 – stan na dzień 06.10.2017r. (liczby te mogą ulec zmianie). 4.10. Cena oferty musi uwzględniać pełen zakres usług i dostaw objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zmówienia i niezbędne do jego należytego wykonania. 4.11. Odpady odbierane przez Wykonawcę gromadzone będą w workach dostarczonych przez Wykonawcę, jak również w workach i pojemnikach pozostających w dyspozycji właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, o ile będą one odpowiadały kolorystyce określonej w pkt. 4.18. 4.12. Wykonawca dostarczał będzie mieszkańcom worki na odpady według bieżących potrzeb tj. każdy mieszkaniec otrzyma worki w takiej samej ilości i kolorystyce, ile odda z odpadami w danym miesiącu. Wykonawca pozostawi również worki w punktach wyznaczonych przez Zamawiającego, np. po to aby każdy mieszkaniec mógł oddać większą ilość odpadów. Osoby deklarujące gromadzenie selektywne odpadów w pojemnikach/kontenerach powyżej 120 l. zobowiązane są umieszczać odpady w tych kontenerach w workach o kolorystyce określonej w pkt. 4.18 lub bezpośrednio w kontenerach o odpowiedniej kolorystyce. W przypadku gdy mieszkaniec/firma zadeklarowała zbiórkę odpadów w formie odpadów zmieszanych, może umieszczać odpady bezpośrednio do kontenera. Worki dostarczane będą w ramach umowy przez Wykonawcę usługi bez możliwości naliczania dodatkowych opłat. 4.13. Nie będą odbierane odpady ciekłe, odpady o składzie niezgodnym z wymaganiami przy obrocie odpadami. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – Region Wschodni, Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Bircza oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 4.14. Odpady komunalne segregowane i niesegregowane powinny być zbierane w systemie indywidualnym „u źródła" w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub workach plastikowych do tego celu przeznaczonych o odpowiedniej wytrzymałości zapewniającej bezpieczny z punktu widzenia technicznego i sanitarnego transport oraz ich odbieranie z nieruchomości z częstotliwością: - z zabudowy jednorodzinnej odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie, odpady segregowane raz w miesiącu, - z zabudowy wielorodzinnej /Bircza/ odpady zmieszane – raz w tygodniu, odpady segregowane – raz na dwa tygodnie. Odpady komunalne takie jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane raz na pół roku. 4.15 Odpady segregowane powinny być odbierane w sposób wyodrębniony od odpadów zmieszanych. Wywozem i zagospodarowaniem odpadów objęte będą nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe (podmioty gospodarcze, instytucje itp.). 4.16. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w oparciu o następujący system segregacji: - niesegregowane odpady komunalne, - papier i makulatura, - szkło bezbarwne i kolorowe - tworzywa sztuczne, - metale, - opakowania wielo materiałowe - przeterminowane leki i chemikalia - zużyte baterie i akumulatory, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - odpady wielkogabarytowe, - odpady budowlane i rozbiórkowe, - zużyte opony - odpady biodegradowalne w tym odpady zielone 4.17. Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebrać odpady zgromadzone w workach foliowych lub pojemnikach. 4.18. Odpady zmieszane powinny być zgromadzone w pojemnikach lub workach w kolorze czarnym. Pojemniki lub worki na odpady segregowane powinny posiadać opis określający ich przeznaczenie oraz następującą kolorystykę: 1) niebieski oznaczone napisem „PAPIER” - odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 2) zielony oznaczone napisem „SZKŁO” - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 3) żółty oznaczone napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 4) brązowy oznaczone napisem „BIO” – odpady ulegające biodegradacji, Odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów następować będzie według następujących zasad: a) Odpady segregowane odbierane będą innym środkiem transportu niż odpady zmieszane. b) Opady segregowane Wykonawca sprawdza: - prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi (za pomocą czytnika) – stale (po upływie okresu przejściowego trwającego 3 miesiące od podpisania umowy) c) W przypadkach, gdy właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że odpady będą gromadzili w sposób selektywny, a wystawiają je w sposób zmieszany, czy też w przypadku przepełnienia pojemników czy kontenerów {dotyczy firm}, Wykonawca będzie zamieszczał informację o konieczności posegregowania. d) Jeśli upomnienie to nie przyniesie skutku i sytuacja taka powtórzy się dwukrotnie, Wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy z podaniem (dokumentacji fotograficznej z datownikiem wykonania w sposób niebudzący wątpliwości w zakresie przypisania pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości). e) Uchylanie się od obowiązku zgłaszania Urzędowi Gminy Bircza informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie umowy. f) Wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywny sposób postępowania z odpadami Zamawiający przekaże Wykonawcy z wraz z podpisaniem umowy. 4.19. Inne odpady odbierane i zagospodarowane przez Wykonawcę: - meble, odpady wielkogabarytowe, - odpady budowlane i rozbiórkowe, - odpady niebezpieczne (przeterminowane leki ,chemikalia), - zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane akcyjnie z częstotliwością raz na pół roku, w terminach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 4.20. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i kontenerów). Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do: 1). Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21). 2) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 4.21. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) w wersji papierowej oraz elektronicznej. 4.22. Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie pomiędzy Gminą Bircza, a Wykonawcą według podanych cen jednostkowych w ofercie (tj. cena jednostkowa netto, VAT, brutto wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych oraz cena jednostkowa netto, VAT, brutto wywozu odpadów komunalnych segregowanych), przemnożonych przez ilość wywiezionych odpadów, raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca za który wystawiana jest faktura, w terminie (ilości dni) zgodnym z terminem zawartym w formularzu ofertowym w kryterium termin płatności faktur TP, od daty jej wpływu do Zamawiającego, wraz z kartami przekazania odpadów i protokołem odbioru podpisanym przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonywania części zmówienia Podwykonawcy/om do faktury dla Zamawiającego należy dołączyć oświadczenie Podwykonawcy/ów, że za wykonane usługi jest rozliczony z Wykonawcą i nie będzie sobie rościł żadnych praw w stosunku do Zamawiającego. 4.23. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona. Odbiór odpadów dotyczy terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w granicach administracyjnych gminy, szczegółową mapę można znaleźć na stronie internetowej UG Bircza. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość przejazdu trasą odbioru odpadów komunalnych z pracownikiem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się przy drogach ogólnie dostępnych (wojewódzkie, powiatowe, gminne). 4.24. Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania odebranych pojemników oraz worków, zarówno na odpady zmieszane, jaki i segregowane, poprzez odczytywanie kodów kreskowych nalepionych na workach i pojemnikach na odpady komunalne. Dodatkowo czytnik kodów kreskowych powinien zapisywać dane dotyczące daty i godziny odbioru odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przekazać dane z czytnika zgromadzone za okres połowy miesiąca wykonanej usługi odbioru odpadów w formacie xml. Zamawiającemu, w terminie do 3 dni roboczych na adres e-mail podany w umowie. 4.25. Zamawiający zobowiązany jest do posiadania oprogramowania komputerowego umożliwiającego drukowanie kodów kreskowych zawierających informacje: a) posesji oraz jej właściciela, b) rodzaju odpadu (z podziałem na odpady segregowane i zmieszane), c) pojemności pojemnika oraz worka, kontenera. Zamawiający na wdrożenie usługi polegającej na odbiorze odpadów za pomocą czytnika przewiduje okres 3 miesięcy od podpisania umowy. 4.26. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia w: a) system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, b) czytniki kodów kreskowych umożliwiających ręczną identyfikację kodów kreskowych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bircza 4.27. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania oprogramowania komputerowego zapewniającego integrację z systemem GPS. Oprogramowanie powinno umożliwić w szczególności: a) jednoznaczne identyfikowanie pojazdów Wykonawcy, którymi świadczy usługę (nr rejestracyjny), b) bieżący monitoring oraz generowanie raportów o czasie i miejscu pracy pojazdów odbierających odpady, 4.28. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia ciągłości pracy oprogramowania, o którym mowa w.w pkt. a w przypadku jego awarii uruchomienia systemu zastępczego w ciągu 24 godzin, b) archiwizowania na swoim serwerze wszystkich zarejestrowanych przez urządzenia pokładowe danych, przez okres nie krótszy niż 24 miesiące i udostępnienia ich Zamawiającemu, w formie elektronicznej, na każde żądanie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90511300-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do przedmiotowego postępowania w wysokości : 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych ) 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręcz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information