Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2018 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314493)

Client
Gmina Klembów
State
mazowieckie
Address
05-205 Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38
Phone
0-22 799-93-90
Fax
0-22 777-90-85
E-Mail
urzad@klembow.pl
Created
2018-01-12

Gmina Klembów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Klembów ul. Gen. F. Żymirskiego 38 05-205 Klembów mazowieckie tel. 0-22 799-93-90 fax. 0-22 777-90-85 REGON 55066815000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2018 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę kruszyw drogowych oraz piasku w 2018 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Dostawa kruszyw i piasku wraz z szacunkową ilością poszczególnych frakcji: a) destrukt asfaltowy – frakcja 0-31,5 mm (bez zanieczyszczeń typu: ziemia, kora, różnego rodzaju inne kruszywa) – w ilości szacunkowej około 2300 ton; b) kruszywo betonowe – frakcja 0-63 mm (bez zanieczyszczeń typu: ziemia, kora, różnego rodzaju inne kruszywa) – w ilości szacunkowej około 1000 ton; c) kruszywo ceglane – frakcja 0-63 mm (bez zanieczyszczeń typu: ziemia, kora, różnego rodzaju inne kruszywa) – w ilości szacunkowej około 1500 ton; d) pospółka drogowa – frakcja 0-33 mm (bez zanieczyszczeń typu: ziemia, kora, różnego rodzaju inne kruszywa) – w ilości szacunkowej około 20 ton; e) piasek (sortowany) – frakcja 0-2 mm (bez zanieczyszczeń typu: ziemia, kora, różnego rodzaju inne kruszywa) – w ilości szacunkowej około 50 ton; f) lesz – frakcja 0-2 mm (bez zanieczyszczeń typu: ziemia, kora, różnego rodzaju inne kruszywa) – w ilości szacunkowej około 200 ton;  Usługi transportu, rozplantowania i zagęszczania wraz z szacunkową ilością roboczogodzin pracy poszczególnych urządzeń: a) walec drogowy – praca w ilości szacunkowej około 300 roboczogodzin; b) koparko-ładowarka – praca w ilości szacunkowej około 300 roboczogodzin; c) ładowarka o masie minimum 15 ton – praca w ilości szacunkowej około 300 roboczogodzin; d) samochód ciężarowy z wywrotką o ładowności minimum 10 ton – praca w ilości szacunkowej około 300 roboczogodzin. 3. Wskazane w SIWZ ilości kruszyw oraz ilości roboczogodzin wymienionych usług nie stanowią ilości zamawianej. Ilości kruszyw oraz ilości roboczogodzin wymienionych usług wskazane w SIWZ nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rozliczenia będą dokonywane w odniesieniu do ilości faktycznych zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w okresie obowiązywania umowy. 4. W cenę kruszywa należy wliczyć koszty transportu kruszyw na miejsca rozładunku wskazane przez Zamawiającego, a zlokalizowane na terenie Gminy Klembów. 5. Wykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby Zamawiającego na dysponowanie takimi zasobami, aby móc zrealizować w ciągu jednego dnia (12 h) minimum 250 ton zamawianych kruszyw. 6. Kruszywa stanowiące przedmiot dostawy powinny posiadać deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat jakości, co będzie stanowiło potwierdzenie jakości dla Zamawiającego. 7. Faktyczne ilości i rodzaje zamawianych dostaw kruszywa będą wskazywane przez Zamawiającego w jednostkowym zamówieniu. 8. Szczegółowy sposób wykonywania umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z: - postanowieniami SIWZ, - złożoną ofertą. 10. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44113140-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information