Wykonanie zadania pn. „Remont istniejącego Budynku Administracji w zakresie: elewacji, dachu, rampy zewnętrznej i instalacji odgromowej dla Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314494)

Client
Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
State
małopolskie
Address
33100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
Phone
14 63 10 341
Fax
146 310 337
Created
2018-01-12

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika ul. Szpitalna 13 33100 Tarnów małopolskie tel. 14 63 10 341 fax. 146 310 337 REGON 31340800000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie zadania pn. „Remont istniejącego Budynku Administracji w zakresie: elewacji, dachu, rampy zewnętrznej i instalacji odgromowej dla Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie zadania pn. „Remont istniejącego Budynku Administracji w zakresie: elewacji, dachu, rampy zewnętrznej i instalacji odgromowej dla Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie”. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające, b) roboty demontażowe i wyburzeniowe - rozbiórka istniejących szachtów od strony północnej, betonowej rampy zewnętrznej itd., c) roboty montażowe i budowlane: - remont elewacji (malowanie elewacji, wykonanie tynku systemowego na styropianie), - remont dachu (nowa warstwa papy bitumicznej termozgrzewalnej), - remont kominów wraz z obróbką czap kominowych, - wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych, - remont rampy zewnętrznej, d) roboty instalacyjne (wykonanie instalacji odgromowej), e) prace porządkujące po zakończeniu prac budowlanych . Realizacja robót odbędzie się na podstawie: 1. Projektu wykonawczego branża ARCHITEKTURA (Załącznik Nr 9 do SIWZ) 2. Projektu budowlano-wykonawczego branża ELEKTRYCZNA (Załącznik Nr 10 do SIWZ) 3. Projektu budowlanego branża ARCHITEKTURA (Załącznik Nr 11 do SIWZ) 4. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branża ARCHITEKTURA (Załącznik Nr 12 do SIWZ) 5. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branża ELEKTRYCZNA (Załącznik Nr 13 do SIWZ) 6. Przedmiaru robót branża ARCHITEKTURA (Załącznik Nr 14 do SIWZ) 7. Przedmiaru robót branża ELEKTRYCZNA (Załącznik Nr 15 do SIWZ) 8. Kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem robót budowlanych (czasowo-rzeczowym). Pełny zakres robót określony jest w projekcie wykonawczym, projekcie budowlano-wykonawczym, projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót, stanowiących przywołane powyżej Załączniki Nr 9-15 do SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w dwóch etapach: - I etap obejmujący wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskim, remontem kominów, wymianą rynien i rur spustowych - do 2 miesięcy od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru częściowego robót budowlanych, - II etap obejmujący: remont ścian zewnętrznych budynku, remont szachtów piwnicznych, remont rampy zewnętrznej, zadaszeń budynku, instalacji odgromowej, wykonanie pomiarów i prób objętych dokumentacją powykonawczą - do 3 miesięcy od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi odbiorami. Wykonawca udzieli gwarancji: - na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały – minimum 36 – miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, - na zainstalowane urządzenia - minimum 24 – miesiące od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45215140-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 01.02.2018r. do godz. 10:00. Wadium może być w

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information