Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dystrybucja na poszczególne oddziały szpitalne.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314504)

Client
Zespół Opieki Zdrowotnej
State
łódzkie
Address
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28 28
Phone
046 8375368 w. 250
Fax
046 8375991
www
www.zoz.pol.pl
E-Mail
lowzoz@pro.onet.pl
Created
2018-01-12

Zespół Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Ułańska 28 28 99-400 Łowicz łódzkie tel. 046 8375368 w. 250 fax. 046 8375991 REGON 75007966000000 www.zoz.pol.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dystrybucja na poszczególne oddziały szpitalne.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu całodziennych posiłków w kuchni głównej Zamawiającego, Łowicz ul. Ułańska 28 , ich dystrybucja do oddziałów szpitalnych oraz dostarczenie do Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie. Przygotowanie posiłków powinno być zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP) oraz uwzględniać zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Instytutu Żywności i Żywienia, opublikowane w Podstawach naukowych żywienia w szpitalach oraz Zasadach prawidłowego żywienia chorych w szpitalach 2. Wykonawca zobowiązuje się dzierżawienia pomieszczeń Szpitala na prowadzenie powyższej usługi. Zamawiający oddaje w dzierżawę pomieszczenia, w tym: kuchnia centralna z magazynami oraz stołówką o łącznej powierzchni 235,91 m2 oraz pomieszczenia kuchni w Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie k/Bielaw o łącznej powierzchni 36,98 m2, wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie kuchni, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego zawierającego specyfikację przekazanego sprzętu. Wykaz pomieszczeń i sprzętu stanowiących przedmiot dzierżawy i najmu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia 4pracowników, w trybie art. 231KP przy zapewnieniu wszelkich praw i uprawnień im przysługujących. 4.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę: dietetyka, osoby bezpośrednio zajmujące się przygotowaniem posiłków w kuchni głównej, dostarczaniem ich wózkami do oddziałów szpitalnych oraz zajmujące się utrzymaniem w czystości pomieszczeń, urządzeń kuchenki oddziałowej, zbieraniem naczyń po posiłkach i utrzymaniem w czystości zastawy stołowej w Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentów zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę, na każdym etapie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu dokonał wizji lokalnej obiektu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55321000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawcy na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zobowiązani są wnieść przed terminem składania ofert wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości 15.000,00 zł 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information