„Polana integracyjna na Gądowie Małym” – WBO 2016, projekt nr 785

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314506)

Client
Zarząd Zieleni Miejskiej
State
dolnośląskie
Address
50231 Wrocław, ul. Trzebnicka 33
Phone
071 3286611/12
Fax
071 3286611/12
www
www.zzm.wroc.pl
E-Mail
sekretariat@zzm.wroc.pl
Created
2018-01-12

Zarząd Zieleni Miejskiej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33 50231 Wrocław dolnośląskie tel. 071 3286611/12 fax. 071 3286611/12 www.zzm.wroc.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Polana integracyjna na Gądowie Małym” – WBO 2016, projekt nr 785

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest nowe zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Drzewieckiego we Wrocławiu. Celem inwestycji jest wzbogacenie oferty wypoczynku oraz rekreacji czynnej w przestrzeni publicznej dla mieszkańców pobliskiego osiedla. W ramach projektu przebudowane będą nawierzchnie alejek, zamontowane elementy małej architektury wraz z pergolą oraz zamontowane oświetlenie parkowe. 2) Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: a) budowie nawierzchni żwirowych oraz nawierzchni trawiastych wzmocnionych geokratami z obramowaniem każdej nawierzchni obrzeżami betonowymi, w obrębie ciągów spacerowych i placów rekreacyjnych, b) wydzieleniu stref rekreacji z wydzieleniem wejść na teren skweru, c) budowie okrągłej pergoli stalowo-drewnianej, d) budowie oświetlenia parkowego, e) dostawie i montażu ławek, leżaków, stolików z siedziskami rekreacyjnymi, grilli betonowych z regulowanym rusztem, stojaków na rowery, koszy na odpady i tablic informacyjnych, UWAGA! Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa zawiera zakres kompleksowego zagospodarowania zieleńca. W niniejszym zamówieniu nie ujęto budowy boiska do koszykówki o nawierzchni bezpiecznej gumowej wraz z dwoma koszami i piłkochwytami oraz nie ujęto założenia nowej zieleni. Ujęto natomiast wyprofilowanie pagórków na polanie głównej z całkowitego urobku pozyskanego z korytowania, tj. 750 m3 z obsianiem ich trawą. 3) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) przygotowanie terenu – rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych betonowych wraz z obrzeżami betonowymi na podsypce piaskowej, demontaż dwóch stalowych koszy do koszykówki, demontaż dwóch bramek do piłki nożnej oraz demontaż czterech ławek parkowych, b) tyczenie układu przestrzennego, c) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, d) odtworzenie trawników dywanowych wzdłuż budowanych ciągów pieszych, na całej długości alejek i szerokości minimum 2 mb po każdej ze stron alejek, e) formowanie nasypów z urobku pozyskanego z korytowania i obsianie ich trawą, f) elementy wyposażenia terenu: • ławki parkowe z oparciem i podłokietnikami typu „AVIELA – LAV 156”, konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna sosnowego olejowanego, montowanych na stopach betonowych lub równoważne, • leżaki parkowe z oparciem typu „RIVAGE – RVA 151”, konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna sosnowego olejowanego, montowanych na stopach betonowych lub równoważne, • kosze na odpady z daszkiem typu „SWISSBIN – SWS 315”, wykonane ze stali, montowanych na stopach betonowych lub równoważne, • tablica informacyjna typu „BOSTON”, wykonana ze stali lakierowanej, montowana na stopach betonowych lub równoważne, • stojaki rowerowe typu EDGETYRE – STE 510, wykonane z profili zamkniętych, ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, montowanych na stopach betonowych lub równoważne, • stoliki rekreacyjne typu BISTROT – LBS 955 wraz z siedziskami rekreacyjnymi typu BISTROT – LBS 185, o konstrukcji stalowej, ze stali nierdzewnej, blaty z płyty HPL lub równoważne, • grille typu Muller, wykonane z betonu odpornego na temperatury z regulowanym ramieniem stalowym lub równoważne, • budowa pergoli złożonej z 24 słupów z rury stalowej, osadzonych na kotwach z 2 płaskowników w stopach betonowych, z poprzeczkami z drewna dębowego lub robiniowego zabezpieczonymi preparatami przeciwgrzybicznymi i olejowane w naturalnym kolorze drewna. UWAGA! W trakcie trwania okresu gwarancji wszystkie drewniane elementy pergoli należy raz w roku impregnować środkami do pielęgnacji drewna! g) wykonanie ciągów komunikacyjnych: • nawierzchnia żwirowa mineralna, wykonana z warstwy odsiewek z przemiału jasnych skał, ubijanych warstwowo, na warstwie klińca o ciągłym uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie z warstwą grubego piachu, • nawierzchnia z kostki betonowej trapezowej, płukanej typu Dado oraz kostki ażurowej typu Ekofarm lub równoważne. Kostki układać należy na podsypce cementowo-piaskowej, następnie na warstwie zasadniczej z kruszywa o ciągłym uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie. • nawierzchnia trawiasta wzmocniona Eko-kratką należy wykonać na warstwie z klińca kamiennego stabilizowanego, na nim wykonać warstwę wyrównawczą mieszaniny piasku i humusu. Na warstwie wyrównawczej mocować Eko-kratkę, a następnie zasypać ją mieszanką piasku, gleby żyznej ogrodowej i torfu. Tak utworzoną nawierzchnię obsiać mieszanką traw odpornych na wydeptywanie i pielęgnować jak trawnik. h) wykonanie instalacji elektroenergetycznej obejmującej w szczególności: • przygotowanie terenu – wykonanie prac ziemnych: kopanie rowów dla kabli, nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, plantowanie gruntu oraz zasypanie rowów dla kabli, • wytyczenie trasy kablowej oraz miejsc posadowienia słupów, • podłączenie obiektu do sieci energetycznej, • dostawa i montaż z podłączeniem szafki oświetleniowej oraz szafki do „imprez”, • układanie rur ochronnych sztywnych dla kabli elektroenergetycznych o średnicy do 110 mm w wykopie, • układanie w wykopie kabli YKYżo5x16 mm2, • ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 75 mm, • nasypanie 10 cm warstwy piasku i zasypanie rowów, • dostawa i montaż 13 szt. słupów aluminiowych anodowanych typu SAL-6 i 13 szt. opraw oświetleniowych typu „CORONA LED” lub równoważne oraz 13 szt. fundamentów betonowych typu „B-50”, • opisanie słupów oświetleniowych, • zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, • pomiary: sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania , sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, badanie linii kablowej niskiego napięcia – kabel 5-żyłowy, badanie i pomiary instalacji uziemiającej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information