Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314512)

Client
Gmina Nowa Sól
State
lubuskie
Address
67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a 3
Phone
068 3872016 w. 28
Fax
068 3873277
www
www.gminanowasol.pl
E-Mail
fundusze@gminanowasol.pl
Created
2018-01-12

Gmina Nowa Sól

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nowa Sól ul. Moniuszki 3a 3 67-100 Nowa Sól lubuskie tel. 068 3872016 w. 28 fax. 068 3873277 REGON 97123779900000 www.gminanowasol.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: Etap I: a) opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenów zielonych w Gminie Nowa Sól, w miejscowościach j/w. b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, po wcześniejszej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, c) uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), d) uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane), e) wykonanie wizualizacji perspektywistycznych w ilości wystarczającej na przedstawienie całego terenu f) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego. Etap II: g) wykonanie zaprojektowanych i uzgodnionych z Zamawiającym robót związanych w/w. 2) Ponadto na opis przedmiotu zamówienia składają się niżej wymienione załączniki do SIWZ: a) Program funkcjonalno – użytkowy; - załącznik nr 8 b) Audyt przyrodniczy; - załącznik nr 8 c) wzór umowy – załącznik nr 7. Standardy jakościowe: 1) Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz być pierwszego gatunku. Dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie są: certyfikaty zgodności z Polską (Europejską) Normą, deklaracje zgodności z Polską (Europejską) Aprobatą Techniczną, aprobaty techniczne, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, za zgodność wykonania z Prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uzgodnieniami i warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuk ą budowlaną. 3) W przypadku utraty uzyskanego dofinansowania przez Gminę Nowa Sól z winy ,,Wykonawcy’’ jest On zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości należnego dofinansowania, co przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Warunki realizacji robót budowlanych: 1) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę. 2) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 3) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. 4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 36 - miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Uwaga: Dodatkowa gwarancja i rękojmia podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w UST.14 SIWZ / Opis kryteriów, (…) /. 2) Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3) Warunki realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zawiera wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN) przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information