Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj. - II postępowaniie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314519)

Client
Urząd Miejski
State
wielkopolskie
Address
64300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Phone
61 4426600, 4426641
Fax
614 422 754
Created
2018-01-12

Urząd Miejski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miejski ul. Poznańska 33 64300 Nowy Tomyśl wielkopolskie tel. 61 4426600, 4426641 fax. 614 422 754 REGON 52693700000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj. - II postępowaniie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym. Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji umożliwiających realizację inwestycji. Przekazanie praw autorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie robót budowlanych na podstawie przyjętego przez Zamawiającego do realizacji projektu budowlanego i wykonawczego. 2. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj” na którą składają się następujące prace podzielone na II etapy: a) Etap I: - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii umożliwiających realizacje inwestycji; - przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w umowie; b) Etap II: Wykonanie robót budowlanych na podstawie przyjętego przez Zamawiającego do realizacji projektu budowlanego i wykonawczego który swym zakresem obejmować będzie w szczególności: - Budowę nowego odcinka drogi gminnej, - Przebudowę skrzyżowania z innymi drogami publicznymi (gminna), - Budowę jednostronnego chodnika, - Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, - Budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi gminnej (rów), - Rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z projektowaną drogą, - Przebudowę, budowę i zabezpieczenie istniejących sieci obcych, - Przebudowę przepustów, - Wycinkę kolidujących drzew i krzewów, gospodarka istniejącą zielenią, - Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, - Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym w tym np.: konieczne prace na ciekach (rowach melioracyjnych). Rozwiązania przedstawi Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – załącznik nr 5 do SIWZ, w warunkach Projektu Umowy- załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”. 3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). 3.1. Wymagania w zakresie zatrudnienia: a) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt c) b) Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia, c) Rodzaj czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na umowę o prace: • roboty przygotowawcze, • roboty ziemne, • wykonanie zjazdów, • wykonanie podbudowy i nawierzchni, • wykonanie oznakowania pionowego, • roboty rozbiórkowe, • roboty wykończeniowe, 3.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia: a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b) oświadczenie osób, o których mowa w pkt 3.1 ppkt a), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 3.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będzie uprawniony do kontroli oraz żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.1 ppkt a) na podstawie umów o pracę, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3.1. Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie przez niego wskazanym dowodów zatrudnienia ww. osób, w szczególności: zanonimizowanych kopii umów o pracę, zanonimizowanego potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub innych określonych przez Zamawiającego dokumentów. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: Nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ppkt 3.2 lub 3.3 będzie równoznaczne z niespełnieniem przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia. a) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w ppkt 3.2 pkt b) lub ppkt 3.3 Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł, b) w przypadku nie przedstawienia po wezwaniu przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ppkt 3.2 pkt b) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia dowodów, o których mowa w ppkt 3.3, Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 3.5. W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu określonego w ppkt 3.1. pkt b) Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 3.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 13.000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z ty

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information