Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do d

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314521)

Client
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
State
warmińsko-mazurskie
Address
14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 3 3
Phone
89 6449601
Fax
89 6492425
www
szpital.ilawa.pl
E-Mail
dzp@szpital.ilawa.pl
Created
2018-01-12

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 3 14-200 Iława warmińsko-mazurskie tel. 89 6449601 fax. 89 6492425 REGON 51087919600000 szpital.ilawa.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do d

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania sukcesywnie w okresie 12 miesięcy z podziałem na 54 zadania (nr sprawy 2/2018)1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie Zamawiającego. 1.1 Przez „przegląd” należy rozumieć kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa wyrobu medycznego, polegające w szczególności na oględzinach wyrobu, gromadzeniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach wyrobu, sprawdzeniu instalacji i sprawności jego działania. 1.2 Przez pojęcie konserwacji rozumieć należy poprzedzające przegląd techniczny czyszczenie elementów aparatury, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, elektrod, baterii, głowic, bezpieczników itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie) wymaganych przez producenta parametrów, jak również aktualizację oprogramowania, jeżeli dotyczy ono danego wyrobu medycznego. 1.3 W ramach przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności działania sprzętu, przeprowadzenia konserwacji, ewentualnych kalibracji oraz wymiany części zużywalnych z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oznaczenie wg klasyfikacji CPV: CPV– 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego 4.W skład przeglądów i konserwacji wchodzą w szczególności n/w czynności: 4.1. dokonywania kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatury, wykonywania okresowych konserwacji, czyszczenia elementów aparatury i urządzeń, sporządzania orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy, przeprowadzania testów bezpieczeństwa elektrycznego, legalizacji urządzeń - zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności z normą PN-EN 60601-1 i/lub PNEN 62353, 4.2. potwierdzenia wykonania przeglądu wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania przeglądu, informacje o stanie technicznym aparatu, (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), datę następnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę aparatu, model, nr seryjny, lokalizację (nazwa oddziału / zakładu), szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat sprawny, niesprawny, dopuszczony warunkowo do dalszej eksploatacji). Kartę Pracy (raport serwisowy) Wykonawca przekazuje do Działu Technicznego-Eksploatacyjnego i Zamówień Publicznych Powiatowego Szpitala w Iławie, 4.3. wymiany podczas przeglądów okresowych materiałów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach, wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu. Koszty robocizny i materiałów pokrywa Wykonawca, 4.4. natychmiastowego, pisemnego przekazania przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Techniczno-Eksploatacyjny i Zamówień Publicznych) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzenia z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego. 5. Informacje dodatkowe: 5.1. Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. 5.2. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, zawierającym nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorowania i czas jego ważności. 5.3. Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja aparatu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia odpowiednich świadectw. 5.4. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu będącej w jego posiadaniu aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów, w siedzibie Zamawiającego. 5.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sprzętu zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), w czasie ustalonym w porozumieniu z pracownikiem Zamawiającego. 5.6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych mu usług według najlepszej posiadanej wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów urządzeń, dozoru technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług. 5.7. W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego, Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i obowiązany jest uczestniczyć w rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje Wykonawcę o terminie i zakresie rewizji. W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji w wyniku niewłaściwego przygotowania do rewizji, Wykonawca pokrywa koszty związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji. 5.8. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanej ilości roboczogodzin niezbędnych do wykonania naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu. 5.9. Wykonawca zapewnia, że usługa przeglądów technicznych urządzeń medycznych będzie realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do ich wykonywania. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody, wyrządzone podczas wykonywania przeglądu technicznego aparatu. 5.10. Wykonawca gwarantuje ciągłość usług przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 5.11. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przy realizacji usługi materiałów (części zużywalnych) fabrycznie nowych, oryginalnych i dobrej jakości. W sytuacji, gdyby uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było niemożliwe, Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane (rekondycjonowane) materiały eksploatacyjne. 5.12. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. 5.13. Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający ponosi Wykonawca, 5.14. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu i konserwacji, w przypadku nieprzewidzianej awarii aparatu. 5.15. Koszty transportu są wliczone w koszt przeglądu, 5.16. Czynności obsługowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą narzędzi i środków będących w posiadaniu Wykonawcy, 5.17. Zamawiający wymaga wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353. (jeśli dotyczy) 6. Zakończenie usługi przeglądu i konserwacji powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Zadanie nr 1 PRZEGLĄDY TECHNICZNE STACJI UZDATNIANIA WODY BLANKA + Zadanie nr 2 Przegląd techniczny skaner Agfa Sp. z o.o. Zadanie nr 3 Aparat RTG AXION Zadanie nr 4 PRZEGLĄD TECHNICZNY SKANERA Agfa Sp. z o.o. Zadanie nr 5 POMPY INFUZYJNE S1 MEDIMA Zadanie nr 6 POMPY INFUZYJNE PILOT Zadanie nr 6A POMPY INFUZYJNE BRAUN Zadanie nr 6B POMPY INFUZYJNE RÓŹNE ASCOR Zadanie nr 7 APARATY DO ZNIECZULENIA DATEX-OHMEDA Zadanie nr 8 EKG (ELEKTROKARDIOGRAFY)ASPEL S.A. Zadanie nr 8A EKG (ELEKTROKARDIOGRAFY)SCHILLER Zadanie nr 8B EKG (ELEKTROKARDIOGRAFY) Medical System Zadanie nr 9 CYKLOERGOMETRY ASPEL S.A. Zadanie nr 10 Kardiomonitory EMTEL Zadanie nr 11 Kardiomonitory EDAN Zadanie nr 11A Kardiomonitory AGILENT Zadanie nr 12 Monitor do pomiarów hemodynamicznych EDWARDS LIFESCIENCES Zadanie nr 13 Kolumny chirurgiczne ( 3 ZESTAWY ) TRUMPF KREUZER Zadanie nr 14 Kolumny anestezjologiczne ( 3 ZESTAWY ) TRMPF KREMER Zadanie nr 15 LAMPY DO FOTOTERAPII MEDELA Zadanie nr 15 A LAMPY DO FOTOTERAPII Philips Zadanie nr 15 B LAMPY DO FOTOTERAPII DRAGER Zadanie nr 16 Defibrylatory LIFE PAK MEDTRONIC Zadanie nr 17 Defibrylatory różne I Zadanie nr 17 A Defibrylatory różne II Zadanie nr 17B Defibrylatory PHILIPS Zadanie nr 17C Defibrylatory EMTEL Zadanie nr 17D Defibrylatory Zadanie nr 18 Aparat do dializ Zadanie nr 19 CPAP Zadanie nr 19A Infant Flow Zadanie nr 19C Respirator Bear Zadanie nr 19D Stanowisko do resuscytacji noworodków Zadanie nr 20 INKUBATORY DRAGER Zadanie nr 20A INKUBATORY UNIMED Zadanie nr 21 Respiratory ENGSTROM Zadanie nr 22 POMPY PRÓŻNIOWE BUSCH Zadanie nr 23 Sprężarki CompAir Zadanie nr 24 PULSOKSYMETRY NOVA METRIX Zadanie nr 24A PULSOKSYMETRY NONIN Zadanie nr 24B PULSOKSYMETRY NOVA METRIX Zadanie nr 24C PULSOKSYMETRY VOTEM Zadanie nr 24D PULSOKSYMETRY NELCOR Zadanie nr 24E PULSOKSYMETRY MASIMO Zadanie nr 24F PULSOKSYMETRY J&MEDICAL Zadanie nr 24G PULSOKSYMETRY BEIJING CHOICE ELECTRONIC TECHNOLOGY Zadanie nr 25 SPRZĘT REHABILITACYJNY ACCURO Zadanie nr 25A SPRZĘT REHABILITACYJNY MENTREL ELEKTRONIC Zadanie nr 25B SPRZĘT REHABILITACYJNY ASTAR ABR Zadanie nr 25C SPRZĘT REHABILITACYJNY E i E OTWOCK Zadanie nr 25D SPRZĘT REHABILITACYJNY CRYOFLEX Zadanie nr 25E SPRZĘT REHABILITACYJNY MARP ELECTRONIC Zadanie nr 25F SPRZĘT REHABILITACYJNY TECHNOMEX PHU GLIWICE Zadanie nr 25G SPRZĘT REHABILITACYJNY ASTAR ABR Zadanie nr 25H SPRZĘT REHABILITACYJNY Zadanie nr 25 I SPRZĘT REHABILITACYJNY METRUM CRYOFLEX Zadanie nr 25 J SPRZĘT REHABILITACYJNY Zadanie nr 25 K SPRZĘT REHABILITACYJNY BTL POLSKA SP. z o.o. Zadanie nr 25 L SPRZĘT REHABILITACYJNY Zadanie nr 25 Ł SPRZĘT REHABILITACYJNY TUR Zadanie nr 25 M SPRZĘT REHABILITACYJNY ARIES Zadanie nr 25 N SPRZĘT REHABILITACYJNY REHA+ Zadanie nr 25 O SPRZĘT REHABILITACYJNY KETLLER Zadanie nr 25 P SPRZĘT REHABILITACYJNY KINESIS Zadanie nr 25 R SPRZĘT REHABILITACYJNY Zadanie nr 26 ZESTAW LAPAROSKOPII AESKULAP BRAUN Zadanie nr 27 Respiratory RescuPac Smiths Zadanie nr 28 Kardiotokograf ( KTG )Bionet Co.,Ltd Zadanie nr 28A Kardiotokograf ( KTG )Contect-Medical Zadanie nr 28BKardiotokograf ( KTG )Medical system Zadanie nr 28CKardiotokograf ( KTG )Corometrics Zadanie nr 29 Napęd drzwi automatycznych Zadanie nr 30 DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI TEHAND Zadanie nr 30A DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI ASBER Zadanie nr 30B DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI FAGOR Zadanie nr 30C DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI EDESSA Zadanie nr 30D DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI RM GASTRO Zadanie nr 30E DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI STELCO Zadanie nr 30F DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI ANMED Zadanie nr 30G DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI ULTRATR Zadanie nr 31 APARAT USG GE HEALTHCARE Zadanie nr 31A APARAT USG GENERAL ELECTRIC Zadanie nr 31B APARAT USG TOHIBA MEDICAL SYSTEM Zadanie nr 31C APARAT USG HONDA ELEKTRONIC Zadanie nr 31D APARAT USG SIEMENS Zadanie nr 32 APARAT MIERNIK BIRUBINY DRAGER Zadanie nr 33 SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI AGA LABOR Zadanie nr 33A SPRZĘTY MEDYCZNE ITALIANMEDICAL Zadanie nr 33B SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI EVESMEDICAL Zadanie nr 33C SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI OGARIT Zadanie nr 33D SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI BOSCAROL Zadanie nr 33E SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI ASPIRATOR Zadanie nr 33F SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI CAMI Zadanie nr 33G SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI OGARIT Zadanie nr 33H SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI MEDICAL Zadanie nr 33I SPRZĘTY MEDYCZNE Zadanie nr 34 SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE NELLCOR Zadanie nr 34A SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE GAYMAR Zadanie nr 34B SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE MES Sp. Z o.o. Zadanie nr 34C SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE PRECOPTIC Zadanie nr 34D SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE KENDRO-LAB Zadanie nr 34E SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE CLE Zadanie nr 34F SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE BOB-OM Zadanie nr 34G SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE ANIMEC Zadanie nr 34H SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE Zadanie nr 34I SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE Zadanie nr 34J SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE Medical Device Zadanie nr 35 ŁÓŻKA REHABILITACYJNE STOLTER Zadanie nr 35A ŁÓŻKA REHABILITACYJNE DELTO Zadanie nr 35B ŁÓŻKA REHABILITACYJNE FAMED ŻYWIEC Zadanie nr 35C ŁÓŻKA REHABILITACYJNE METALOWIEC Zadanie nr 36 STOŁY OPERACYJNE ( 3 ZESTAWY ) i PODZESPOŁY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE STOŁAMI OPERACYJNYMI FAMED ŻYWIEC Zadanie nr 37 DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA ERBE Zadanie nr 38 APARAT DO BADANIA SŁUCHU SPEECH Zadanie nr 38A APARAT DO BADANIA SŁUCHU DEINMARK Zadanie nr 39 MIKROSKOP ZABIEGOWY LARYNGOLOGICZNY ZEISS Zadanie nr 40 PROCESOR OBRAZU Z OSPRZĘTEM I OLYMPUS Zadanie nr 41 MYJNIA DO ENDOSKOPÓW CYW-DUO Zadanie nr 42 PROCESOR OBRAZU Z OSPRZĘTEM II Zadanie nr 43 REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY SCHILLER Zadanie nr 43A REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY ASPEL S.A. Zadanie nr 43B REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY ITAM Zadanie nr 43C REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY ESOFDC Zadanie nr 43D REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY BRAUN Zadanie nr 44 ZESTAW ELEKTROENCEFALOGRAF ( EEG )ELMIKO Zadanie nr 45 WAGI Zadanie nr 46 WAGA ŁÓŻKOWA Zadanie nr 47 ZESTAW REJESTRATORÓW ( HOLCARD 24 W )ASPEL S.A. Zadanie nr 48 SZYNOWE REGULATORY SSANIA OXYLITRE Zadanie nr 49 TONOMETR SCHIOTZA Zadanie nr 50 BRONCHOFIBEROSKOP 5,6mm x 45 cm KARL STORZ-ENDOSKOPE Zadanie nr 51 CYSTO-URETROSKOP MEDEN-INMED Zadanie nr 52 APARAT DO UROFLOWMETRII MMS MEDICAL MEASUREMENT Zadanie nr 53 KARDIOMONITOR B20 GE. HEALTHCARE Zadanie nr 54 ARTROSKOP ARTREX

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50421000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information