Browse catalog... From 3403419 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45111300-1 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ku Rzece we Władysławowie I ETAP odcinek od 0+000,00 km do 0+493,06...
45233142-6 Bieżące remonty dróg gminnych w Radzionkowie w 2019 roku
45111000-8 Remont ulicy Maliny w Sosnowcu
45453000-7 Wykonanie remontu lokali przed ponownym zasiedleniem położonych w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy...
45000000-7 Budowa ulicy w Piotrkówku (dawna ul. Szkolna)
45210000-2 Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pu...
44114000-2 SVA/J/4620-151/2018: Dostawa betonu wraz rozładunkiem w ramach zadania Zielonka – ogrodzenie.
45000000-7 Remont w Szkole Podstawowej w miejscowości Smolna, gmina Oleśnica. Etap I. Postępowanie powtórzone.
45233220-7 Przebudowa drogi wewnętrznej – sięgacz od ul. Ciepielowskiej w Nowej Soli.
39130000-2 Dostawa mebli biurowych do Urzędu Skarbowego we Włocławku
09000000-3 Dostawa 500 ton miału węglowego o parametrach 23-18-0,6 Zamówienie 1/2018
45000000-7 Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a w Krakowie
39113100-8 „Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap” – dostawa i montaż foteli widowiskowych...
39155000-9 Dostawa i montaż wyposażenia wnętrz na potrzeby „Mediateki” w Krośnie Odrzańskim
64212000-5 Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Policji województwa łódzkiego.
45453000-7 Renowacja systemu odwodnienia w m. Łabunie Reforma
45233142-6 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977 odcinek Ciężkowice-Małastów, z podzi...
45000000-7 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę d...
45111200-0 ,,Remont kapitalny drogi ul. Warzywnej w Zawierciu”.
48000000-8 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutr...
43261000-0 Dostawa koparko-ładowarki w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z prawem opcji wykupu
48820000-2 „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do pr...
39162100-6 Dostawa modeli anatomicznych przekroju środkowego głowy
71247000-1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Budową węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów od...
72314000-9 Cyfryzacja, pozyskanie metadanych z dokumentów cyfrowych i integracja dokumentów cyfrowych z obiekt...
18235400-9 Dostawa kamizelek taktycznych dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu
30200000-1 Dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z instalacją i montażem dla administracji i obs...
45210000-2 wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego pr...
45233140-2 Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gmi...
15100000-9 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (mięso, wędliny) dla statku Nawigator XXI
45000000-7 Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz kompaktowego węzła cieplnego w 46 budynkach gmi...
71700000-5 Prowadzenie dyżurów i obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg krajowych administrowanych przez GDDK...
55321000-6 Usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów śniadaniowych dla uczniów Zespołu Szkół G...
45110000-1 Remont ulicy Husarskiej w Legionowie na odcinku od ul. Siwińskiego do „kanału"
33199000-1 Dostawa wielorazowej bielizny operacyjnej
45216110-8 Remont pomieszczeń sanitarnych w PR Bydgoszcz-Północ, ul. Przyrzecze 2-4, – cz. 1; oraz remont wyb...
71247000-1 Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa szkoły podst...
45316000-5 Budowa oświetlenia ulic Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała Wyszyńskiego oraz ulicy Słowiczej z podzi...
33168000-5 Uzupełnienie i wymiana zużytych narzędzi do operacji laparoskopowych
22800000-8 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do siedziby Oddziału w Warszawie i podległych jednostek teren...
45252100-9 Budowa oczyszczalni ścieków w Sominach wraz z niezbędną infrastrukturą oraz siecią kanalizacji sanit...
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki...
45233140-2 „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH” – UL. PRZEMYSŁOWA W KOBIÓRZE – ODC. PÓŁCNOCNY
45331221-1 Budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach służbowych budynku administracyjnego Komendy Wojewó...
45233100-0 Przebudowa ul. Al. Ogrodowej w Grojcu - etap I
45453000-7 Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie
45233220-7 Bieżąca naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego
30200000-1 Zakup i dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) w ramach projektu „Mądre Pszczółki = Pyszny Miód...
09123000-7 Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrubucji na potrzeby obiektów Gminy Zbro...
14212200-2 Zakup oraz dostawa kruszywa na potrzeby gminy Kłoczew
45316110-9 „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&...
45233220-7 PRZEBUDOWA ULICY SŁOWICZEJ WRAZ Z BUDOWĄ WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ
45316110-9 Budowa oświetlenia ciągu pieszego oraz schodów terenowych między ul. Sikorskiego a ul. Jarocką w Ols...
45231400-9 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Czyżówka, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, St...
79823000-9 Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskie...
34110000-1 Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
45216000-4 Rozbudowa Sądu Rejonowego w Oleśnie przy ul. Sądowej 3 o zewnętrzną windę wraz z jego przebudową
45233100-0 „Przebudowa ul. Sosnowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.”
45212200-8 Budowa publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzózie Stadnickiej
45200000-9 Remont i naprawa podpór mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżet...
45232410-9 Projektowanie i budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Siedlc...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mogilany w sezonach zimowym 2018/2019 i 2019/202...
45233142-6 Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce
71354000-4 "Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz ustalenie granic działek położonych na terenie...
71200000-0 Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie nadzoru autorskiego w rama...
34110000-1 Zakup samochodu do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska.
22462000-6 produkcja gry „Czy wiesz co wiesz?”
45233100-0 Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo-Ruda od km 0+000 do km 1+438
30213300-8 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego na potrzeby Instytutu Psychologii Un...
31122000-7 Zakup z dostawą kontenerowego zespołu spalinowo - elektrycznego (agregatu prądotwórczego) dla Jednos...
66113000-5 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie p...
45000000-7 Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Dzielnicy Bemowo m....
90620000-9 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Żywca
45216200-6 SVA Gniezno: Wykonanie robót posadzkarskich - budynek nr 4 w Łodzi. Zadanie nr 11748
45000000-7 Remont ogólnobudowlany budynku nr 108 w kompleksie 2987 w Żaganiu
60140000-1 Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie przewozu osób dializowanych dla Samodzielnego Pu...
45233142-6 Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981 odcinek Biała Niżna – Krzyżówka z podzi...
45000000-0 Wymiana tablic rozdzielczych ogólnych w budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu
71320000-7 Wykonanie dokumentacji technicznej na zadania: Modernizacja drogi ul. Rzeczna; Remont ul. Kołowej (...
77211400-6 Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew przydrożnych, prześwietlaniu koron drzew oraz frezowan...
34144210-3 Zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Nurzynie
45400000-1 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych i termomoderniz...
38000000-5 Wykonanie układu do wyznaczania wielkości fotometrycznych organicznych diod elektroluminescencyjnych...
45112710-5 Zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadań inwestycyjnych: "Miejsce spotkań mieszkańców V osi...
45230000-8 Remont ciągu pieszego wraz ze zjazdami w miejscowości Jastrzębnik w ciągu drogi woj. nr 158 od km ...
45233142-6 Modernizacja dróg powiatowych nr:a) 3252S ulica Dworcowa w Miasteczku Śląskim; i/lub b) 3253S ulica ...
45233120-6 Uzupełnianie ubytków w chodnikach i jezdniach brukowych
45252126-7 Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie w ramach projektu pn. „Modernizacja sieci...
33600000-6 PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY WZW W PAKIECIE I DLA ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB W...
45000000-7 Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń oraz dotyczące pozostałych pomieszczeń w Szkole Podstawow...
73000000-2 Opracowanie i dostarczenie „Analizy potencjału i możliwości rozwoju inwestycji i komercjalizacji w o...
45233120-6 Budowa chodników na terenie gminy Wisznia Mała
45233250-6 Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: 1. M...
33631600-8 Dostawy materiałów do dezynfekcji
45000000-7 Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej
34144210-3 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie, gm. Cza...
79610000-3 Zapewnienie kadry trenerskiej w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polsk...
50312300-8 ŚWIADCZENIE OPIEKI SERWISOWEJ NA POSIADANĄ LICENCJĘ SERWEROWĄ TETA EDU
80430000-7 Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kom...
34144210-3 Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x2