Browse catalog... From 3316426 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45110000-1 Budowa ul. Dziennikarskiej w Zielonce
45231110-9 Przebudowa łącznika rowu RC
45000000-7 „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w G...
09135100-5 Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka
45230000-8 Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały w Radzionkowie, na odcinku od km 0+550 do km 0+735
45111291-4 Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1
45233000-9 „Przebudowa drogi gminnej Nr 107558R ul. Przemysłowej na odcinku o długości 716 m w miejscowości Rop...
45233142-6 Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2018
71320000-7 Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy – opracowanie dokume...
45000000-7 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W PRUSACH I KSIĘGINICACH WIELKICH NALEŻĄCYCH DO G...
71220000-6 Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Makowej, Nagiet...
45000000-7 Roboty budowlane obejmujące budowę windy w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Z...
60130000-8 Usługa transportu sanitarnego
09331100-9 Instalacje OZE w Gminie Grajewo
45233120-6 BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZAGAJNIKOWEJ ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH UL. SATURNA, GWIEZDNA I NEPTUNA W MIEJS...
39162100-6 Przedmiotem przetargu jest zakup pomocy dydaktycznych do projektu „Uczymy się nie dla szkoły, lecz d...
45233140-2 Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2018r
09000000-3 „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY”
45233120-6 ROBOTY BUOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE UL. PTASIEJ ORAZ UL. SŁOWICZEJ W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOŁĘKA WRAZ Z...
45000000-7 Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na osiedlach Szaniawskiego i Szopena w Lubartowie. Pr...
45000000-7 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1419 S Jeleśnia – K...
45232410-9 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew
33696500-0 Dostawy odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu stolarki w ramach zadania 43 525 Sa...
45211341-1 Remont mieszkań (II/2018)
45000000-7 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce
09310000-5 Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru w GminieTuchów (oświetlenie uliczne + budynki komunal...
45233220-7 Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Krośnice
92312000-1 „Wykonanie i rejestracji utworów muzycznych stanowiących bibliotekę przykładów muzycznych do e-mater...
45233140-2 Przebudowa drogi gminnej Włoszanowo - Zrazim; Gmina Janowiec Wielkopolski
45231300-8 Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – etap Marynki i etap Nowy Gaj wraz z budową sieci wodoci...
45442100-8 Remont romieszczeń socjalnych: świetlicy socjoterapeutycznej w budynku przedszkola na Os. Parkowym 1...
45233140-2 Modernizacja dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.
45100000-8 Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie
45233142-6 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski - Zi...
45000000-7 „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach...
33600000-6 Dostawy leków z programów terapeutycznych
90900000-6 Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń oraz usług opiekuńczych i higeniecznych przy pacjencie
45000000-7 Budowa ulicy Irysowej i ulicy Storczykowej na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie
42415110-2 Dostawa wózków widłowych czołowego podnoszenia wraz z pojemnikami przechylnymi
45000000-7 Przebudowa targowiska w Zawichoście.
60112000-6 Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dr...
90919000-2 Świadczenie usług sprzątania obiektu dydaktycznego przy ul. Racławickiej 15-17, budynek SWFiS w Kos...
50100000-6 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAPRAWĘ SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO I OPBMR ORAZ SPRZĘTU MINERSKIEGO I GEODEZY...
24327000-2 Wytworzenie wg know-how Zamawiającego i dostawa 1000 kg kwasu (+)-N-tosylo-L-glutaminowego
45233140-2 Wykonanie odwodnienia i nawierzchni drogi ul. Wrzosowej w Zgorzelcu
45000000-7 Przebudowa ulicy Żwirki w Ostrowie Wielkopolskim (zatoki i pasy postojowe oraz chodnik) ...
71320000-7 PROJEKT BUDOWY PARKINGÓW PRZY ULICY MATEJKI W EŁKU
45232158-8 Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami techn...
45233142-6 Bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2018 r.
71320000-7 „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. B. Prusa i ul. W. Witosa w Łobodni...
39512000-4 Zakup i sukcesywna dostawa bielizny, pościeli szpitalnej, kołder i poduszek oraz bielizny dziecięcej...
33182200-1 Dostawa kardiowerterów dla Szpitala św. Anny w Miechowie.
79710000-4 Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach ...
90000000-7 Kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni wokół budynków Bydgos...
44111000-1 Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim
45233142-6 Przebudowa drogi gminnej nr 103411 O Suchy Bór – Chrząstowice
45112711-2 Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie
38500000-0 dostawa aparatury laboratoryjnej
71322000-1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Wielobranżowa koncepcja programowa budowy obwo...
45111300-1 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 33 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. CZWARTAKÓW 3 W GRUDZIĄDZU - spraw...
45215500-2 Wykonanie robót budowlanych związanych z budową świetlicy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą techn...
55000000-0 „Usługa hotelowa, usługa gastronomiczna i usługa wynajmu sali na potrzeby organizacji szkoleń”
45000000-7 Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy
45000000-7 „Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna”
15200000-0 Dostawa ryb
77211400-6 Budowa drogi gminnej gruntowej obręb Salino na długości 1300m – Etap I Wycinka drzew
45252127-4 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie
45210000-2 Zaprojektowanie i budowa budynku administracyjno-biurowego stanowiącego siedzibę Nadleśnictwa Stupos...
38940000-6 Dostawa osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego oraz czytnika osobistych dawkomie...
90520000-8 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z obiektów M...
45233220-7 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, d...
45100000-8 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Słoneczna
45230000-8 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C Etap I...
45112720-8 „Budowa trybun sportowych przy boisku LKS CLAVIA w Świątnikach Górnych”.
09135100-5 Dostawa Oleju Opałowego Lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie
39100000-3 Dostawa mebli
15000000-8 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim w okresie od ...
77313000-7 Utrzymanie i remont terenów zieleni gminnej w Parku na Wyspie w Pile
45111200-0 „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie”
50232100-1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia uliczne...
72611000-6 Usługa wsparcia serwisowego na switche Juniper
45432114-6 Wymiana podłóg w salach Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Puławach przy ul. Norwida 4.
45000000-7 Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 200m
45200000-9 Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III - Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów z...
03142500-3 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ JAJ
24311000-7 Dostawa czystych pierwiastków do epitaksji warstw metodą MBE.
71221000-3 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn Remont wiaduktu w Al. Niepodległości w Sopoci...
45310000-3 Zabudowa agregatów prądotwórczych dla obiektów hydroforni w m. Goruńsko, Kleszczewo, Nowa Wieś, Popo...
85000000-9 „Świadczenie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu w miejscu i...
45000000-7 Remont lokali przed zasiedleniem w miejscowościach: Świdwin (4 lokale) Złocieniec (5 lokali), Wałcz ...
45233120-6 „Przebudowa ulicy Kruszelnickiego w Grudziądzu” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przeb...
45000000-7 Roboty budowlano-instalacyjne związane z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych na przebu...
45233142-6 Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. gruntów 6319 w km 0+000-0+330 w Dynowie, boczna ul. Grunwa...
44190000-8 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i sprzętu ...
45000000-7 Przebudowa holu głownego UDSK
71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż ulicy Połabskiej, Umultow...
03222111-4 DOSTAWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW
38400000-9 Dostawa dwukanałowego przyrządu SPR (rezonansu plazmonów powierzchniowych) dla Wydziału Chemii UW
45220000-5 Budowa przepustu na rowie K w miejscowości Stobierna w ciągu drogi gminnej 108807