Browse catalog... From 3315778 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
09100000-0 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych...
45231300-0 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica oraz budowa wodociągu w m. Puch...
45320000-9 Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bukowiec - część II.
37500000-3 dostawę wyposażenia dla potrzeb niepublicznego żłobka z oddziałami integracyjnymi w Bielawie.
45233222-1 Budowa chodników przy drogach publicznych w gminie Fałków
45000000-7 „Przebudowa odcinka ulicy Dworcowej w Zblewie na długości 600 mb wraz z remontem chodnika”
45233162-2 Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnie...
45233120-6 Przebudowa drogi Oleszno- Panigródz - I etap
79342200-5 Działania informacyjno - promocyjne dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin
30213300-8 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Za...
45213142-0 Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku
30190000-7 Sukcesywne dostawy papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, akcesoriów komputero...
45000000-7 roboty budowlane na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji polegające na: część 1:...
39162100-6 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „P...
30199750-2 Dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaro...
63512000-1 REZERWACJA, ZAKUP I DOSTARCZENIE BILETÓW NA KRAJOWE I ZAGRANICZNE PRZEWOZY LOTNICZE ORAZ KOLEJOWE (N...
45262700-8 Zaprojektowanie, wykonanie niezbędnych robót budowlano – montażowych oraz uruchomienie strzelnicy sp...
15100000-9 Zakup produktów żywnościowych
66113000-5 Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1.810.000,00 PLN na sfinansowanie planowan...
09111210-5 Sukcesywna dostawa miału węglowego do kotłowni PCKZiU w Pucku i Rzucewie w 2018 roku.
45233140-2 Remont ulic Armii Poznań, Ogrodowej i Słonecznej w Kłecku wraz z budową parkingu miejskiego w Kłecku...
79710000-1 USŁUGA OCHRONY STACJONARNEJ I DOZORU MIENIA NA TERENIE BAZY JEDNOSTKI ORAZ NA TERENIE OBIEKTÓW DZIAŁ...
39162110-9 Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz artykułów szkoleniowych do realizacji zajęć w ramach proj...
77000000-0 Wykonanie prac związanych z czynną ochroną ekosystemów leśnych w PNGS w 2018 roku na terenie Obwodu ...
90911200-8 Sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w roku 2018.
39222000-4 Dostawy środków czystości oraz naczyń i opakowań jednorazowych dla Miejskiej Jadłodajni "U Świętego ...
14212200-2 Dostawa kruszywa na drogi w gminie Mińsk Mazowiecki
71247000-1 Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie kontynuacji robót budowlanych w ramac...
39162000-5 Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Mieście Zielonka
45233120-6 Przebudowa ulic:- ul. Wieczorowej na odcinku od ul. Krośniewickiej do ul. Karkonoskiej,- ul. Karkono...
45233142-6 Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 r
45231300-8 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA SOŁECTW BOBROWIEC, RZECZYCA NOWA, RZECZYCA GMINA RZECZYCA WR...
45000000-7 Budowa Sali wiejskiej w Małym Klinczu
45232440-8 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”
71000000-8 Wykonanie dokumentacji projektowo przebudowy pierwszego piętra budynku w Oleśnie przy ul. Labora 20
33613000-0 Dostawa preparatu do oczyszczania jelit zawierający pikosiarczan sodu i cytrynian magnezu.
45233140-2 "Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu – ETAP II”
71520000-9 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. „TERMOMODERNIZAC...
71247000-1 Nadzór inwestorski nad zadaniem:„Zaprojektowanie i budowa systemu monitoringu ppoż. w Nadleśnictwie ...
45000000-7 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Nauczyciela na publiczne przedszkole 3-o...
15100000-9 „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2018” Część nr 1 - „Z...
39113100-8 Dostawa foteli kinowych do sali im. Danuty Szaflarskiej zlokalizowanej w budynku Małopolskiego Centr...
45233252-0 Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki dotycząca: Cz. A – ulicy Architektów, Cz. ...
45000000-7 Budowa kolektora tłocznego ścieków wraz z przepompowniami od miejscowości Grzymiszew do miejscowośc...
33181000-2 Dostawa zestawów i płynów wraz z dzierżawą aparatu do ciągłych zabiegów nerkozastępczych
45000000-7 Przebudowa pomieszczeń przyziemia budynku sterylizatorni dla potrzeb działu higieny
45000000-7 1. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 828 w m. Nasutów– część 1 2. Budowa ...
45233252-0 Remont drogi na działce nr 17/28 i 6/2 obręb Sulibórz, gm. Recz”. Postępowanie umieszczone w rejestr...
79315000-5 Ewaluacja funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie włączania kwalifikacji rynko...
80530000-8 Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli organizowanych w ramach projek...
98310000-9 Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z usługą dzierżawy bielizny szpitalnej płaskiej z zastos...
30125110-5 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserok...
45200000-9 „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie”.
50710000-5 Usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymiania znajdujących się ...
45233140-2 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszkówko”
09111210-5 Sukcesywna dostawa węgla kamiennego w roku 2018.
45000000-7 „Rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Centrum Turys...
45000000-7 Remont pływalni "LAGUNA" w Złotowie
33696500-0 Dostawa testów Western - Blot do diagnostyki boreliozy oraz paneli alergologicznych wraz z dzierżawą...
33100000-1 Dostawa urządzeń medycznych
45233120-6 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo”
09135100-5 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Muzeum Narodowego w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie Arkad...
45233140-2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrawin Kolonia, droga gminna nr 1...
45233000-9 Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63...
45233142-6 Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu garwolińskiego z podziałem na zadania:...
33600000-6 Dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie do 26.12.2018 r. oraz produktu leczniczego - IMMUNOGLO...
45260000-7 Nadbudowa budynku w części dachowej nad pomieszczeniami OSP oraz WDK we Frydrychowicach
90910000-9 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddz...
45000000-7 „Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w ...
45231300-8 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w m. Babięta wraz z siecią przes...
90911200-8 Wykonanie usług utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków oraz terenów zewnętrznych gminnych...
50721000-5 Całoroczna, całodobowa obsługa kotłowni centralnej na biomasę na terenie Specjalistycznego Szpitala ...
15000000-9 DOSTAWY MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNO-WĘDLINIARSKICH ORAZ DROBIU ŚWIEŻEGO I PODROBÓW DROBIOWYCH DLA POTRZ...
77300000-3 Utrzymanie zieleni miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
50860000-1 Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP...
50000000-5 Wykonanie remontu obmurza instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych ATI MULLER ...
45321000-3 Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 6 i 9 w Szczecinie
45200000-9 „Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle”
45000000-7 „Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych – ulica Emilii Hoene”
45000000-7 „Budowa nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w miejscowości Iwanowice Włościańskie w gminie I...
70000000-1 Scalenie i podział nieruchomości we wsi Borzęcin Duży – II kompleks
30197630-1 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru biurowego, na potrzeby wszystkich jednos...
45233142-6 Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej
33140000-3 Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, rękawic medycznych, podkładów i pieluchomajtek
45321000-3 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (Stara część wraz ze starą...
09000000-3 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Działdowo i jednostek organizacyjnych Gminy Działdo...
77310000-6 Usługa zagospodarowania terenów zielonych
45233142-6 „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin”.
09100000-0 DOSTAWA PALIWA, POPRZEZ TANKOWANIE Z DYSTRYBUTORA PALIWA DLA POJAZDÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNE...
45000000-7 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Przywidz w systemie zaprojektuj i wybuduj
30232110-8 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Matematyki i Inform...
33000000-0 dostawy drobnego sprzętu do badań i zabiegów endoskopowych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na po...
45000000-7 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna i ul. Jasna
45320000-6 Wykonanie kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ...
45000000-7 KONSERWACJA I NAPRAWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH GZ ZEG...
90910000-9 Swiadczenie usług utrzymania czystości na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zepsolonego w Płocku oraz u...
45262700-8 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu usługow...
45233120-6 „Przebudowa drogi gminnej nr 191321C Kołatki-Łania”
50700000-2 Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanej przez ZZM MSWiA przy ul. Lubelskiej 20/20...
71000000-8 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę zbiornika retencyjnego w Smardzowie o...