Browse catalog... From 3440730 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
98300000-6 Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie
79500000-9 Świadczenie usług w zakresie koordynacji realizacji Programu I, CULTURE Orchestra
33696500-0 dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów
45000000-7 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastr...
14210000-6 Dostawa kruszyw naturalnych na terenie miasta i gminy Lidzbark
30200000-1 DOSTAWA WYPOSAŻENIA / DOPOSAŻENIA PRACOWNI DLA ZAWODÓW TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK CYFROWYCH PROCES...
60112000-6 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w...
66510000-8 Świadczenie usług ubezpieczenia w zakresie areo-casco, odpowiedzialności cywilnej związanej z użytko...
09300000-2 Zakup energii elektrycznej na potrzeby zakładów leczniczych SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
45233141-9 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – żwirowej i tłuczniowej”
71247000-1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na przebudowie domków szeregowy...
77211400-6 Wykonywanie prac polegających na wycince drzew w ramach zadania pn.: „Budowa drogi do Strefy Aktywno...
39162100-6 Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
45000000-7 Budowa kanalizacji opadowej wraz z wylotem do potoku Wątok oraz utwardzenie drogi dojazdowej do bud...
85121000-3 Świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki medycznej dla podmiotów należących do grupy kapitał...
45233100-0 Przebudowa drogi gminnej nr 796328 P ul. Ludomiry Namysł wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 796341 P ...
45000000-7 „Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin - II etap”
77211500-7 „Pielęgnacja i wycinanie drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2019 roku”
33141000-0 Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych
70330000-3 Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Skawina
45233142-6 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego przy uż...
77314100-5 Koszenie poboczy przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielon...
45000000-7 Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych w Opinogórze Górnej
45214220-8 Modernizacja warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
18100000-0 Dostawa sortów mundurowych i odzieży bhp na 2019 rok
45453000-7 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynków gospodarczych podzamcza na P...
66113000-5 Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.129.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budż...
45000000-7 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa czterotorowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr ...
80000000-4 Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach rozszerzania oferty wsparcia w placówkach wspar...
71520000-9 Świadczenie usługi kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego inwestycji współfinansowanej...
33140000-3 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Głubczycach
79970000-4 Świadczenie usługi polegającej na publikacji ogłoszeń prasowych (nekrologów/ogłoszeń różnych) w wybr...
45000000-7 Budowa sali sportowej z zapleczem socjalno – sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. ...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brenna
66510000-8 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i ...
15300000-1 Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach w roku 2019-2020 (CPV 15300000-...
45210000-2 Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeb...
60181000-0 Kompleksowe usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, powtarzające się okresowo, w mi...
44113700-2 Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych
45212100-7 Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. : Zakątek Zadumy
03100000-2 Dostawy róznych artykułów spożywczych oraz ryb konserwowanych, przetworzonych mrożonych, przetworzon...
45233000-9 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Srebrna - Kalinowo - Ostrożne od km 0+000,00 do km 3+700,00
66510000-8 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Malbork i jej jednostek organiza...
45000000-7 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych – zlewnia pompowni Sasanki (Etap: ul. Sasa...
30232110-8 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
45233290-8 Bieżące utrzymanie oznakowania oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych Gminy ...
39800000-0 Dostawa środków czystości i higieny oraz papierów toaletowych i ręczników papierowych dla Pomorskieg...
63512000-1 Usługa sprzedaży oraz dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa hali spor...
45233140-2 Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy miedźna.
55100000-1 Świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdu zagranicznego organizowanego w ram...
14210000-6 Dostawa materiałów na utwardzenie dróg gruntowych wraz z usługą równiarki i walca na terenie Gminy G...
45000000-7 wykonanie zgodnie z projektem Zamawiającego i dostawa na teren Górnej Równi Krupowej w Zakopanem 40...
33100000-1 Dostawa materiałów medycznych do SPMZOZ w Słupsku
45234100-7 Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 relacji Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,11...
45000000-7 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE (WYKONANIU) I MONTAŻU WIAT ROWEROWYCH ...
33610000-9 Dostawa produktu leczniczego - kwas kargluminowy
45248400-1 Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku
45000000-7 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap I (Gmina Koby...
33182100-0 Zakup defibrylatorów dla zespołów ratownictwa medycznego
39162100-6 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Stara Biała w ramach proje...
44111000-1 SVA/J/4620-6/2019: Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych – 2 części zamówienia na zadanie 0...
90511000-2 Odbiór odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych ob...
45000000-7 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
79823000-9 Druk i dostawa dyplomów wraz z obwolutami dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
34922100-7 Realizacja dwóch zadań: Zadanie 1: „Przebudowa drogi do garaży na Oś. Gaj w Trzebini.” Zadanie 2: „P...
34928480-6 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
90000000-7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie ...
63510000-7 Usługa pośrednictwa przy zakupie biletów lotniczych dla Politechniki Krakowskiej
45233120-6 Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu – etap I
45000000-7 „Balaton – rewitalizacja Etap II”- budowa w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” budynku zaplecza sanita...
45000000-7 Zagospodarowanie terenu Stadionu OŁAWKA wraz z projektem utwardzenia terenu Stadionu OŁAWKA i projek...
33000000-0 Drobny Sprzęt Medyczny
45000000-7 Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach
64212000-5 świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych
90513100-7 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gmina Śli...
45260000-7 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Włocławku przy ul. Bukowej 24...
70331000-0 Szacowanie nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
45233000-9 Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 10 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowyc...
45000000-7 Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy na terenach nizinnych Rawy...
44111000-1 SVA/J/4620-7/2019: Dostawa materiałów budowlanych na zadanie 01626 Warszawa Bud. Nr 28
45233128-2 Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi nr 3124W ul. Powstańców i drogi nr 3127W ul. Plantowej oraz drogi...
45000000-7 Zmiana lokalizacji stacji zlewnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwest...
33140000-3 Dostawy artykułów medycznych (przyrządy do żywienia dojelitowego, igły do portów naczyniowych, zesta...
71319000-7 Sporządzenie operatów szacunkowych – cz.1 (3 części)
45110000-1 Budowa drogi w Krzydłowicach dz. 677
45000000-7 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej...
33696100-6 Dostawa odczynników do badań z zakresu grup krwi wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do bada...
45000000-7 Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III
45231400-9 Przebudowa oświetlenia terenu Parku Dębinki w Zielonce wraz z budową kanalizacji światłowodowej
45316110-9 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Charlęż, gm. Spiczyn
45233142-6 Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót bitumicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Wa...
22200000-2 Sukcesywne dostawy czasopism zagranicznych obejmujących wydawnictwa na 2019 rok dla Instytutu Matema...
45000000-7 Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczy
16700000-2 Zakup i dostawa ciągnika wraz z pługiem do odśnieżania na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Sienn...
45233220-7 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe
90000000-7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZ...
45400000-1 Urządzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Zdziłowic na placu OSP w Zdziłowicach Pierwszych
33140000-3 Dostawa wyrobów medycznych
39000000-2 Dostawa nowych siedzisk do dydaktycznej sali prosektoryjnej w Katedrze Anatomii Patologicznej Wydzi...