Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314428)

Client
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
State
wielkopolskie
Address
60-770 Poznań, ul. Matejki 57 57
Phone
61 8964800; 8694801
Fax
61 8694809
www
www.zkzl.poznan.pl
E-Mail
obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Created
2018-01-12

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57 57 60-770 Poznań wielkopolskie tel. 61 8964800; 8694801 fax. 61 8694809 REGON 30253813100000 www.zkzl.poznan.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci, b) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia), w tym wielkogabarytowych, do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez zamawiającego, c) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali w przypadku pozostawionych ruchomości w lokalu zajętych przez Komornika na poczet zadłużenia z przeznaczeniem na licytację komorniczą wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, na wysypisko śmieci, d) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali w przypadku pozostawionych ruchomości w lokalu zajętych przez Komornika na poczet zadłużenia z przeznaczeniem na licytację komorniczą wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia) w tym wielkogabarytowych, do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez zamawiającego, e) sprzątaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi. W zakres usługi wchodzi: - opróżnianie oraz porządkowanie lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz transport ruchomości (wyposażenia), w tym wielkogabarytowych na wysypisko śmieci albo do magazynu lub innego lokalu wskazanego przez Zamawiającego; - sprzątanie lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi – mycie okien, drzwi, podłóg, omiecenie pajęczyn, etc. /max. 30 lokali/; - sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu usługi; - zabezpieczenie ruchomości wywożonych do magazynu przed uszkodzeniem /worki foliowe; kartony; folia zabezpieczająca itp./; - oznaczenie ruchomości składowanych do magazynu /adres, data czynności/; - wykonanie dezynsekcji we wszystkich opróżnianych lokalach; - wykonanie dezynfekcji lub dezodoryzacji w razie wystąpienia takiego zapotrzebowania /max. 30 lokali/; - usługi będą odbywały się na podstawie pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego; - Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia do 6 eksmisji jednocześnie; - rozliczenie usługi z podziałem na poszczególne Punkty Obsługi Klienta (POK); - każdorazowe potwierdzenie wykonania usługi przez pracownika POK; - każdorazowe potwierdzenie odbioru ruchomości składowanych w magazynie przez pracownika ochrony; - wykonanie usługi opróżnienia lokali zwolnionych w inny sposób niż w wyniku eksmisji; - wywóz ruchomości-odpadów wskazanych w zamówieniu nastąpi przez wykonawcę, zgodnie z przepisami: • ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016.poz.1987 z późn. zm.); • uchwałą Rady Miasta Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania; • uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Nr XIX/144/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”; • ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289 z póź. zm.); • planem gospodarki odpadami dla Miasta Poznania. Sprzęt do wywozu odpadów komunalnych stałych musi posiadać niezbędne atesty homologacje oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych. Sprzęt do wywozu odpadów musi być szczelny, uniemożliwiający rozwiewanie, rozsypywanie transportowanych odpadów w czasie jazdy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na ko

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information