Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314445)

Client
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
State
świętokrzyskie
Address
27415 Kunów, ul. Warszawska
Phone
041 2611356, 2613174, 2611358
Fax
041 2611356, 2613174, 2611358
www
www.kunow.pl
E-Mail
urzad@kunow.pl
Created
2018-01-12

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 27415 Kunów świętokrzyskie tel. 041 2611356, 2613174, 2611358 fax. 041 2611356, 2613174, 2611358 www.kunow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotowych punktów poboru energii, wskazanych w załącznikach nr 1a - 1d do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy PE oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.) oraz ze standardami jakości obsługi odbiorców określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200). 2.2. Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na 4 części w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy: 2.2.1.Część 1 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego rozliczanej w taryfie C11 (wymienionych w załączniku nr 1a do SIWZ). Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia - 12 miesięcy, w taryfie C11 to 483141 kWh przy liczbie 62 pkt. rozliczania energii elektrycznej. 2.2.2.Część 2 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego rozliczanej w taryfie C12b (wymienionych w załączniku nr 1b do SIWZ). Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia - 12 miesięcy, w taryfie C12b to 235946 kWh w strefie dziennej i 287758 kWh w strefie nocnej przy liczbie 76 pkt. rozliczania energii elektrycznej. 2.2.3.Część 3 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego rozliczanej w taryfie C21 (wymienionych w załączniku nr 1c do SIWZ). Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia - 12 miesięcy, w taryfie C21 to 252800 kWh przy liczbie 3 pkt. rozliczania energii elektrycznej. 2.2.4.Część 4 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego rozliczanej w taryfie B22 (wymienionych w załączniku nr 1d do SIWZ). Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia - 12 miesięcy, w taryfie B22 to 38820 MWh w szczycie i 116800 MWh poza szczytem, przy liczbie 1 pkt. rozliczania energii elektrycznej. 2.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia we wszystkich poszczególnych częściach Wykonawca jest zobowiązany do:
 2.3.1.zgłoszenia wskazanemu OSD do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej;
 2.3.2.składania oświadczeń́ woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania obowiązującej dotychczas umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa);
 2.3.3.reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji, a w szczególności do dokonania zgłoszenia grup taryfowych i/lub ich zmian dla poszczególnych obiektów Zamawiającego po procedurze zmiany sprzedawcy. 2.3.4.Wykonanie powyższych czynności (wskazanych w pkt 2.3.1. do 2.3.3.) odbywa się̨ na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik Nr 2 do projektu umowy (załącznik 7 do SIWZ), które obejmuje prawo do: a) powiadomienia właściwego OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej; b) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załącznikach nr 1a - 1d do SIWZ; c) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas obowiązującej umowy, w szczególności ustalenia treści i przedłożenia Odbiorcy Końcowemu do akceptacji i parafowania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę sprzedawcy przez OSD właściwego Zamawiającemu; d) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu klienta wniosku o zawarcie UD; e) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z OSD w sprawach związanych z procesem zmiany sprzedawcy. 2.4.Zamawiający informuje, że na wszystkie w/w części zamówienia procedura zmiany sprzedawcy wprowadzana jest po raz kolejny. 2.5.Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z wybranych części. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą można udzielić zamówienia jednemu Wykonawcy. 2.6.Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych enumeratywnie w załącznikach nr 1a - 1d do niniejszej SIWZ. Liczba nowych obiektów (PPE) nie może przekroczyć 20 % ilości obiektów (PPE) wskazanych w załącznikach nr 1a - 1d. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od oddania nowych punktów poboru energii elektrycznej, lub zwiększenia liczby punktów poboru i/lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do PPE w załącznikach nr 1a lub 1b lub 1c lub 1d do SIWZ. Prawo to jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z tego prawa, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 2.8. Sprzedaż energii elektrycznej czynnej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucji na terenie, na obszarze którego znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, z którym odbiorca końcowy podpisze umowę o świadczenie usług dystrybucji najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej czynnej dla Odbiorcy Końcowego. 2.9. Zamawiający oświadcza, że prognoza zużycia energii wskazana w załącznikach nr 1a - 1d do SIWZ, stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego, ani Odbiorców Końcowych, żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy Końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w załącznikach nr 1a - 1d do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla poszczególnych Odbiorców Końcowych, zmian grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej, parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE. Zamawiający informuje Wykonawców, że parametry, które wskazano w załącznikach nr 1a - 1d do SIWZ mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 2.10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę z OSD umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego. Operatorem systemu dla Gminy Kunów jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, Rejon Energetyczny Ostrowiec Św. 2.11. Celem niniejszego, wspólnego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe, w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę - dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej, uwzględnione winny być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego, czy też stałe koszty opłat handlowych. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, na pisemny wniosek Zamawiającego, przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. Poszczególni Odbiorcy Końcowi uprawnieni są do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE. W takiej sytuacji strony umowy podpiszą aneks do umowy, zaś rozliczenia dokonywane będą w oparciu o wskazaną w ofercie Wykonawcy cenę jednostkową.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09310000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information