Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Turowskiej

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314466)

Client
Urząd Miasta Zielonka
State
mazowieckie
Address
05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5 5
Phone
22 7613913
Fax
22 7819989
www
http://bip.zielonka
E-Mail
zam.publiczne@zielonka.pl
Created
2018-01-12

Urząd Miasta Zielonka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 5 05-220 Zielonka mazowieckie tel. 22 7613913 fax. 22 7819989 REGON 69291401200000 http://bip.zielonka

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Turowskiej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Turowskiej Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa. W zakres przewidywanych prac wchodzi: 1. sporządzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 2. odbudowa i profilowanie korony grobli obwałowania, 3. budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokość 2,50 - 3,00 m, długość – 708 m, 4. budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej o długości - 656 m, 5. budowa 3 wylotów kanalizacji deszczowo-drenażowej do rzeki Długiej wraz z umocnieniem skarpy gabionami, 6. profilowanie poboczy, humusowanie skarp z obsianiem trawą 7. dostawa i montaż gabionów na koronie wału, 8. wycinka kolidujących drzew i zakrzaczeń; 9. regulacja studzienek, hydrantów i zaworów; 10. wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zawarte są w dokumentacji projektowej 1) projekt budowlany ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Turowskiej w Zielonce 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania – zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również nie ujęte tj. np. obsługa i inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót, roboty przygotowawcze i porządkowe wywóz i utylizacja odpadów, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, ogrodzenie, drogi dojazdowe i montażowe oraz zasilanie w wodę i energię elektryczną, dozorowanie. Materiał z rozbiórek, którego stan techniczny umożliwia powtórne wbudowania oraz dłużyce z wyciętych drzew przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Pzp, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne tak opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Załączony do SIWZ przedmiar robót jest tylko materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac. 2. Stosownie do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych i operatorów sprzętu budowlanego, skierowanych do realizacji tego zamówienia wg wymagań określonych w § 14 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żada wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information