Kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314486)

Client
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
State
dolnośląskie
Address
59-220 Legnica, ul. Nowodworska 60 60
Phone
76 8566350
Fax
76 8566355
www
www.lpgk.pl
E-Mail
m_muszynska@lpgk.pl; m_iwanicka@lpgk.pl
Created
2018-01-12

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60 60 59-220 Legnica dolnośląskie tel. 76 8566350 fax. 76 8566355 REGON 39008153600000 www.lpgk.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Informacja n/t parametrów ryzyka znajduje się Załączniku O2 do SIWZ. Informacja o przychodach Zamawiającego z tytułu poszczególnych działalności znajduje się w Załączniku O1 do SIWZ. Poniżej znajduje się szczegółowy opis kompletnego przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna (deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu) Zamawiającego za szkody na osobie lub w mieniu, w tym także czyste straty finansowe wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym, zarządzanym lub użytkowanym mieniem. Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed przewidzianym w prawie terminem przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć Ubezpieczającego, którym jest Zamawiający oraz wszystkie inne osoby za które ponosi odpowiedzialność. 2.Minimalny zakres odpowiedzialności: 1)odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe w związku z prowadzeniem składowiska odpadów komunalnych, sortowni i kompostowni, a także odbiorem tychże odpadów, minimalny podlimit: 1 000 000 PLN. 2)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, minimalny podlimit: 100 000 PLN. 3)odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, minimalny podlimit: 1 000 000 PLN. 4)wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników, minimalny podlimit: 100 000 PLN. 5)spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą na cmentarzu komunalnym w Legnicy, a także na innych nieruchomościach posiadanych, użytkowanych i zarządzanych przez Ubezpieczającego, minimalny podlimit: 200 000 PLN. 6)spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej, za których konserwację i serwis odpowiedzialny jest Ubezpieczający, minimalny podlimit: 500 000 PLN. 7)spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, minimalny podlimit: 500 000 PLN. 8)uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu dróg spowodowane pracą sprzętu do letniego lub zimowego utrzymania dróg, minimalny podlimit: 200 000 PLN. 9)uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową, minimalny podlimit: 10 000 PLN. 10)odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, minimalny podlimit: 1 000 000 PLN. 11)odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, z podlimitem: 10 000 PLN. 12)odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach podczas wykonywania obróbki, naprawy, konserwacji, remontów, czyszczenia, podłączeń wodociągowo-kanalizacyjnych, budowy wodociągów i kanalizacji lub innych podobnych czynności, prac i usług, minimalny podlimit: 500 000 PLN. 13)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem cmentarzami i prowadzeniem usług pogrzebowych, ekshumacji i spopielania zwłok (ochrona powinna obejmować odpowiedzialność wynikającą z art. 415, 445, 446, 448 i 471 Kodeksu Cywilnego), minimalny podlimit: 500 000 PLN. 14)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, minimalny podlimit: 50 000 PLN. 15)odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, minimalny podlimit: 50 000 PLN. 16)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, minimalny podlimit: 100 000 PLN. 17)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach oraz w związku z wykonywaniem wykopów i przekopów, minimalny podlimit: 300 000 PLN. 18)odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – (Dz. U. z 2017r., poz. 1773 z późn. zm.), minimalny podlimit: 500 000 PLN. 3.Suma gwarancyjna: 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 4.Franszyza redukcyjna: brak. 5.Udział własny: brak. 6.Franszyza integralna: nie więcej niż 300 PLN. Umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowe) zostaną zawarte i zrealizowane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Pana Roberta Borzycha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Brokerska Robert Borzych z siedzibą w Legnicy przy ul. Mickiewicza 10, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego. Wykonawca zapłaci brokerowi wynagrodzenie kurtażowe wg zwyczajowo obowiązujących stawek. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego w zakresie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy zaproszenie do negocjacji zawierające w szczególności opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania. Zapisy umowne zawarte we wzorze umowy (w tym wynagrodzenie Wykonawcy) będą podlegały negocjacjom.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information