Budowa ulicy mjr Gustawa Morcinka w kilometrażu od km 0+000 do km 0+048 odcinek I oraz kilometrażu od km 0+000 do km 0+050 – odcinek II wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji, na działkach nr ew. 2847, 2855 i 2867 w Ostrowi Mazowieckiej.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314487)

Client
Miasto Ostrów Mazowiecka
State
mazowieckie
Address
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66 66
Phone
029 6795433
Fax
029 6795470
www
www.ostrowmaz.pl
E-Mail
zzp@ostrowmaz.pl
Created
2018-01-12

Miasto Ostrów Mazowiecka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Ostrów Mazowiecka ul. 3-go Maja 66 66 07-300 Ostrów Mazowiecka mazowieckie tel. 029 6795433 fax. 029 6795470 REGON 55066786000000 www.ostrowmaz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa ulicy mjr Gustawa Morcinka w kilometrażu od km 0+000 do km 0+048 odcinek I oraz kilometrażu od km 0+000 do km 0+050 – odcinek II wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji, na działkach nr ew. 2847, 2855 i 2867 w Ostrowi Mazowieckiej.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ulicy mjr Gustawa Morcinka w kilometrażu od km 0+000 do km 0+048 odcinek I oraz kilometrażu od km 0+000 do km 0+050 – odcinek II wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji, na działkach nr ew. 2847, 2855 i 2867 w Ostrowi Mazowieckiej. Ulica Gustawa Morcinka projektowana jest w dwóch odcinkach. W pierwszym odcinku, jako początek opracowania przyjęto skrzyżowanie z ulicą Leśmiana, natomiast koniec w 48m w prawo od ulicy Leśmiana na wysokości zabudowy mieszkaniowej. W drugim odcinku, jako początek opracowania przyjęto skrzyżowanie z ulicą Leśmiana, natomiast koniec w 50m w lewo od ulicy Leśmiana na wysokości zabudowy mieszkaniowej. Oba odcinki ulicy Morcinka są „ślepe” i nie posiadają przejazdu do innej ulicy. BRANŻA DROGOWA 1) Podstawowe parametry: a) klasa drogi D – dojazdowa, b) przekrój poprzeczny 1x2, c) prędkość projektowana – Vp=30km/h, d) kategoria ruchu - KR1, e) szerokość pasa ruchu – 2,50m, f) szerokość jezdni – 5,00m, g) szerokość opaski – min. 0,5m – od granicy pasa drogowego, h) szerokość zjazdów - 4,0m, i) promień wyokrąglenia łuku na skrzyżowaniu – 6,0m, j) przekrój poprzeczny – jednostronny 2% 2) Konstrukcja nr 1 - jezdnia a) kostka betonowa – 8cm, b) podsypka cementowo – piaskowa – 3cm, c) podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20cm, d) kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1.5MPa – 15cm 3) Konstrukcja nr 2 - zjazdy a) kostka betonowa – 8cm, b) podsypka cementowo – piaskowa – 3cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 15cm, d) kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1.5MPa – 15cm 4) Konstrukcja nr 3 - opaska a) kostka betonowa – 8cm, b) podsypka cementowo – piaskowa – 3cm, c) podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 15cm, d) kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1.5MPa – 10cm BRANŻA SANITARNA Zaprojektowano wykonanie utwardzenia drogi nawierzchnią z kostki brukowej. Celem odwodnienia pasa drogowego zaprojektowano kolektor zbiorczy z systemem wpustów przykrawężnikowych. Ze względu na brak odbiorników naturalnych i korzystne warunki gruntowe (grunty piaszczyste, brak wody gruntowej) przewidziano wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody do gruntu. BRANŻA ELEKTRYCZNA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowaną budową ul. Gustawa Morcinka w Ostrowi Mazowieckiej: a) demontaż słupów istniejącej linii napowietrznej 0,4Kv – 1 kpl, b) budowa nowych słupów na żerdziach wirowanych typu E-10,5 – 1kpl, c) budowa przewodów linii napowietrznej AsXSn 4x70+AsXSn 2x25 na nowe słupy – 59m, d) przebudowa istniejącej przyłączy napowietrznych – 1kpl, e) przebudowa istniejącego przyłącza kablowego do słupa nr 7 – dł.16m/trasa 6m, f) przebudowa istniejącego przyłącza oświetleniowego do słupa nr 7 – dł. 16m/trasa 6m; g) przebudowa istniejącej oprawy oświetleniowej typu „Malaga” na nowy słup – 1kpl, h) montaż nowego wysięgnika, zabezpieczenia i opraw z demontażu – 1kpl, i) budowa nowego przyłącza AsXSn 4x25 – 1kpl. 5) Wykaz istniejących budowli i uzbrojenia: W obszarze objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: a) sieć wodociągowa, b) napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne, c) napowietrzne i kablowe linie teletechniczne, d) kanalizacja sanitarna, e) sieć gazowa 2. Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty budowlane. 3. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem: - kierownika budowy, kierowników poszczególnych robót, - inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru wyników badania zagęszczenia podłoża i podbudowy jezdni, certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 5. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót. 6. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie Budowlanym, wykonanym przez: Nadzory Budowlane i BHP Łukasz Kozak, ul. Korczaka 2A/8, 10-086 Olsztyn - Projektant: branża drogowa mgr inż. Renata Kozak, branża sanitarna mgr inż. Bartosz Szewczyk, branża elektryczna mgr inż. Jan Kondak. 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót budowlanych i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 8. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (a w szczególności w dokumentacji projektowej lub przedmiarach) służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach. Jeśli Wykonawca skorzysta z tej możliwości i zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-01-29 do godz. 12:00.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information