Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Mierzyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314495)

Client
Gmina Karlino
State
zachodniopomorskie
Address
78230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6
Phone
943 117 273
Fax
943 117 410
E-Mail
k.szpakowska@karlino.pl
Created
2018-01-12

Gmina Karlino

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78230 Karlino zachodniopomorskie tel. 943 117 273 fax. 943 117 410 REGON 52539800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Mierzyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 20/5 w miejscowości Mierzyn zawierającego 33 lokale mieszkalne i 2 pomieszczenia techniczne. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 1.067,22 m2. Kubatura budynku – 4.682,10 m3. W budynku wszystkie lokale zostaną oddane w stanie wykończonym tj. pod klucz. Zakres: 1) budowa budynku mieszkalnego, w tym: a) konstrukcja budynku: - fundamenty - ławy żelbetowe, - ściany fundamentowe – gr. 25 cm, murowane z bloczków betonowych i monolityczne o gr. 30 cm betonowane na budowie, - ściany konstrukcyjne – zewnętrzne gr. 40 cm murowane z bloczków z gazobetonu; wewnętrzne gr. 24 cm murowane z bloczków silikatowych, - ściany działowe – gr. 12 cm, murowane z bloczków silikatowych, - stropy płytowe z płyt kanałowych „żerańskich”, - stropodach niewentylowany ze spadkami wyprofilowanymi w warstwie docieplenia ze styropianu i warstwą dociążającą z jastrychu cementowego, b) roboty wykończeniowe: - tynki wewnętrzne kategorii III – cementowo-wapienne wykonywane maszynowo, wykończone gładzią gipsową, - posadzki pływające: jastrych cementowy ułożony na warstwie styropianu z ukrytymi w masie przewodami wodnego ogrzewania podłogowego, - malowanie ścian wewnętrznych farbami akrylowymi emulsyjnymi, - glazura: w kuchni – pas wzdłuż całego blatu kuchennego o wysokości 50 cm, - glazura w łazience do wysokości 2m od poziomu posadzki, - posadzki wykończone płytkami z terakoty typu Gres, - wyposażenie łazienki i kuchni w armaturę sanitarną (zlewozmywaki; umywalki; baterie zlewozmywakowe, umywalkowe i prysznicowe; brodziki prysznicowe; sedesy; grzejniki ścienne łazienkowe) tzw. „biały montaż”, - stolarka okienna z profili PCV, wyposażona w nawiewniki, część okien o klasie odporności ogniowej EI 15 zespolonych z systemem czujników wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacją domykania okien w przypadku wystąpienia pożaru, ze skrzydłami tylko uchylnymi, pozostałe okna bez wymagań ppoż. ze skrzydłami uchylno-rozwiernymi i rozwiernymi, - stolarka drzwiowa zewnętrzna: - do pomieszczeń technicznych w klasie odporności ogniowej EI 30, - do lokali mieszkalnych bez wymagań ppoż., - stolarka drzwiowa wewnętrzna bez dodatkowych wymagań ppoż., w pomieszczeniach sanitarnych projektuje się drzwi z kratką nawiewową, - elewacja - bez warstwy docieplającej, wykończona tynkiem mineralnym cienkowarstwowym malowanym farbami elewacyjnymi silikonowymi, - pokrycie dachu - z papy termozgrzewalnej, - montaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego (gniazda wtykowe, wyłączniki), c) instalacja elektryczna, odgromowa i teletechniczna, d) instalacja centralnego ogrzewania zintegrowana z pompą ciepła typu solanka-woda i kotłem na pellet - każde z tych urządzeń o mocy 50kW, e) instalacja wod-kan., f) węzeł cieplny, 2) wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej wraz z przebudową odcinka istniejącego wodociągu kolidującego z zaprojektowanym budynkiem, 3) wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkę kanalizacji sanitarnej występująca na działce, na której lokalizowany jest budynek należący do przedmiotu zamówienia, 4) wykonanie zewnętrznej instalacji elektro-energetycznej przyłączającej szafkę ZKP, której wykonanie należy do przedmiotu zamówienia, do szafki ZK, którą wybuduje Operator sieci elektro-energetycznej Energa Operator S. A., 5) budowa zewnętrznej instalacji dolnego źródła pompy ciepła – o zdolności energetycznej wymaganej dla pompy ciepła o mocy 50kW. Zespół sond wykonanych z rur PE. Dolne źródło pracuje w systemie zamkniętym solanka-woda gdzie obieg wodny jest za wymiennikiem w pompie ciepła a obieg solanki w sondach umieszczonych w odwiertach dolnego źródła, 6) budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 40kWp, zamocowanych na dachu budynku i przyłączonych do sieci energetycznej budynku, 7) wykonanie dróg wewnętrznych, chodników i miejsc postojowych utwardzonych betonową kostką brukową, 8) wybudowanie zjazdu z drogi powiatowej na działkę, na której lokalizowany jest budynek, 9) instalacja monitoringu terenu wokół budynku, powiązana z centrum monitoringu miejskiego w Karlinie, 10) wykonanie instalacji oświetlenia terenu, 11) budowa wiaty na magazyn opału dla kotłowni na pellet oraz wiaty na pojemniki na odpady komunalne, 12) wykonanie dostawy wraz z montażem zlewozmywaków, elektrycznych płyt grzewczych, kuchni elektrycznych. 2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnej z ZUDP, zatwierdzonej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information