Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259 L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka pod budowe S19

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314502)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
State
lubelskie
Address
24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3 3
Phone
081 5162475, 5162885
Fax
081 5162478
E-Mail
planowanie_zdp@op.pl
Created
2018-01-12

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul. Żeromskiego 3 3 24-200 Bełżyce lubelskie tel. 081 5162475, 5162885 fax. 081 5162478 REGON 43102926300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259 L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka pod budowe S19

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259 L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka pod budowe S19“, zwanych dalej „robotami”. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na odcinku od km 8+794 do km 14+366 i zawiera następujące branże: Drogowa, Elektroenergetyczna, Sanitarna, Teletechniczna, Zieleń. Zamawiający informuje, że w obszarze przedmiotowej inwestycji Gmina Niedrzwica Duża planuje w 2018 roku wykonanie oświetlenia drogowego. W przypadku dojścia do skutku planowanej przez gminę inwestycji Wykonawca powinien porozumieć się z Gminą Niedrzwica Duża w sprawie dokładnego terminu realizacji i ewentualnego kolidowania obu inwestycji. Szczegółowy zakres prac wskazano w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju, przewidzianego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 8. Działanie 8.2

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 170000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiątka tysięcy złotych i 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information