Wydruk gazetek osiedlowych oraz sprawozdań z działalności organów Osiedli w 2018 r.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314505)

Client
Miasto Poznań
State
wielkopolskie
Address
61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17 17
Phone
61 8785210
Fax
61 878 50 85
www
http://bip.um.poznan.pl
E-Mail
bzp@um.poznan.pl
Created
2018-01-12

Miasto Poznań

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17 17 61-841 Poznań wielkopolskie tel. 61 8785210 fax. 61 878 50 85 REGON 63125782200000 http://bip.um.poznan.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wydruk gazetek osiedlowych oraz sprawozdań z działalności organów Osiedli w 2018 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie: a) składu komputerowego polegającego na: - wprowadzaniu tekstu, - skanowaniu zdjęć i obróbce, b) komputerowego składu tekstu polegającego na stworzeniu stron - układ graficzny, c) wydruku do korekty, d) naniesienia korekty, e) zebrania, f) falcowania, g) naświetlenia, h) wydruku gazetek/sprawozdań o wskazanych parametrach wykonania, i) dostarczenia, rozładunku i wniesienia do wskazanych miejsc lokalizacji zgodnie z załącznikami od 1.1 do 1.22 (Formularze cenowe) do Formularza ofertowego lub załącznikiem do wzoru umowy bez prawa opcji z kolportażem. Przedmiot zamówienia został podzielony na 22 odrębne, niezależne od siebie części: - od I do XXII. Zamówienia gazetek/sprawozdań realizowane będą zgodnie z zapisami § 1 i 3: - wzoru umowy bez prawa opcji (zał. nr 5 SIWZ) – dot. części od I do XIX; - wzoru umowy bez prawa opcji z kolportażem (zał. nr 5 do SIWZ) – dot. części XX; - wzoru umowy z prawem opcji (zał. nr 5 do SIWZ) – dot. części XXI i XXII. Dla części od I do XIX: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarty jest we wzorze umowy bez prawa opcji, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz Formularzach cenowych, stanowiących załączniki nr 1.1 do 1.19 (stosownie do każdej z części). Dla części XX: - przedmiotem zamówienia jest również: • uzyskanie zgody na kolportaż gazetki w punktach wskazanych w załączniku do umowy bez prawa opcji z kolportażem, zapewnienie stojaków i pokrycie ewentualnych kosztów najmu powierzchni w punktach wskazanych w załączniku do wzoru ww. umowy; • opublikowanie, przynajmniej raz w miesiącu, w internecie oraz w innej prasie lokalnej, materiału o objętości do 1500 znaków i zdjęć, dostarczonych przez przedstawiciela Osiedla Rataje nt. jej działalności na terenie Osiedla Rataje oraz poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarty jest we wzorze umowy bez prawa opcji z kolportażem, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik 1.20 (dot. części XX). Dla części XXI do XXII: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarty jest we wzorze umowy z prawem opcji, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz Formularzach cenowych, stanowiących załączniki nr 1.21 do 1.22 (stosownie do każdej z części). - Zamawiający korzystając z prawa opcji określa: a) zakres minimalny tak zwany gwarantowany: - część XXI - osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo 2 numery w roku; - część XXII - osiedle Strzeszyn 3 numery w roku. b) zakres dodatkowy na prawach opcji: - część XXI - osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo 2 numery w roku; - część XXII - osiedle Strzeszyn 1 numery w roku. c) zakres maksymalny (zakres minimalny - gwarantowany + zakres dodatkowy na prawach opcji): - część XXI - osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo 4 numery w roku; - część XXII - osiedle Strzeszyn 4 numery w roku. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zaistnienia zapotrzebowania osiedli na dodatkowe sprawozdania. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Prawo opcji zostanie uruchomione w sytuacji wykorzystania całości usług w liczbie gwarantowanej. Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy w zakresie usług określonych na prawach opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji określonym w SIWZ. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w tym w szczególności obejmujących: wydruk offsetowy gazetek/sprawozdań. Sposób dokumentowania: Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorach umów: - 1. Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące usługi objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w tym w szczególności obejmujące wydruk offsetowy oraz złoży w dniu zawarcia umowy oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę. - 2. W trakcie realizacji umowy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wymienione w pkt. 1. - 3. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w pkt. 1. Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorach umów: - w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wydruk offsetowy gazetki/ sprawozdania, a w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. - w przypadku wystąpienia niezgodności ze stanem faktycznym danych wykazanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia na rzecz Wykonawcy kar umownych w wysokości 10 % wartości brutto umowy, za każdorazowy przypadek stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego ze złożonym oświadczeniem (za każdą osobę). - w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. ASPEKT ŚRODOWISKOWY: Zamawiający wymaga, aby papier do realizacji zamówienia posiadał certyfikat FSC® lub PFSC™, z wyjątkiem części XX przedmiotu zamówienia. 2. Miejsce wykonania zamówienia: teren miasta Poznania. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w pełnym zakresie. W przypadku powierzenia realizacji całości lub części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 22 zamówienia częściowe. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, kilka części lub na całość przedmiotu zamówienia. Każde z zamówień częściowych będzie oceniane odrębnie, według kryterium podanego w niniejszej SIWZ. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79800000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information