Remont posadzki Hali Napraw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3358998)

Client
Miejski Zakład Komunikacyjny
State
śląskie
Address
43309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50
www
www.mzkb-b.samorzady.pl
E-Mail
mzkb-b@bb.onet.pl
Created
2018-05-16

Miejski Zakład Komunikacyjny

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Długa 50 43309 Bielsko-Biała śląskie www.mzkb-b.samorzady.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont posadzki Hali Napraw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem przetargu jest remont posadzki Hali Naprawa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, przy ul. Długiej 50. 2. Zakres prac został określony w Specyfikacji technicznej (Załącznik Nr 4 cz. 1 do SIWZ) oraz Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ). 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac etapami w uzgodnieniu z Zamawiającym w taki sposób, aby nie uniemożliwiać pracownikom Zamawiającego wykonywania swoich zadań oraz nie utrudniać przejazdu autobusom na Halę. 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. Gwarancja podlega ocenie zgodnie z Częścią VIII SIWZ. 5. Wykonawca musi wykonać roboty zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, a w szczególności techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz stosować materiały i urządzenia, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.). 6. Wykonawca musi przestrzegać ogólne zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące na terenie MZK opisane w Załączniku Nr 3 do Umowy. 7. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45442000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysięcy złotych). 2. Wadium można wnieść w formie: 2.1. pieniężnej, 2.2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszcz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information