Zakup i dostawa sprzętu sportowego dla hali sportowej i siłowni przy Szkole Podstawowej w Lutyni

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3358999)

Client
Gmina Miękinia
State
dolnośląskie
Address
55-330 Miękinia, ul. Kościuszki 41 41
Phone
071 3178116, 3178016
Fax
071 3178016
www
www.miekinia.pl
E-Mail
urzad@miekinia.pl; zampub@miekinia.pl
Created
2018-05-16

Gmina Miękinia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miękinia ul. Kościuszki 41 41 55-330 Miękinia dolnośląskie tel. 071 3178116, 3178016 fax. 071 3178016 REGON 93193504600000 www.miekinia.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa sprzętu sportowego dla hali sportowej i siłowni przy Szkole Podstawowej w Lutyni

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu sportowego dla hali sportowej i siłowni przy Szkole Podstawowej w Lutyni. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania (części) na dostawę i montaż elementów wyposażenia: 1) hala sportowa - część 1 2) siłownia - część 2 2. W przypadku, gdy w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy, patentu lub pochodzenia – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu, a także zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych: Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez ofertę równoważną zamawiający rozumie urządzenie, produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do urządzeń, produktów wskazanych ( pożądanych ) przez zamawiającego. Składając ofertę równoważną Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę urządzenia ( typ. Producenta) , który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników. Złożenie oferty niezgodnej z powyższym będzie skutkować jej odrzuceniem. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt kompletny i gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych robót i montażów, bezpieczny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r., nieużywany, niepochodzący z ekspozycji lub wystaw. 4. W przypadku wyposażenia wymagającego montażu, podłączenia lub instalacji wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia w miejscu wskazanym oraz przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzeń kuchennych, multimedialnych i biurowych. 5. W celu potwierdzenia jakości oferowanych produktów Wykonawca ma obowiązek przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: 1) opisy techniczne, 2) zdjęcia lub katalogi prezentujące oferowane wyposażenie (przedłożone zdjęcia lub katalogi muszą odpowiadać przedłożonym opisom technicznym) 6. Gwarancje, instrukcje oraz wszystkie inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia winny być sporządzone w języku polskim. Wykonawca będzie zobowiązany określić w dokumencie gwarancyjnym: długość okresu gwarancji w miesiącach, pełny opis warunków gwarancji, czas naprawy ( w dniach ), lokalizację serwisu gwarancyjnego ( kraj, miasto, adres, tel./fax) 8. Podstawą przekazania wyposażenia będzie podpisanie przez strony protokołu zdawczo – odbiorowego. Wykonawca zrealizuje dostawę nie później niż do 10.08.2018. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do dostawy na co najmniej 3 dni robocze przed dostawą. Dostawy winny być realizowane wyłącznie w dni: robocze w godzinach od 8.00 do 15.00, z wyłączeniem sobót. Uwaga! Dotyczy części 2 – siłowni Urządzenia muszą posiadać naklejki: - z instrukcją obsługi i wykonywania ćwiczenia - z informacją odnośnie obsługi, konserwacji i ograniczeń w stosowaniu urządzenia. - ze znakiem posiadanego przez przyrząd CE zgodnego z normami UE 7. Nazwa /Ilość pozycji elementów przedmiotu zamówienia Część 1 – hala sportowa 106; Część 2 – siłownia 25.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 37400000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium, w wysokości: „Zakup i dostawa sprzętu sportowego dla hali sportowej i siłowni przy Szkole Podstawowej w Lutyni” dla części 1 (hala sportowa ) 2 000,00 zł. dla części 2 (siłownia) – 1 700,00 zł. 1

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information