usługi konserwacji, przeglądu i napraw technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzenie monitoringu pożarowego dla wskazanych budynków na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-229/18

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359000)

Client
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
State
małopolskie
Address
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
Phone
(12)6173595
Fax
(12)6173595
E-Mail
dzp@agh.edu.pl
Created
2018-05-16

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków małopolskie tel. (12)6173595 fax. (12)6173595 REGON 157700000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: usługi konserwacji, przeglądu i napraw technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzenie monitoringu pożarowego dla wskazanych budynków na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-229/18

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Usługa monitoringu przeciwpożarowego pełnionego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (24h/7) – dwutorowo (radio, telefon) w protokole DGG16K, przez cały okres obowiązywania umowy. Pisemne potwierdzenie wykonywania usługi monitoringu przeciwpożarowego za dany miesiąc, potwierdzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, winno być każdorazowo dołączone przez Wykonawcę do faktury za monitoring przeciwpożarowy. 2. Sprawdzenie raz na kwartał prawidłowego działania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego takich jak: centrale ppoż, oddymiania, SUG, DSO. 3. Raz w roku przegląd i sprawdzenie działania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz wszystkich czujek w danym obiekcie wraz z informacją w protokole, które elementy zostały sprawdzone. Wykonawca będzie zobowiązany do zaznaczenia na dostarczonych przez Zamawiającego podkładach lokalizacji elementów systemu przeciwpożarowego na danym obiekcie. 4. Uaktualnienie w obiektach książek pracy instalacji , aby spełniały normę PKN-CEN/TS 54-14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 5. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 6. Co 6 miesięcy przegląd i konserwacja detektorów gazu ziemnego 7. Raz w roku przegląd i konserwacja SUG 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej sprawności serwisowanych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego objętych przedmiotem umowy z wyłączeniem elementów wykazanych w protokole z przeglądu jako niesprawne do momentu ich naprawy przez Zamawiającego. 9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe i niezawodne działanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach AGH z wyłączeniem elementów wykazanych w protokole z przeglądu jako niesprawne, a w szczególności za: a) dokonywanie na bieżąco zapisów o wykonywanych czynnościach konserwatorskich w „zeszytach przeglądu technicznego i kontroli systemów”, b) informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w działaniu instalacji i systemów, których nie można usunąć w trakcie bieżącej konserwacji. c) dekontaminacja czujek izotopowych zgodnie z wytycznymi Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej prawidłowe wykonanie tych czynności, d) bieżąca aktualizacja czasu zegarów w centralach (czas zimowy/czas letni). 10. Sporządzenie szczegółowych protokołów przeglądów dla każdego z systemów osobno wraz z opisem czynności które zostały wykonane na danym obiekcie 11. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze strukturą zabezpieczenia pożarowego każdego z obiektów min. z lokalizacją czujek, central i klap oddymiania. Lokalizację klap ppoż. na wentylacji, kurtyn i żaluzji oddymiających wskaże Sektor Techniczny AGH. 12. Wykonawca przygotuje roczny harmonogram przeglądu obiektów i przekaże Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu: • prowadzenie usługi monitoring przeciwpożarowy instalacji SAP do KM PSP w Krakowie, objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu Pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku. Wykonawca winien dysponować: a. co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwa autoryzacji wystawione dla systemów sygnalizacji alarmu pożaru oraz DSO firm: Polon Alfa, Schrack, Esser, Bosch, Aritech w zakresie umożliwiającym konserwację wszystkich urządzeń zgodnie z wykazem systemów SSP b. co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwa autoryzacji wystawione dla systemów oddymiania firm: AFG, Polon, D+H, w zakresie umożliwiającym konserwację wszystkich urządzeń zgodnie z wykazem systemów oddymiania, c. co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat firmy Gazex do konserwacji i montażu detektorów gazów; d. co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienie z zakresu Obsługi Zbiorników Przenośnych w Zakresie Napełnienia Gazami Sprężonymi i Skroplonymi; e. co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat F-gaz na instalację, konserwację i serwisowanie systemów ochrony przeciwpożarowej ze stacjonarnymi zbiornikami, zawierających fluorowane gazy cieplarniane f. co najmniej jedna osoba posiadająca Certyfikat dotyczący serwisowania Stałych Urządzeń Gaśniczych na skondensowany aerozol. g. co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia elektryczne w grupie kwalifikacyjnej D do 1 kV h. co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia elektryczne w grupie kwalifikacyjnej E do 1 kV Zamawiający dopuszcza równoważne certyfikaty, świadectwa autoryzacji pod warunkiem, że zostaną zachowane warunki gwarancji konserwowanych systemów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 75251110-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000 PLN (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku na

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information