Wymiana przegrzewacza pary II i III stopnia w kotle odzysknicowym produkcji ISTROENERGO o wydajności 15t/h

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359004)

Client
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
01-161 Warszawa, ul. Obozowa 43
Phone
22 3910100
Fax
22 3910296
Created
2018-05-16

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa mazowieckie tel. 22 3910100 fax. 22 3910296 REGON 015314451

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana przegrzewacza pary II i III stopnia w kotle odzysknicowym produkcji ISTROENERGO o wydajności 15t/h

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie przegrzewacza pary II i III stopnia w kotle odzysknicowym produkcji ISTROENERGO o wydajności 15t/h dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. w zakresie i w sposób opisany i zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ. Zakres prac: 1. Wymiana elementów II i III st. przegrzewacza pary uwzględniająca demontaż starych oraz montaż nowych wężownic oraz króćców wykonanych zgodnie z rysunkami technicznymi kotła (stanowiącymi załącznik do części II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia). Granicą wymiany będzie połączenie króćców z komorami zbiorczymi przegrzewaczy, które nie będą wymieniane. Wszystkie prace konieczne do wykonania w obszarze komór, w szczególności przygotowanie ich do wspawania nowych króćców należą do zakresu prac. 2. Przygotowanie miejsca pracy w tym w szczególności w miejscu prowadzonych prac, oczyszczenie wnętrza urządzenia z zanieczyszczeń i ich utylizacja. 3. W miejscach, w których konieczny będzie demontaż izolacji należy wykonać nową na zasadzie odtworzenia. 4. Wykonanie wszystkich dodatkowych prac i czynności związanych z wymianą elementów II i III st. przegrzewacza pary zgodnie z UDT. 5. Czyszczenie wnętrza komór i przegrzewaczy po zakończonej pracy. W tym celu projektant kotła przewidział wyczystki w komorach. W przypadku, gdy Wykonawca zaleca inny sposób oczyszczenia kotła należy to uzgodnić z Zamawiającym. 6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – wykonanie wg przepisów UDT: WUDT/UC/2003 z odbiorem przez UDT. 7.Dokonanie uzgodnień z UDT na wykonanie montażu nowych elementów II st. i III st. przegrzewacza pary oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji z dokonanych uzgodnień dozorowych. Szczegółowy zakres i wymagania zgodnie z SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50531100-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 22.950 zł. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1. w pieniądzu, 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędności

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information