„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359006)

Client
Gmina Radomin
State
kujawsko-pomorskie
Address
87404 Radomin, Radomin
Phone
566 837 522
www
www.radomin.pl
E-Mail
ugradomin@poczta.onet.pl
Created
2018-05-16

Gmina Radomin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Radomin Radomin 87404 Radomin kujawsko-pomorskie tel. 566 837 522 www.radomin.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk położonych na działkach nr 100, 115, 121, 138/8, 169/6 o łącznej długości 235 m. Na przedmiotowym odcinku drogi wewnętrzne posiadają skrzyżowanie z jedną drogą powiatową nr 2127 C Golub-Dobrzyń – Dulsk – Radomin. Istniejące drogi wewnętrzne posiadają nawierzchnię utwardzoną kruszywem naturalnym. Projektowane odcinki drogi nie posiadają łuków kołowych, występują załomy trasy w ilości 4 sztuk oraz zjazdy w ilości 7 sztuk zgodnie z planem sytuacyjnym. Posiadają pobocza gruntowe bez rowów. Na chwile obecną nawierzchnie dróg wewnętrznych nie posiadają prawidłowego przekroju poprzecznego z uwagi na występujące przegięcia, zaniżenia nawierzchni. Na potrzeby dokumentacji projektowej przeprowadzono odwierty w istniejącej konstrukcji nawierzchni celem określenia grubości poszczególnych warstw. Na podstawie uzgodnień i analizy istniejącego ruchu zaprojektowano konstrukcję drogi o kategorii ruchu odpowiadającej KR 1. Przewidziano następujące przekroje konstrukcyjne: Konstrukcja nawierzchni drogi: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 5 cm (szer.4.0/5.0 m) - skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM (szer. 4.0/5.0 m) - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 5 cm (szer. 4.0/5.0 m) - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm gr. 15 cm (szer. 4.0/5.0 m) - istniejąca warstwa z mieszanki niewiązanej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Konstrukcja poszerzenia nawierzchni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 5 cm (szer. 4.0/5.0 m) - skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM - podbudowa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 5cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z gruzu betonowego frakcji /063 gr. 15 cm - istniejąca warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - podbudowa pomocnicza z destruktu betonowego frakcji stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm gr. 10 cm - warstwa odcinająca z piasku gr 10 cm Konstrukcja pobocza: - pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. 10 cm (szer. 0,75m) - grunt rodzimy Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne, jako materiał do obliczenia ceny oferty i zestawienia rzeczowo-finansowego (zestawienie wg wzoru jak w załączniku nr 1). Sporządzony przez wykonawcę i załączony do oferty oraz zestawienie rzeczowo-finansowe stanowi dokument do rozliczenia zadania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information