Remont stawu rybnego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wola Zadybska

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359010)

Client
Gmina Kłoczew
State
lubelskie
Address
08-550 Kłoczew, ul. Długa 67 67
Phone
025 7543199
Fax
025 7543199
www
www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl
E-Mail
kloczew_g@woi.lublin.pl
Created
2018-05-16

Gmina Kłoczew

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kłoczew ul. Długa 67 67 08-550 Kłoczew lubelskie tel. 025 7543199 fax. 025 7543199 REGON 71158224000000 www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont stawu rybnego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wola Zadybska

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu stawu rybnego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wola Zadybska zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 203/1. 2.2. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze; 2. Czaszę stawu; 3. Chodnik i parking z kostki betonowej; 4. Roboty wykończeniowe; 5. Obiekty małej architektury; a) Ławki wypoczynkowe b) Kosze na śmieci c) Stojaki na rowery 6. Budowle; a) zastawka żelbetowe; b) przepust betonowy; c) pomost rekreacyjny 7. Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej zgodnie z księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014 – 2020 o treści do uzgodnienia z inwestorem. 2.3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ w której skład wchodzą:  projekt budowlane,  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  przedmiar robót. Przedmiary robót załączone mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45247270-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information