Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana ul. M. Konopnickiej 2 78-600 Wałcz

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359013)

Client
Gmina Miejska
State
zachodniopomorskie
Address
78600 Wałcz, Plac Wolności 1
Phone
672 584 471
Fax
672 582 618
Created
2018-05-16

Gmina Miejska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Plac Wolności 1 78600 Wałcz zachodniopomorskie tel. 672 584 471 fax. 672 582 618 REGON 52712100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana ul. M. Konopnickiej 2 78-600 Wałcz

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy obejmującej poniższe elementy: Doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu. 2.Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części: 2.1 Liczba części: 3. Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na wybraną przez siebie liczbę części zamówienia. 2.2. Doposażenie istniejących klasopracowni w SP nr 2 obejmuje: Część 1 – Stworzenie punktu konsultacyjnego w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów oraz ich rodziców (opiekunów), Część 2 – Wyposażenie pracowni przyrodniczej, Część 4 – Wyposażenie Sali Doświadczania Świata. 3.Miejscem dostaw FRANCO jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana ul. M. Konopnickiej 2 78-600 Wałcz 4.Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE. 5.Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy papierową wersję Deklaracji Zgodności CE dla każdego z dostarczanych produktów. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar nie będzie odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadający Deklarację Zgodności. 6.Wszystkie dostarczane produkty będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji. 7.Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.) 8.Równoważność materiałów i urządzeń. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, które są wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały) lub usługi spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 9.Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od posiadania środków na koncie projektu. 10.Na każdym etapie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem zamawiającego – Dyrektorem placówki, z którym uzgadniane będą szczegóły realizacji danej części zamówienia 11.Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy pzp. Zamawiający zastosował do oceny ofert kryterium ceny o wadze nieprzekraczającej 60%, w związku z czym nie ma obowiązku określania standardów jakościowych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48620000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information