Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, zgromadzonych w pojemnikach usytuowanych przy budynkach należących do Urzędu Gminy Brzyska oraz cmentarzach i przekazywanie do uprawnionej instalacji zgodnie z Planem G

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359016)

Client
Urząd Gminy Brzyska
State
podkarpackie
Address
38212 Brzyska, Brzyska 1
Phone
134 460 120
E-Mail
ugbrzyska-bud@wp.pl
Created
2018-05-16

Urząd Gminy Brzyska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Brzyska Brzyska 1 38212 Brzyska podkarpackie tel. 134 460 120 REGON 100753000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, zgromadzonych w pojemnikach usytuowanych przy budynkach należących do Urzędu Gminy Brzyska oraz cmentarzach i przekazywanie do uprawnionej instalacji zgodnie z Planem G

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, zgromadzonych w pojemnikach usytuowanych przy budynkach należących do Urzędu Gminy Brzyska oraz cmentarzach i przekazywanie do uprawnionej instalacji zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 5).Podana ilość wywozów pojemników stanowi wartość szacunkową i może ulec zmianie. 6). Okres obowiązywania umowy Zamówienie obejmuje 9 m-cy tj. od czasu podpisania umowy (maj 2018r. do 31 grudnia 2018r.) Pojemniki o pojemności 1100L wykonane z metalu w określonej poniżej ilości należy podstawić : 1. Brzyska: - 3 szt. na górze przy nowym cmentarzu: - 4 szt. na dole przy starym cmentarzu 2. Błażkowa: - 4 szt. - cmentarz 3. Dąbrówka cmentarz: - 3 szt. lewa strona:- 3 szt. prawa strona oraz 4. Urząd Gminy Brzyska i Dom Ludowy - 5 szt. Łącznie 22 szt. pojemników o pojemności 1100L. Przewidywana ilość odbiorów co najmniej 1szt./miesiąc w okresie zamówienia. Ilość odbiorów będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb. 5. Pojemniki na odpady o pojemności 240 L usytuowane przy domach ludowych : Błażkowa szt. -1, Brzyska szt. -1, Kłodawa szt. -1, Dąbrówka szt. -1,Ujazd-szt-1, Lipnica Dolna-szt.1. -Szacunkowa ilość odpadów z pojemników : 6 sztuk x 3 wywozy w okresie realizacji zamówienia 3).Pojemnik na odpady o pojemności 1100L usytuowany przy Domu Ludowym w Dąbrówce 1100L x 3 wywozy. 3. Częstotliwość odbioru zbieranych odpadów; 1).Odbiór odpadów zgormadzonych w pojemnikach powinien odbywać się każdorazowo po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania zgłoszenia. Częstotliwość odbioru i wywozu odpadów będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb. Transport odpadów do uprawnionej instalacji zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego będzie odbywał się w tym samym dniu co ich odbiór. 4. Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie oraz ich odbiór powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 21), oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289.) z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz Uchwałą Nr XIII/106/16 Rady Gminy Brzyska z dnia 22 czerwca 2016r.z późn. zm., w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska. 5. Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) podmiot odbierający odpady komunalne jest obowiązany do: 1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 21) 2) przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym WPGO.).” 6. Załadunek, transport, opróżnianie oraz wyładunek pojemników będzie wykonywany przy użyciu pojazdu samochodowego z urządzeniem przystosowanym do w/w pojemników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do Wykonawcy należy zbieranie odpadów, które wydostały się z pojemników podczas ich załadunku i opróżniania. 7. Pojemniki po ich opróżnieniu zostaną niezwłocznie ustawione przez Wykonawcę w miejscu ich pierwotnego usytuowania. Dalsze postępowanie z w/w odpadami będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena za pojemnik o określonej pojemności nie może przekraczać górnych stawek opłat określonych w Uchwale Rady Gminy Brzyska Nr XXIX/203/17 z dnia 28 grudnia 2017r. za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Brzyska. 8. Wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników i kontenerów należy do Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90510000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information