Inwestycje ograniczające indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Śląska – poprzez budowę Park & Ride i Bike & Ride - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jaworzyna Śląska – Nowice.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359023)

Client
Gmina Jaworzyna Śląska
State
dolnośląskie
Address
58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 9
Phone
074 8588230
Fax
074 8588253
www
www.jaworzyna.net
E-Mail
urzad@jaworzyna.net
Created
2018-05-16

Gmina Jaworzyna Śląska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 9 58-140 Jaworzyna Śląska dolnośląskie tel. 074 8588230 fax. 074 8588253 REGON 88423652030000 www.jaworzyna.net

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Inwestycje ograniczające indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Śląska – poprzez budowę Park & Ride i Bike & Ride - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jaworzyna Śląska – Nowice.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakres prac do wykonania został określony w SIWZ. W ramach zadania planuje się wykonanie prac budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiąca Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Inwestycje ograniczające indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Śląska –poprzez budowę Park & Ride i Bike & Ride - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jaworzyna Śląska – Nowice obejmującego w szczególności: a) budowę ścieżki rowerowej na działkach Nr 660, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, Nr 258, 259, 264, 278, 274, obręb 0005-Nowice w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Ścieżka rowerowa będzie dwukierunkowa o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 o szerokości 2m, ograniczona krawężnikiem betonowym 22/30 na ławie betonowej. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu: • Szerokość jezdni manewrowej - 2,0m • Długość ścieżki rowerowej – 2248,63m b) budowę przepustów drogowych z rur typu „PP” w obrębie skrzyżowania drogi gminnej oraz drogi powiatowej wraz z betonową ścianka oporową. c) budowę studni osadnikowej na istniejącym przepuście pod koroną drogi powiatowej 2936D. d) nawierzchnie nieutwardzone - tereny zieleni niskiej o powierzchni 957,78m². 3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: a) wykonanie oznaczenia pionowego i poziomego zgodnie z ustawą z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181). b) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, c) organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, d) organizację ruchu drogowego zgodnie z opracowanym projektem docelowej organizacji ruchu będącym Załącznikiem nr 4 do SIWZ, e) uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego. f) pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego, g) organizację terenu budowy, h) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, i) wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów, j) wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Realizację zadania należy prowadzić w porozumieniu z właścicielami sieci położonych w obszarze placu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233200-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 8000zł wg SIWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information