Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359024)

Client
Gmina Grzegorzew
State
wielkopolskie
Address
62640 Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
Phone
632 718 255
Created
2018-05-16

Gmina Grzegorzew

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Grzegorzew Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1 62640 Grzegorzew wielkopolskie tel. 632 718 255 REGON 53852100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 493517P w miejscowości Boguszyniec, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia realizowany jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy, który zawiera minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zadania. Część projektowa zamówienia obejmuje: • sporządzenie projektu budowlanego, • uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, • sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej, • sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, • sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, • opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, • sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót z kompletem uzgodnień. W zakres robót dotyczących przebudowy drogi wchodzą: • wykonanie koryta drogi, • wykonanie warstwy odcinającej, • wykonanie podbudowy tłuczniowej, • wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej, • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, • wykonanie zjazdów, • wykonanie umocnionych poboczy. Gmina posiada postanowienie nieprawomocne Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Poznaniu nr WOO-II.420.20.2018.DZ Obowiązkiem wykonawcy jest również uzyskanie decyzji i pozwoleń oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest również w przypadku ujawnienia się niezinwentaryzowanych na etapie opracowania PF-U obiektów, do oceny ich stanu technicznego, a w razie konieczności zaprojektowania ich przebudowy. Dokumentacja techniczna (projekt budowlany z wykonawczym) należy opracować w zakresie obowiązującym do otrzymania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, w wersji pisemnej i elektronicznej (PDF), na płycie CD. Dokumentacja winna cechować się takim poziomem szczegółowości i złożoności (formalnym, prawnym, technicznym, funkcjonalnym), aby na jej podstawie możliwe było uzyskanie stosownych pozwoleń, zezwoleń zgłoszeń bądź decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie uzgodnienia z właścicielami sieci, jakie znajdują się w obszarze inwestycji lub jeśli wykorzystanie tych sieci będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Jeżeli realizacja inwestycji będzie wymagała przebudowy wyżej wymienionych sieci lub instalacji dokumentacja musi zawierać wszelkie niezbędne branżowe uzgodnienia, na podstawie, których będzie możliwość dokonania ich przebudowy. Wykonawca w ramach przedmiotu zmówienia, zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. Roboty budowlane wykonać należy w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy, sporządzoną dokumentację projektową oraz uzyskane pozwolenie na budowę lub dokument równoważny. Szczegółowy zakres inwestycji oraz wymagania Zamawiającego precyzuje Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z jego załącznikami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 1.06.2018 r. do godz. 10.00 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 P

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information