Remont i konserwacja zabytkowego parowozu Ty-2 wraz z tendrem w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359026)

Client
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
State
opolskie
Address
47200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32
Phone
77 40 34 451
Fax
77 40 34 451
Created
2018-05-16

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ul. Piramowicza 32 47200 Kędzierzyn-Koźle opolskie tel. 77 40 34 451 fax. 77 40 34 451 REGON 52450700000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont i konserwacja zabytkowego parowozu Ty-2 wraz z tendrem w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) oczyszczenie z brudu i odpadów przestrzeni zamkniętych i wnęk, w tym: skrzyni węglowej, skrzyni wodnej, skrzyni sprzęgowej, paleniska, schowków oraz dymnicy; 2) demontaż otuliny i wymiana blach osłonowych kotła; 3) naprawa lub wymiana pozostałych częściowo skorodowanych elementów z blach; 4) usunięcie starych powłok malarskich ze wszystkich elementów metalowych parowozu i tendra; 5) zabezpieczenie elementów metalowych farbami podkładowymi; 6) wykonanie powłok malarskich zewnętrznych farbami epoksydowymi; 7) uzupełnienie brakujących szyb w oknach i drzwiach budki maszynisty; 8) uzupełnienie brakujących oznakowań (orzeł, seria i numer), osłon puszek elektrycznych oraz przeszkleń reflektorów; 9) wymiana brezentowej opończy pomiędzy parowozem a tendrem; 10) naprawa zamków drzwi budki maszynisty; 2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: 1) prace ślusarsko-spawalnicze, 2) prace konserwacyjne i malarskie, Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. w.w niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. 3. UWAGA – Prawo opcji: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia maksymalnie do 20% ceny wykonania zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia, w ramach prawa opcji. Opcja obejmuje koszty związane z wykonaniem prac na miejscu obecnego postoju (ewentualny koszt wynajmu hali) lub transport parowozu na miejsce remontu (siedziba wykonawcy, wynajęta hala lub pl. przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu). Wykonawca winien w ofercie podać kwotę za zakres podstawowy oraz kwotę obejmującą prawo opcji (koszty związane z wykonaniem prac na miejscu obecnego postoju lub transport z obecnego miejsca postoju na miejsce planowanego remontu). Wykonawca winien wskazać adres miejsca planowanego remontu oraz określić rodzaj wybranego transportu (drogowy, kolejowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania opcji, bez rezygnacji z wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku pn. „Wytyczne dla Wykonawcy” oraz „Zalecenia konserwatorskie”, w cz. II SIWZ Istotne postanowienia umowy, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50222000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przel

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information