Mikrobiologia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników i testów w pakietach

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359027)

Client
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
State
podkarpackie
Address
35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 3
Phone
17 866 96 00
Fax
17 866 96 01
www
www.wzsrzeszow.pl
E-Mail
zamowienia@wzsrzeszow.pl
Created
2018-05-16

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie ul. Warzywna 3 3 35-310 Rzeszów podkarpackie tel. 17 866 96 00 fax. 17 866 96 01 REGON 69056113200000 www.wzsrzeszow.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Mikrobiologia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników i testów w pakietach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu z zakresu mikrobiologii dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. Zamawiający przywiduje składanie ofert częściowych tj.: 1) Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa odczynników do identyfikacji i określenia lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora. 2) Pakiet 2 – Dostawa krążków do antybiogramów, podłóż mikrobiologicznych i szczepów wzorcowych. 3) Pakiet 3 – Dostawa krążków diagnostycznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawcę na całość asortymentu w danym pakiecie. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego związanych z realizacją zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zapotrzebowania ilościowego określonego w przedmiocie zamówienia w ilości 30 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej wartości umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu niewykonania umowy, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za rzeczywiście dostarczony asortyment. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które Wykonawca zobowiązuje się przedstawić na każde żądanie Zamawiającego. Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, musi posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu. Zaoferowany asortyment będący wyrobem medycznym musi być dopuszczony do obrotu i używania oraz posiadać aktualne dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211). Uwaga: Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa udostępni Zamawiającemu kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów, wymagań określonych powyżej na jego każde żądanie. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z wyspecyfikowanym, kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. – dotyczy pakiet nr 1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dotyczącego użytkowania przedmiotu zamówienia przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 2-4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33696500-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information