Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Mińskiej 35 i ul. Siennickiej 30 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359028)

Client
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
State
mazowieckie
Address
04022 Warszawa, ul. Walewska 4
Phone
22 300 35 27
Fax
22 300 35 30
E-Mail
ewa.papaj@zgnpragapld.pl
Created
2018-05-16

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Walewska 4 04022 Warszawa mazowieckie tel. 22 300 35 27 fax. 22 300 35 30 REGON 1044511900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Mińskiej 35 i ul. Siennickiej 30 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Mińskiej 35 i ul. Siennickiej 30 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy. 2. Zakres zamówienia dla każdej z części obejmuje m.in.: 1) wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, 2) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, 3) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowo-wykonawczej. 3. Zakres prac określają opis przedmiotu zamówienia i program funkcjonalno–użytkowy, które stanowią załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram prac, który będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy i będzie uaktualniany na bieżąco, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy. 5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawem do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mińskiej 35 i ul. Siennickiej 30 w Warszawie 6. Wykonawca, najpóźniej w dniu zgłoszenia prac, dostarczy dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania robót budowlanych zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby (na jedną część zamówienia) świadczące pracę związaną z wykonywaniem instalacji elektrycznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów, projektantów oraz pracowników administracji. Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 2 pełnych etatów i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 8. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 9. Zakres prac elektrycznych przewidziany do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę opisany jest w punkcie 1.3.2 programu funkcjonalno-użytkowego. 10. Wykonawca nie później niż dwa dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o prace, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 12. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 13. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45310000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: część 1 : 1.200,00 zł, część 2 : 1.200,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information