Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359029)

Client
Gmina Kosów Lacki
State
mazowieckie
Address
08-330 Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2 2
Phone
025 7879105
Fax
025 7879038
E-Mail
samorzad@kosowlacki.pl
Created
2018-05-16

Gmina Kosów Lacki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kosów Lacki ul. Kolejowa 2 2 08-330 Kosów Lacki mazowieckie tel. 025 7879105 fax. 025 7879038 REGON 71158204900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zmówienia jest realizacja dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych Część I Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tosie Radość na terenie gminy Kosów Lacki Dokumentacja techniczna dla tytułu inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tosie - Radość podzielona została na dwa odcinki dla ułatwienia kosztorysowania z uwagi na zmieniające się parametry techniczne . I odcinek jest odcinkiem drogi 390403W o długości 200 m, natomiast odcinek drugi o długości 140m to odcinek drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 305 włączonej zjazdem do wcześniej wspomnianej drogi również gminnej Odcinek nr 1 Początek projektowanego odcinka przyjęto na granicy drogi gminnej 390403W (dz. nr ewid. 305) z drogą powiatową nr 3902W (dz. nr ewid, 246), natomiast koniec w km 0+200 w miejscowości Tosie. Całkowita długość projektowanej drogi gminnej Nr 390403W wynosi 200,00 m. Trasa drogi przebiega po liniach prostych i łukach poziomych. Na odcinku objętym opracowaniem projektuje się jezdnie o szerokości: 5,50 m – od Km 0+000 do Km 0+200 Na jezdni zastosowano spadek daszkowy lub jednostronny. Zmianę spadków z daszkowego na jednostronny i na odwrót należy wykonać za pomocą prostych przejściowych. Pobocze przylegające do drogi posiadać będzie szerokość 0,75m i grubości 15 cm, zostanie wykonane z materiału uzyskanego z korytowania na włączeniu do drogi powiatowej 3902W. Na odcinku od Km 0+000 do Km 0+050 strona lewa i prawa zaprojektowano wtopiony opornik betonowy o wymiarach 12x25x100. Zakres inwestycji obejmuję również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową. W jej wyniku szerokość wlotu drogi gminnej będzie miała szerokość 5,50 m. Włączenie zostanie wyokrąglone promieniami R6. W przekroju poprzecznym drogi zaprojektowano spadki: - na jezdni – daszkowy 2,0%, - na łukach jednostronny lub obustronny,  na poboczu –8,0% poza korpus. Projektowany przebieg drogi pokazano na planie sytuacyjnym. Projektowane konstrukcje Warunki gruntowo-wodne oceniono na podstawie wizji lokalnej i wykopów próbnych. Na całym odcinku zalegają grunty niewysadzinowe i panują dobre warunki wodne. Na podstawie stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych przyjęto grupę nośności podłoża jako G-1 (zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”). Stwierdzono, że podłoże stwarza warunki do posadowienia prac projektowych. Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano przyjmując kategorię ruchu KR1. Tab. 1. Konstrukcja jezdni Km 0+000 – Km 0+200 Grubość warstwy [cm] Nazwa warstwy Materiał 4 warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 4 warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 20 podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana kruszywo łamane stab. mechanicznie (frakcja 0/31,5) ∑ 28 cm Na odcinku Km 0+000 do Km 0+050 wraz z łukami R6 przewidziano korytowanie podbudowy na głębokość 25 cm. Zakres robót obejmuje również wykonanie 1 zjazdu gospodarczego szerokości 6,00 m i długości 1,50 m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm Odwodnienie Na odcinku Km 0+000 do Km 0+200 projektuje się odwodnienie powierzchniowe. Poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni jezdni wody opadowe zostaną odprowadzone do rowu odwadniającego zlokalizowanego przy drodze powiatowej. Na pozostałym odcinku odwodnienie będzie funkcjonowało powierzchniowo. Przewiduje się umocnienie skarp i dna rowu płytami EKO na podsypce piaskowo-cementowej. Odcinek nr 2 droga wewnętrzna Początek projektowanego odcinka przyjęto na granicy z drogą gminną nr 390403W, natomiast koniec w km 0+140 w miejscowości Tosie. Całkowita długość projektowanej drogi wynosi 140,00 m. Trasa drogi przebiega po liniach prostych i łukach poziomych. Na odcinku objętym opracowaniem projektuje się jezdnie o szerokości: 1. 3,50 m – od Km 0+000 do Km 0+140 Na jezdni zastosowano spadek daszkowy lub jednostronny. Zmianę spadków z daszkowego na jednostronny i na odwrót należy wykonać za pomocą prostych przejściowych. Pobocze przylegające do drogi posiadać będzie szerokość 0,75m i grubości 15 cm, zostanie wykonane z materiału uzyskanego z korytowania na odcinku drogi gminnej nr 390403W objetego zadaniem w dokumentacji przetargowej. Zakres inwestycji obejmuję również przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 390403W. W jej wyniku szerokość wlotu drogi gminnej będzie miała szerokość 3,50 m. Włączenie zostanie wyokrąglone promieniami R8. W przekroju poprzecznym drogi zaprojektowano spadki: - na jezdni – daszkowy 2,0%, - na łukach jednostronny lub obustronny, 2. na poboczu –8,0% poza korpus. Projektowany przebieg drogi pokazano na planie sytuacyjnym. Projektowane konstrukcje Warunki gruntowo-wodne oceniono na podstawie wizji lokalnej i wykopów próbnych. Na całym odcinku zalegają grunty niewysadzinowe i panują dobre warunki wodne. Na podstawie stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych przyjęto grupę nośności podłoża jako G-1 (zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”). Stwierdzono, że podłoże stwarza warunki do posadowienia prac projektowych. Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano przyjmując kategorię ruchu KR1. Tab. 1. Konstrukcja jezdni Km 0+000 – Km 0+010 + łuki R8 Grubość warstwy [cm] Nazwa warstwy Materiał 3 warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 3 warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 15 podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana kruszywo łamane stab. mechanicznie (frakcja 0/31,5) 15 wartstwa odsączająca kruszywo naturalne żwirowe ∑ 36 c Tab. 2. Konstrukcja jezdni Km 0+010 – Km 0+140 Grubość warstwy [cm] Nazwa warstwy Materiał 3 warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 3 warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 15 podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana kruszywo łamane stab. mechanicznie (frakcja 0/31,5) ∑ 21 cm Na odcinku Km 0+000 do Km 0+010 wraz z łukami R8 przewidziano korytowanie podbudowy na głębokość 30 cm, a następnie wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa żwirowego uzyskanego z korytowania na odcinku drogi gminnej nr 390403W objętego zadaniem w dokumentacji przetargowej w kolejnym zadaniu. Zakres robót obejmuje również wykonanie 5 zjazdów gospodarczych szerokości 6,00 m i długości 1,50 m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm Odwodnienie Na odcinku Km 0+000 do Km 0+140 odwodnienie będzie funkcjonowało powierzchniowo. Część II Przebudowa drogi gminnej nr ewid.649 w miejscowości Rytele Święckie, gmina Kosów Lacki Początek projektowanego odcinka przyjęto na granicy z drogą powiatową nr 3903W, natomiast koniec w km 0+210 w miejscowości Rytele Święckie. Całkowita długość projektowanej drogi wynosi 210,00 m. Trasa drogi przebiega po liniach prostych. Na odcinku objętym opracowaniem projektuje się jezdnie o szerokości: • 5,00 m – od Km 0+000 do Km 0+210 Na jezdni zastosowano spadek daszkowy. Pobocze z pospółki gruboziarnistej przylegające do drogi posiadać będzie szerokość 0,75m i grubość15 cm Zakres inwestycji obejmuję również przebudowę skrzyżowania z drogą gminną dz. nr ewid. 650. W jej wyniku szerokość wlotu drogi gminnej będzie miała szerokość 4,00 m. Włączenie zostanie wyokrąglone promieniami R6. W przekroju poprzecznym drogi zaprojektowano spadki: - na jezdni – daszkowy 2,0%, Projektowany przebieg drogi pokazano na planie sytuacyjnym. Projektowane konstrukcje Warunki gruntowo-wodne oceniono na podstawie wizji lokalnej i wykopów próbnych. Na całym odcinku zalegają grunty niewysadzinowe i panują dobre warunki wodne. Na podstawie stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych przyjęto grupę nośności podłoża jako G-1 (zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”). Stwierdzono, że podłoże stwarza warunki do posadowienia prac projektowych. Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano przyjmując kategorię ruchu KR1. Tab. 1. Konstrukcja jezdni Km 0+000 – Km 0+210 + łuki Grubość warstwy [cm] Nazwa warstwy Materiał 3 warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 3 warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 15 podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana kruszywo łamane stab. mechanicznie (frakcja 0/31,5) ∑ 21 cm Zakres robót obejmuje również wykonanie 8 zjazdów gospodarczych szerokości 6,00 m i długości 1,50 m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Na odcinku Km 0+000 do Km 0+200 strona lewa zaprojektowano opornik betonowy 12x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wykananiem ław i oporu z betonu C12/15. Odwodnienie W zakresie odwodnienia zakłada się powierzchniowe odwodnienie drogi, systemem spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przydrożnych lub poza korpus drogi. Istniejący przepust pod koroną drogi zostanie wyremontowany poprzez wykonanie części przelotowej z rur PEHD o średnicy 800mm w Km 0+200, wloty i wyloty zostaną umocnione betonowymi ściankami czołowymi, a skarpy i dno rowu z płyt EKO na podsypce cementowo-piaskowej 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa branży drogowej odrębna dla każdej z części zamówienia 2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych . Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie jedną część zamówienia lub odrębne oferty po jednej na każdą ze wskazanych wyżej części zamówienia . 3. Wymagania Zamawiającego dotyczące obydwu części zamówienia 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy liczonej od dnia jego bezusterkowego odbioru. Wykonawca może określić dłuższy okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu w ofercie ponieważ stanowić ona będzie jedno z kryteriów oceny ofert przy czym maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 2) wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu umowy muszą spełniać parametry zgodne z obowiązującymi normami dla materiałów i urządzeń zgodnie z kategorią drogi , której przebudowa jest przedmiotem zamówienia 3) Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników; a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy/-ców zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: - czynności związane z wykonywaniem robót ziemnych - czynności związane z wykonywaniem podbudowy, - czynności związane z wykonaniem nawierzchni bitumiczno- mineralnej Powyższy wymóg nie dotyczy osób, odnośnie których Wykonawca wykaże, że w/w czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i kierowników poszczególnych robót. 4) Uprawnienia kontrolne a) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. b). W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt.4 , których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. c) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej wskazanej w postanowieniach wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium : 1) w przypadku składania oferty na część I w wysokości 3 000,00 zł 2) w przypadku składania oferty na część II w wysokości 1 500,00 zł 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Pzp

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information