Część nr 1 „Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych i chodników oraz ogrodzeń w Ciechanowie”. Część nr 2 „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ciechanowie, przy ul. Gostkowskiej”.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359031)

Client
Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
State
mazowieckie
Address
06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6 6
Phone
23 6749200
Fax
23 672 29 63
www
www.umciechanow.pl
E-Mail
umciech@ci.onet.pl
Created
2018-05-16

Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 6 06-400 Ciechanów mazowieckie tel. 23 6749200 fax. 23 672 29 63 REGON 13037782400000 www.umciechanow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Część nr 1 „Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych i chodników oraz ogrodzeń w Ciechanowie”. Część nr 2 „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ciechanowie, przy ul. Gostkowskiej”.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym w podziale na następujące części zamówienia: Część nr 1. Przedmiotem zamówienia Części nr 1 jest zaprojektowanie i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych mających na celu modernizację lub utworzenie utwardzonych miejsc postojowych, parkingów, chodników, budowę ogrodzeń i dostawę wraz z montażem elementów małej architektury, dla następujących zadań: Zadanie nr 1. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Gostkowskiej, działka nr 954/5 i 1138/1w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie infrastruktury na ul. Gostkowskiej, Komunalnej, zainstalowanie urządzeń zabawowych, budowę chodnika oraz utwardzenie pobocza”. Zadanie nr 2. Budowa miejsc parkingowych przy R.O.D. KRUBIN w Ciechanowie wraz z doświetleniem, działka nr 220/7 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc parkingowych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Krubin” Zadanie nr 3. Budowa dojazdu do placu zabaw oraz ogrodzenia i elementy małej architektury, przy ul. Wesołej, działka nr 137/22i 137/17 w ramach zadania inwestycyjnego pn ”Budowa wjazdu z kostki brukowej do placu zabaw na Wesołej” Zadanie nr 4. Budowa zatoki postojowej i chodnika wraz z elementami małej architektury, przy ul. M. Dąbrowskiej, działka nr 221/1, 1317/1 i 1316/1w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej w zatokę postojową, chodnik oraz altany rekreacyjne w zakresie budowy zatoki postojowej i chodnika” Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa cmentarza komunalnego w Ciechanowie, przy ul. Gostkowskiej, działka nr 1158/1, 1159/1, 1159/2, 1160/1 i 1160/2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części nr 1 oraz Części nr 2 stanowi Program Funkcjonalno – Użytkowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. wymaga wniesienia wadium: - dla Części nr 1 w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); - dla Części nr 2 w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)1. 2. Wadium musi by

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information