Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno – integracyjnej oraz Miejskiej Orkiestry Dętej

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359032)

Client
Miasto Maków Mazowiecki
State
mazowieckie
Address
06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6 6
Phone
029 7171002
Fax
029 7171507
www
www.bip.makowmazowiecki.pl
E-Mail
urzad@makowmazowiecki.pl
Created
2018-05-16

Miasto Maków Mazowiecki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6 6 06-200 Maków Mazowiecki mazowieckie tel. 029 7171002 fax. 029 7171507 REGON 55066830900000 www.bip.makowmazowiecki.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno – integracyjnej oraz Miejskiej Orkiestry Dętej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku świetlicy społeczno-integracyjnej zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 969/14, 968/11 i 969/12 w Makowie Mazowieckim oraz wyposażenie muzyków Miejskiej Orkiestry Dętej w stroje. Z uwagi na złożoność zadania zostało ono podzielone na dwie części. Opis zadania dla I części zamówienia – Przebudowa budynku świetlicy społeczno-integracyjnej Przebudowywany budynek będzie odtworzony jako budynek jednobryłowy, parterowy, murowany z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy systemowej. Przebudowa istniejącego budynku obejmować będzie roboty rozbiórkowe obejmujące: rozbiórki elementów dachu i stropu, ścian, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg i posadzek. Prace budowlane obejmować będą: przebudowę fundamentów budynku, murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, nadproży oraz wieńców, budowę kominów wentylacyjnych, budowę konstrukcji dachu, więźby wraz z pokryciem blachą powlekaną dachówkową i montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. W zakresie stolarki okiennej i drzwiowej prace polegać będą na montażu drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych i montaż okien wraz z podokiennikami. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Przytoczone w opisach technicznych projektu budowlanego oraz przedmiarach robót nazwy materiałów i urządzeń stanowią jedynie przykładowe dopuszczalne rozwiązania. Zamawiający nie widzi przeciwwskazań do stosowania materiałów równoważnych o zbliżonych wartościach użytkowych. Postanowienia formalno – prawne Adres inwestycji: Inwestycja w zakresie przebudowy budynku prowadzona będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 969/14, 968/11 i 969/12 przy ulicy Moniuszki w Makowie Mazowieckim. Zamówienie obejmuje: Prace określone w dokumentacji załączonej do SIWZ, w niniejszym opisie oraz wszelkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Zamawiający dysponuje przedmiarami robót, które załącza do SIWZ jako materiał uzupełniający w stosunku do dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w postaci papierowej i elektronicznej. Zamawiający wymaga aby: 1) W składanej ofercie Wykonawca przewidział koszty robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których nie zawierają przedmiary robót, a które Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media). 2) Wykonawca przestrzegał warunków prowadzenia robót zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących część składową dokumentacji projektowej. W rejonie istniejącego i projektowanego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestorów sieci. 3) Wykonawca stosował materiały i urządzenia zgodne z normami i przepisami prawa oraz dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji technicznej o takich samych parametrach i normach, gwarantujących utrzymanie tego samego efektu użytkowego, technicznego oraz identycznej trwałości i bezpieczeństwa użytkowania. 4) Wykonawca przewidział, iż zamówienie obejmuje również zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia; naprawę zinwentaryzowanych jak i niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 5) Wykonawca przewidział, iż Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielowi posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielem posesji dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. 6) Wykonawca udzielił gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji należy wskazać w ofercie dla I części zamówienia wybierając 36 lub 60 miesięcy. W sytuacji gdy nie wypełnione zostaną punkty oferty mające wpływ na jej ocenę – oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”). Opis elementów przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszej SIWZ stanowią załączniki: Opis zadania dla II części zamówienia – Wyposażenie Miejskiej Orkiestry Dętej w stroje Miejska Orkiestra Dęta wyposażona zostanie w 14 kompletów stroi na które składają się następujące elementy: kurtka, spodnie, czapka typu czako, pas skórzany oraz dodatkowo torba skórzana na nuty. Kurtka: Materiał zasadniczy: elana wysokogatunkowa o gramaturze około 200 g/m2 z tolerancją +/- 20 na m2.W kolorze czerwonym, nici dobrane do koloru tkaniny zasadniczej. Krój: Klasyczny wzorowany na okresie Księstwa Warszawskiego, kurtka z frakiem wywiniętym na boki z guziczkiem, kolor czerwony. Długość: Standardowa, dopasowana na podstawie indywidualnego pomiaru. Rękawy: Standardowa długość, w dolnej części czarny mankiet ze złotymi łapkami. Informacje dodatkowe: Stójka czarna ze złotym sutażem, rabat w kurtce czerwony z podwójnymi obszyciami, na ramionach długie złote pagony, w talii (z tyłu kurtki) dwie szlufki z guziczkami w kształcie jak pagony na ramionach. Guziki metalowe o średnicy około 20 mm w kolorze złotym. Spodnie: Materiał zasadniczy: elana wysokogatunkowa o gramaturze około 200 g/m2 z tolerancją +/- 20 na m2, w kolorze czarnym. Krój: Klasyczny z regulacją. Długość: Standardowa, dopasowana na podstawie indywidualnego pomiaru. Elementy ozdobne: Lampas w kolorze czerwonym szerokości do 3 cm, wszyty wzdłuż szwów. Zapięcie z przodu: na guziki, w kolorze czarnym, wymiary guzików około 10 mm. Czapka: Materiał zasadniczy: elana wysokogatunkowa o gramaturze około 200 g/m2 z tolerancją +/- 20 na m2, w kolorze czarnym i czerwonym. Wysokość: Około 30 cm. Średnica: Dopasowana na postawie indywidualnego pomiaru. Elementy ozdobne: Pasek w kolorze czarnym, denko czarne ze złotym obszyciem, czerwony pompon. Informacje dodatkowe: Czapka typu czako z regulacją z daszkiem skórzanym z okuciem. Na przedzie czapki wyhaftowany symbol „liry z liśćmi wawrzynu”. Pas: Materiał zasadniczy: wykonany ze skóry naturalnej. Długość: Dopasowana na podstawie indywidualnego pomiaru. Klamra: Materiał zasadniczy: stop metali w kolorze złotym. Kształt klamry: Owalny o wymiarach wysokość 6, długość 8. Informacje dodatkowe: Skóra wybarwiona na kolor czarny, regulacja standardowa. Torba na nuty: Materiał zasadniczy: wykonana ze skóry naturalnej. Wymiary: Standardowe. Informacje dodatkowe: Torba na nuty wybarwiona w kolorze czarnym, z zapięciem na klips, z dwoma szlufkami. Wymagania dodatkowe: 1. Dostarczone stroje powinny być wykonane z najwyższej jakości materiałów. Stroje powinny być dopasowane we właściwy sposób, aby nie krępowały i pozwalały na swobodę ruchów, niezbędną zwłaszcza przy graniu na instrumencie muzycznym. 2. Przymiarki stroju Wykonawca zorganizuje – w uzgodnieniu z Zamawiającym - wg potrzeb, w zapewnionym przez Zamawiającego miejscu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kilku przymiarek oraz poprawek. Przymiarki i poprawki Wykonawca będzie zapewniał bez dodatkowych opłat. 4. Wykonawca udzieli gwarancji na elementy strojów na okres 12 miesięcy lub 24 miesięcy. W sytuacji gdy nie wypełnione zostaną punkty oferty mające wpływ na jej ocenę – oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”). 5. Gwarancja winna obejmować m.in.: niepożądane odbarwienia, wypychanie się tkanin na kolanach, łokciach, przedziurawienia, ścieranie się powierzchni, guzików, kurczenie się tkaniny lub podszewki, rozchodzenie się szwów, przerwanie nici na szwach torby lub rozerwanie materiału (skóry). 6. Elementy strojów z guzikami powinny standardowo być wyposażone w przynajmniej jeden guzik rezerwowo każdego rodzaju. 7. Stroje winny posiadać wszywki, przedstawiające sposób konserwacji, czyszczenia. 8. Do każdego kompletu stroju Wykonawca dołączy pokrowiec zasuwany na zamek błyskawiczny do przechowywania stroju dopasowany do rozmiarów stroju. Pokrowiec powinien być uszyty z tkaniny będącej mieszanką tkaniny poliestrowej z wiskozą, przepuszczalny, umożliwiający cyrkulacje powietrza. 9. Użyte materiały powinny spełniać normy, w tym z uwzględnieniem takich wskaźników jak zmiana rozmiarów – kurczliwość (po praniu), odporność wybarwień na czynniki (czyszczenie, pranie, prasowanie, pot, inne).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212172-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - dla I części zamówienia – Przebudowa budynku świetlicy społeczno-integracyjnej - 4.000,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące); - dla II czę

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information