Przebudowa drogi gminnej – odcinek ul. Jana Pawła II w Zatorze, na dł. 503 mb, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359035)

Client
Burmistrz Zatora
State
małopolskie
Address
32640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsuskiego 1
Phone
338 412 215
Fax
33 84 10 206
Created
2018-05-16

Burmistrz Zatora

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Zatora Plac Marszałka Józefa Piłsuskiego 1 32640 Zator małopolskie tel. 338 412 215 fax. 33 84 10 206 REGON 53107400000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej – odcinek ul. Jana Pawła II w Zatorze, na dł. 503 mb, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przebudowa drogi gminnej – odcinek ul. Jana Pawła II w Zatorze, na dł. 503 mb, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakres robót obejmuje : a/ koszty kwalifikowane, m. in. : roboty przygotowawcze, roboty ziemne (1.067 m3), frezowanie istn. nawierzchni (3.005 m2), kanalizacja deszczowa (łącznie ok. 600 mb), podbudowy z kruszywa ze stabilizacją podłoża gruntowego cementem (3.038 m2), podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (2.531 m2), nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i ścieralna (2.531 m2), nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (chodniki, zjazdy, wyspa - łącznie ok. 1.720 m2), oznakowanie poziome i pionowe, zabezpieczenie kolizji z istn. sieciami, rozbudowa oświetlenia ulicznego. b/ koszty niekwalifikowane : remont kanalizacji sanitarnej (480 mb). Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także : geodezję - w tym powykonawczą, organizację, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z przepisami, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, oraz przygotowanie dokumentacji odbiorczej (geodezja powykonawcza, atesty na użyte materiały itp.), zabezpieczenie ew. kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, zgodnie z dołączonymi uzgodnieniami branżowymi, po zakończeniu robót, doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każdy wykonawca biorący udział w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 40.000,00 zł, w jednej z form dopuszczalnych ustawą, przed terminem składania ofert (oryginał dokumentu złożony przed terminem składania ofert u Skarbnika Zatora, kop

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information