Przebudowa dróg gminnych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359038)

Client
Gmina Smętowo Graniczne
State
pomorskie
Address
83-230 Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10 10
Phone
58 5619033
Fax
58 5619520
www
www.bip.smetowograniczne.pl
E-Mail
zamowienia@smetowograniczne.pl
Created
2018-05-16

Gmina Smętowo Graniczne

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Smętowo Graniczne ul. Dworcowa 10 10 83-230 Smętowo Graniczne pomorskie tel. 58 5619033 fax. 58 5619520 REGON 19167566900000 www.bip.smetowograniczne.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dróg gminnych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych z podziałem na trzy części: Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 245033G w miejscowości Smętówko dz. nr 57 (II etap) Zakres robót: Ułożenie płyt Jumbo na podsypce piaskowej gr. 10 cm na odcinku długości 160,0 m i szerokości 3,5 m z wykonaniem poboczy po obu stronach odcinka drogi szerokości 50 cm utwardzonych tłuczniem jednowarstwowo grubości po zagęszczeniu 10 cm (tłuczeń 0/31,5 kliniec 20/31,5) Część II - Przebudowa drogi gminnej nr 245015G w miejscowości Luchowo Zakres robót: Ułożenie płyt Jumbo na podsypce piaskowej gr. 10 cm na odcinku długości 160,0 m i szerokości 4,5 m z wykonaniem poboczy po obu stronach odcinka drogi szerokości 50 cm utwardzonych tłuczniem jednowarstwowo grubości po zagęszczeniu 10 cm (tłuczeń 0/31,5, kliniec 20/31,5) Cześć III - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopytkowo dz. nr 92 Zakres robót: Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo jezdnego składającego się z pasa drogowego o szerokości 3,0 m i długości 150,0 utwardzonego kostką betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm , chodnika o szerokości 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm Na obrzeżu pasa drogi przewiduje się montaż opornika betonowego 12 x 25 cm na ławie betonowej od strony chodnika obrzeże betonowe 30x8 cm. W celu prawidłowego odbioru wody opadowej należy wybudować przyłącze kanalizacji deszczowej na dł. 19,5 m z rury Dz 200 PVC kl. S wraz z wpustami deszczowymi i studzienką Ø425 PCV. Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ – Dokumentacja Techniczna. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentach służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r. , poz. 1666 ze zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, za wyjątkiem kierownika budowy i kierowników robót, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. b) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudniania przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej na umowę o pracę. Wykonawca obowiązany będzie przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa pkt a). Oświadczenie powinno zawierać ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę oraz stanowisko pracy. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji zmiany ilościowej pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania pkt. a), a w sytuacji wątpliwości co do sposobu zatrudnienia pracowników, może zwrócić się o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za każdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawcę pkt. a) - w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby (osób).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information