Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2018r

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359039)

Client
Gmina Rozdrażew
State
wielkopolskie
Address
63-708 Rozdrażew, ul. Rynek 3 3
Phone
062 7221305
Fax
062 7221370
E-Mail
wjasniak@rozdrazew.pl
Created
2018-05-16

Gmina Rozdrażew

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Rozdrażew ul. Rynek 3 3 63-708 Rozdrażew wielkopolskie tel. 062 7221305 fax. 062 7221370 REGON 25085518500000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2018r

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew. 1. Szczegółowy opis przedmiotu został określony w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych stanowiących załącznik Nr 11 do SIWZ i dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 764554 w miejscowości Dzielice poprzez wykonanie następującej konstrukcji jezdni: a) poszerzenie jezdni + wjazdy z pełną podbudową na pow. 737,8m² b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4[cm], (2.315,4m2) c) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 3[cm], (2.261 m2) Długość trasy wynosi 544,0[mb], szerokość 4,0[mb] (obmiary zgodne z przedmiarem i kosztorysem ofertowym). 2. Przebudowa drogi gminnej nr 764556 w miejscowości Rozdrażew -ul. Kompanii Rozdrażewskiej poprzez wykonanie następującego zakresu robót: a) kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 400mm 201,7 mb b) umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi 361, 5 m² c) montaż krawężników betonowych 15x30 cm 176 mb d) chodniki z kostki betonowej o grubości 60 mm 293 m² e) podbudowa betonowa (stabilizacja Rm=2,5MPa) o grubości 10[cm], (236,8 m²) f) podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości 15[cm], (169,6m2) g) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 8[cm], (287,4m2) h) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla KR 1-2 o gr. 4[cm], (141,6m2) Długość trasy wynosi 167,0[mb] (obmiary zgodne z przedmiarem i kosztorysem ofertowym). Uwaga: Wymienione w przedmiarze robót nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.). Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania: - wszystkich robót, które określa przedmiar robót/kosztorys ofertowy, - dokumentacji powykonawczej geodezyjnej (inwentaryzacja), - opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót i przedłożenia zatwierdzonego przez Starostę 1 egzemplarza u Zamawiającego co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, w celu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego do organu zarządzającego ruchem i właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Dodatkowe informacje Zamawiającego Plac budowy Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy z Wykonawcą. Tabele R (robocizna), M (materiały), S (sprzęt) - załączone do kosztorysu ofertowego nie muszą być wypełniane, a obrazują poglądowo zakres prac i nakładów jakie należy ponieść. Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami ochrony ppoż. i bhp. Urządzenia i materiały, stosowane przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słowniezłotych:dziesięćtysięcy 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information